Πρὸ τοῦ κινδύνου ( ἐπὶ τέλους ) ἀδελφωμένοι ! ! !

Αποτέλεσμα εικόνας
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ! ! !  
Πόσες φορές εὐχηθήκαμε, ἐλπίσαμε,
παρακαλέσαμε νά ἐνωθοῦμε ἐπί τέλους κατά τῶν ἐχθρῶν μας, ἐγχωρίων κι ἀλλοδαπῶν ;


Πόσες φορές δέν συνειδητοποιήσαμε πώς μέ ἀμέτρητα
προσχήματα μᾶς διαιροῦν καί τελικῶς μᾶς ἐξαπατοῦν, μέ ἀποτέλεσμα νά μᾶς ἐλέγχουν
καί νά μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τίς ἀλήθειες κι ἀπό τήν ἐλευθερία μας;Πόσες φορές θυμώσαμε ἀπό τίς καθημερινές μας
διαπιστώσεις, πού μᾶς ὁδηγοῦσαν σέ χρόνιες καταθλίψεις, σέ ἀμέτρητες ἐκπτώσεις
καί σέ καταστροφικές ἐθνικές τραγωδίες ;


Καί πόσες φορές ἀκόμη θά δοῦμε ἐμπρός μας ἀθλιότητες,
μηδενισμούς καί ἐθνοπροδοσίες ;


Ἀμέτρητες… Ἀμέτρητες πραγματικά.Καὶ αὐτὲς τὶς ἀμέτρητες ὑποχωρήσεις, ἐκπτώσεις, συνθηκολογήσεις κάθε φορὰ τὶς ἐξαργυρώνουμε
μὲ αἷμα, ἀλλὰ εἶτε γιατὶ εἶναι μικρές, εἶτε διότι κάθε φορὰ ἔρχονται λίγες λίγες,
ἤ, ἀκόμη χειρότερα, διότι ξεχάσαμε αὐτὸ ποὺ ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε, θὰ πάρη
ἀκόμη ἀρκετὸν χρόνο τὸ νὰ ἐπιτύχουμε τὴν ἀπόλυτο ἀπελευθέρωσίν μας.


Μὰ γιὰ νὰ φθάσουμε στὴν ἀπελευθέρωσιν ἀπαιτοῦνται πολλὰ μικρὰ βήματα, ἀτελείωτες
θυσίες καί, κυρίως, κοινὴ συνειδητοποίησις τῶν κινδύνων καὶ τοῦ ποιὸς εἶναι ὁ
πραγματικός μας ἐχθρός.
Διότι μόνον ἡ ἀναγνώρισις κοινοῦ ἐχθροῦ ἀδελφώνει τὰ μέλη μίας κοινωνίας.
Διότι μόνον ἡ ἀδελφοσύνη δίδει στοὺς λαοὺς τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοδιαχειρίσεως.
Διότι ὁ ἐχθρός μας δὲν εἶναι ὁ συνάνθρωπός μας ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ στρέφει  τὸν
συνάνθρωπό μας ἐναντίον μας.
Ἔχει ὄνομα ὁ ἐχθρός μας, διεύθυνσιν,
σχέδιον δράσεως, ἐμπειρία, προπαγανδιστικὰ ἐργαλεῖα, στρατοὺς κάθε εἴδους καὶ
χρησιμοποιεῖ πάντα τὸ χρῆμα γιὰ νὰ διαβρώνῃ ἢ νὰ γενοκτονῇ ἀδιακρίτως.


Τὰ θύματά του εἴμαστε ὅλοι μας καί, σιγὰ σιγά, βῆμα τὸ βῆμα, ξεκινήσαμε νὰ πετᾶμε
ἀπὸ ἐπάνω μας τὰ σκουπίδια του, ποὺ μᾶς βρωμίζουν τὴν ἀντίληψιν, τὴν ἔννοια τῆς
ἐλευθερίας ἀλλὰ καὶ ποὺ μᾶς ἀλλοιώνουν τὴν ταὐτότητα.


Διότι αὐτοῦ τοῦ ἐχθροῦ ὄλα τὰ ὅπλα, ὄλοι του οἱ στρατοί, ὅλες του οἱ προπαγάνδες
γκρεμίζονται σὰν χάρτινοι  πύργοι, ὄταν ἀδελφώνουν οἱ λαοί.
Ὄχι ὄμως μὲ «ἰδελογικά» ἀδελφώματα, ἀλλὰ μὲ ἀδελφώματα ποὺ τὰ ὁρίζει ἡ Ἀνάγκη τῆς
Ἐπιβιώσεως.


