Προσλήψεις 115 ατόμων στον Δήμο Αθηναίων


Ο Δήμος Αθηναίων ενέκρινε την πρόσληψη προσωπικού για δύο (2) μήνες εκατόν δεκαπέντε (115) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις έκτακτες ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα προβλέπεται να απασχοληθούν στους κατωτέρω χώρους:

ΛΙΣΤΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Α/ΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥΕΚΤΑΣΗ(στρεμ.)ΑΡΙΘΜ.ΕΡΓΑΤΩΝ
11Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΛΟΦΟΣ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ37510
21η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΑΛΣΟΣ ΙΛΙΣΙΩΝ1503
31η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ15510
41η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΛΟΦΟΣ ΣΤΡΕΦΗ422
51η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ71
61η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΠΑΡΚΟ ΡΙΖΑΡΗ551
71η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΑΛΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ101
81η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΔΑΣΥΛΛΙΟ ΣΧΙΣΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ61
92η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΑΛΣΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ403
102η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΛΟΦΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ101
112η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΛΟΦΟΣ ΚΥΝΟΣΑΡΓΟΥΣ21
122η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΛΟΦΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ172
132η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΑΛΣΟΣ ΛΟΓΓΙΝΟΥ51
143η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΛΟΦΟΣ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ4559
153η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΑΛΣΟΣ ΘΗΣΕΙΟΥ142
163η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ404
174η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ204
184η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ253
194η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΛΟΦΟΣ ΙΠΠΕΙΟΥ ΚΟΛΩΝΟΥ