Μυτιλήνη, ἐχθὲς λοιπόν:
ΒΙΝΤΕΟ : Αλληλέγγυοι και μετανάστες προσπάθησαν να εμποδίσουν την υποστολή της Σημαίας . . 


Τὸ βῆμα ἔγινε.


Λίγοι ἴσως, ἀλλὰ ἀρκετοὶ γιὰ νὰ κινήσουν πολλὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ φαντάζονται
οἱ ἴδιοι.


Ἴσως διότι ἡ Μυτιλήνη διατρέχει ἤδη μέγιστον κίνδυνο.


Μυτιλήνη -  ἀδελφωμένοι Ἕλληνες.


Ἐκεῖ ποὺ κυριολεκτικῶς ἀπηγορεύθη ἀπὸ τὰ πρακτοράκια τοῦ Soros  ἡ ὑποστολὴ
τῆς σημαίας.


Ἐκεῖ κάτι ἔπιασε νὰ ξυπνᾷ καὶ νὰ ὑποχρεώνῃ τοὺς Ἕλληνες νὰ φερθοῦν σὰν Ἕλληνες.

Ἀκόμη καὶ οἱ  ἀστυνομικοί, ποὺ ἔλαβαν ἐντολὲς νὰ περιορίσουν, ἢ ἀκόμη καὶ
νὰ καταπνίξουν, τὴν ὀργὴ τοῦ κόσμου, ἀντικρύζοντας τὸ ἐξαιρετικὸ αὐτὸ αὐθόρμητον
ξέσπασμα τῶν κατοίκων, ἔκρυβαν τὰ …δάκρυά τους :


 Ὑπὸ τοῦ κινδύνου (ἐπὶ τέλους) ἀδελφωμένοι!!!1
Κῶς, Φεβρουάριος 2016 (καὶ ἐξακολουθεῖ),
ἀνάλγητος ἐπίθεσις κατὰ τῶν πολιτῶν.


Σήμερα ἡ τοπικὴ κοινωνία εἶναι πιὸ «δεμένη» κι ἑτοιμάζεται ἀναλόγως γιὰ ὄλα:
 Χίος καὶ Λέρος


Ὅλη ἡ
χώρα, σταδιακῶς, μετατρέπεται σὲ ἕνα ἀπέραντο πεδίον μαχῶν.
Ὄχι
διότι οἱ πρόσφυγες, οἱ μετανάστες καὶ οἱ …«πρόσφυγες» εἶναι  οἱ
πραγματικοί μας ἐχθροί, ἀλλὰ διότι
χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ ὅλα τὰ σαπρόφυτα τοῦ
πλανήτου ἐναντίον μας
, τὴν ἴδιαν ὥρα ποὺ τὸν λογαριασμό, γιὰ τὰ σπασμένα, τὰ
ῥημαγμένα καὶ τὰ λεηλατημένα, τὸν πληρώνουμε ἀποκλειστικῶς ἐμεῖς.
Ναί,
εἶναι πόλεμος αὐτὸ ποὺ ξεκίνησε καὶ ὁ λογαριασμὸς θὰ εἶναι δικός μας.
Μὰ ἀξίζει τὸν κόπο ὁ ἱερὸς ἀγὼν γιὰ ἐλευθερία, ἀκόμη
κι ἐὰν ἐμεῖς
δὲν θὰ τὴν προλάβουμε!!!
Οἱ πόλεμοι ἔχουν καὶ
θύματα. Θύματα ἀθῷα.
Μὰ εἶναι καὶ μονόδρομος
πιά.
Μόλις ξεκίνησε εἴπαμε… 
Καὶ ἴσως τὰ ἐπόμενα θύματα νὰ εἴμαστε ἐμεῖς.
…πρὸ κειμένου νὰ ἀφήσουμε
χῶρο γιὰ νὰ ζήσουν τὰ παιδιά μας ἐλεύθερα!!!

Ξαφνικά, ὅπως ἐχθὲς στὴν
Μυτιλήνη,
 ἔτσι ἐξαπλώνεται ὁπουδήποτε…
Προάγγελοι αὐτῶν ποὺ ἔρχονται οἱ
Μυτιλινιοί, οἱ Χιῶτες, οἱ  Κῶοι, οἱ Λέριοι…
(Εἶναι πάντα πιὸ ἔντονο τὸ
φαινόμενον ἐκεῖ ποὺ ἐπισήμως οἱ κάτοικοι, ὡς Ἀκρίτες, διαπιστώνουν
ἐμπράκτως καὶ καθημερινῶς πὼς κάθε ἀνοχή τους,  ἐπιτρέπει στὸ μαχαίρι νὰ χώνεται
ὅλο καὶ βαθύτερα στὰ κορμιά τους καὶ ὑποχρεώνονται,
γιὰ λόγους ἐπιβιώσεως, νὰ
ἀντιδράσουν ἀδελφωμένα,
ταχύτερα ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀντιμετωπίζουν τμῆμα τῶν δικῶν
τους προβλημάτων, σὲ ἄλλες περιοχές!!!)
Κινοῦνται οἱ ἄνθρωποι, τὴν ὥρα ποὺ τὸ
σκυλολόι τῆς προπαγάνδας
ἀκονίζει τὰ μαχαίρια του…
Βγαίνουν οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τὴν
στασιμότητα καὶ τὴν ἀποχαύνωσιν.
Ἀντιδροῦν…
Ὄχι  κατὰ τῶν (πραγματικῶν)
κατατρεγμένων ἀλλὰ κατὰ αὐτῶν ποὺ χρησιμοποιοῦν τοὺς κάθε εἴδους …«νεοέλληνες»
εἰς βάρος τους.
«Ἀλληλέγγυοι», κυβέρνησις καὶ
«προοδευτικούληδες»
εἶναι ἁπλῶς ἡ αἰχμὴ τοῦ δόρατος.
Ἡ προπαγάνδα κορυφώνεται καὶ οἱ
ἀπειλὲς πολλαπλασιάζονται.
Ἀναμενόμενον…
Τώρα ὀφείλουμε νὰ σφίξουμε τὰ δόντια, νὰ κυττάξουμε στὰ μάτια τοὺς
συμπατριῶτες μας καὶ νὰ τοὺς αἰσθανθοῦμε ὡς συμπολεμιστές μας
!!!
Διότι αὐτὸ εἶναι!!!
Εἴμαστε στὴν ἴδιαν πλευρά, ὅπως τότε,
μὲ τὴν Κερατέα καὶ τὶς Σκουριές!
Πολλοὶ ὅμως ἀκόμη παραμένουν
μουδιασμένοι.

Μὰ δὲν θὰ κρατήση αὐτὴ  ἡ ἀναμονή, ἐφ΄ ὅσον τὰ περιστατικὰ θὰ γίνονται
διαρκῶς καὶ πιὸ βίαια. 


Ὄποιος δὲν διεκδικήση τὸ δικαίωμά του στὴν ἐπιβίωσιν, ἁπλᾶ
θὰ τὸ …χάση!


Ἠ  λάθος πλευρά, αὐτὴν τὴν φορά, εἶναι μὲ τοὺς (φερομένους ὡς) κρατοῦντες.
Κι ἐὰν ἀκόμη δὲν τὸ ἔχουμε συνειδητοποίησει ὅλοι μας, θὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε
σὲ λίγο.
Ξεκίνησε ἤδη νὰ μᾶς συμβαίνῃ… Καὶ εἶναι μόλις ἡ ἀρχή…
Θὰ πάρη χρόνο, θὰ γίνουμε ἀποδέκτες πολλῶν παραπλανήσεων, θὰ μᾶς χορτάσουν ἐλπίδες
καὶ …σαπουνόφουσκες
, μὰ στὸ τέλος, ὅλοι μας, αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ κάνουμε θὰ τὸ κάνουμε.


Δὲν εἶναι φυσικὰ μόνον τὰ προβλήματα
ποὺ δημιουργοῦν τὰ πρακτοράκια τοῦ
Soros.


Ἡ πάθησίς μας εἶναι χρονία, ἔχει μολύνη πολλὰ «ζωτικὰ ὄργανα»  τῶν κοινωνιῶν
μας καὶ προέρχεται κυρίως ἀπὸ τὴν ἀπαιδεία καὶ τὴν προπαγάνδα.


Τὸ πρόβλημα, στὶς περισσότερες τῶν περιπτώσεων, εἴμαστε …ἐμεῖς!!!

Ὁ σὲ βάρος μας σκοταδισμός, πολλῶν δεκαετιῶν, χρειάζεται ἀκόμη, θεωρητικῶς, ἀτελείωτον
χρόνο γιὰ νὰ ἀκυρωθῇ.
Θεωρητικῶς χρειάζεται αἰῶνες.
Μὰ ἐπίσης μπορεῖ, ξαφνικά, νὰ παύσῃ, ἔτσι, διότι φθάνει ἡ …βαρυχειμωνιά!!!
Ξεχάσαμε δῆλαδὴ κάτι πολὺ σημαντικὸ καὶ σπουδαῖο… 
Τὸ σὸκ ποὺ δημιουργεῖ ἡ
…«βαρυχειμωνιά» στὰ ὑβρίδια!!!


«…Τὸν ἐρώτησα ἐὰν
μποροῦμε νὰ κάνουμε κάτι, πρὸ κειμένου νὰ φθάσουμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες νὰ ξαναγίνουμε
μία γροθιά. 


Νὰ ἀποκτήσουμε κοινὴ στόχευσι. 

Νὰ ξεκινήσουμε τὴν ἀνάκαμψι καὶ τὴν ἄνοδο. 

Νὰ ξαναγίνουμε Ἕλληνες.
«Ξέρω», τοῦ λέω, «πὼς μᾶς ἔχουν κάνει λοβοτομή. Τὸ ξέρουμε ὅλο καὶ
περισσότεροι. Ἀλλὰ δὲν γίνεται νὰ εἴμαστε σὰν κάθε σπόρο, μὲ ὅλην τὴν πληροφορία
μέσα μας καὶ νὰ μὴν τὴν ἐμφανίζουμε, νὰ μὴν τὴν ἐκδηλώνουμε. Πῶς ἀπό τά σπόρο
πεπονιοῦ παίρνεις πεπόνια πάντα; Ἀπό τόν σπόρο καρπουζιοῦ καρπούζια; Ἀπό τόν σπόρο
τομάτας τομάτα;
Τί συμβαίνει
καί χάνουμε, ἐμεῖς εἰδικά, τόν δρόμο μας; Ποῦ ἀκριβῶς μᾶς «ἐμβολιάζουν»; Γιατί
δέν ἐκδηλώνουμε τήν φύσι πού διαθέτουμε; Γιατί γίναμε κουραμπιέδες;»
Τότε θυμήθηκα
τὶς νεραντζιές. Τοῦ περιέγραψα τὴν ἐμπειρία μου.  Ὁ θεῖος διδάσκαλος
χαμογέλασε.
 «Ἔδωσες μόνη σου τὴν ἀπάντησι» μοῦ εἶπε. «Τό μπόλι. Ἐὰν ἐπέμβῃς στὴν πεπονιὰ
μὲ καρπουζιά, θὰ πάρῃς καρπούζια. Ἐὰν ἐπέμβῃς στὴν ἀχλαδιὰ μὲ βύσσινο, θὰ πάρῃς
βυσσινιά. Ἐὰν ἐπέμβῃς στὸν ἄνθρωπο μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἐπεμβαίνουν οἱ κατέχοντες, δὲν
θὰ πάρῃς ἄνθρωπο, θὰ πάρῃς δοῦλο. … 
…Χρειάζεται
κάποιο γεγονὸς ἀκραῖο, ὅπως ἡ παγωνιὰ τῶν ἐσπεριδοειδῶν, γιὰ νὰ καταστρέψῃ τὸ
μπόλι καὶ νὰ ἐπαναφέρῃ στὴν φυσική του κατάστασι τὸ ὄν.»

Χρειάζεται
λοιπὸν κάτι ἀκραῖο, βίαιο, ὅπως ἡ παγωνιά, πρὸ κειμένου νὰ καταστραφῇ τὸ μπόλι
καὶ νὰ ἀνασυρθῇ ἡ πραγματική μας φύσις στὴν ἐπιφάνεια. 
 

Χρειάζεται κάτι
ποὺ θὰ πονέσῃ πολύ, ὅλους μας, ποὺ θὰ μᾶς κάνῃ νὰ ξαναγίνουμε οἱ ἥρωες τοῦ
1940, οἱ πολεμιστὲς τῆς Σαλαμῖνος καὶ τοῦ Μαραθῶνος. 
Χρειάζεται κάτι
ποὺ θὰ μᾶς κάνῃ νὰ ξεχάσουμε πὼς εἴμαστε ἐμβολιασμένοι καὶ νὰ λειτουργήσουμε ὅπως
μᾶς ἔπλασε ἡ δική μας φύσις: Ἕλληνες.  Ὅπως ἀκριβῶς καὶ τὰ ἐσπεριδοειδῆ!…»

Τ μπόλι.

Νὰ τὴν θυμᾶστε τὴν ἐχθεσινὴ εἰκόνα
ἀπὸ τὴν Μυτιλήνη.


Εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔχουμε ἤδη, ἀλλά, γιὰ τὴν ὤρα, δὲν τολμοῦμε νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε.


Εἶναι τὸ ἀδέλφωμά μας, ποὺ τόσο τρέμουν τὰ σαπρόφυτα καὶ ποὺ μόλις ἄρχισε νὰ γίνεται
ὀρατό.

Εἶναι ἡ  καταστροφὴ τοῦ …ἐμβολιασμοῦ μας καὶ ἡ ἀπαρχὴ τῆς ἀνοδικῆς μας
πορείας!!!


Σημειώσεις
Ἡ ἄνοδος εἶναι πιὸ ἐπίπονος ἀπὸ
τὴν πτῶσιν.


Μὰ ἀξίζει κάθε θυσία, κάθε στέρησιν καὶ κάθε πόνο.Ὅσες πιστώσεις χρόνου κι ἐὰν δίδουμε,
σὰν ἄτομα, στὸ καθεστώς, τὸ μόνον ποὺ ἐπιτυγχάνουμε εἶναι μεγαλύτερες καταστροφὲς
εἰς βάρος μας.


Συνειδητῶς κάποιοι (ἐξαιρῶ αὐτοὺς ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐκμεταλλευθοῦν γιὰ
ψηφοθηρικοὺς λόγους τὰ προβλήματα), ἐνστικτωδῶς κάποιοι ἄλλοι καὶ σταδιακῶς,
σιγὰ σιγά, ὄσο οἱ καταστάσεις θὰ δυσκολεύουν, ὅλο καὶ περισσότεροι θὰ ἀλλάζουν
…«στρατόπεδον».
 


Ὄχι διότι τὸ θέλουν ἀλλὰ διότι ἐὰν δὲν τὸ πράξουν θὰ …χαθοῦν!!!


Θά μεταστραφοῦν λοιπόν ὅλοι;

Ὄχι φυσικά.
Ὄχι ὅλοι, μὰ ἀρκετοὶ γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ σηκώσουν στὶς πλάτες τους τὴν ἀναγέννησιν
τοῦ Ἀνθρώπου…


Αὐτὸς ὁ κίνδυνος ἔπιασε νὰ ξυπνᾷ
κάτι. Κάτι ποὺ ὅμως ἀκόμη εἶναι στὴν ἀρχή του. Στὸ ξεκίνημά του.


Κάτι ποὺ τὰ σταλινοδικτατορόσκυλα θὰ σπεύσουν νὰ χαρακτηρίσουν ὡς «φασιστικό»,
«ναζιστικό», «χρυσαυγίτικο», «ὑπανάπτυκτον», «ξενοφοβικό»… Ξέρουν αὐτὰ ἀπὸ
προπαγάνδα… Ξέρουν νὰ στέλνουν ἀκόμη καὶ εἰσαγγελεῖς, πρὸ κειμένου νὰ καλύψουν
τὰ ἐγκλήματά τους καὶ νὰ ὁλοκληρώσουν τὴν γενοκτονία μας.


Τοὺς ἰδίους εἰσαγγελεῖς ποὺ κατὰ καιροὺς …χάνουμε, ὅταν πρόκειται γιὰ ἀληθὴ κι ἀναγκαία
καὶ αὐτονόητη δικαιοσύνη.


Τα αδέρφια
του Τσίπρα και η πλαστή ασφαλιστική ενημερότητα !

%e1%bd%91p%e1%bὙπὸ τοῦ κινδύνου (ἐπὶ τέλους) ἀδελφωμένοι!!!2Ο ργολβοι τς χοντας εναι κμη δ!!!

Χάνουμε, σιγὰ σιγά, τούς
τεχνητούς «ἐμβολιασμούς» μας λοιπόν;


Ναί, ἀλλὰ ἀργὰ ἀργά, γιὰ τὴν ὥρα.Ἡ ἐπιτάχυνσις τῶν διαδικασιῶν θὰ συμβῆ πολὺ
ταχύτερα, ὅταν θὰ ἐξαπολύσουν ἐπάνω μας κάθε εἴδους βία.

Δὲν ἀργεῖ κι αὐτό. 

Ἂς προετοιμασθοῦμε, διότι
δὲν περισσεύει  κάποιος.
Πληροφορίες γιὰ τὰ χθεσινὰ ἐπεισόδια τῆς Μυτιλήνης
ἀπὸ τὰ νέα τῆς Λέσβου (Lesvos news),
 δ.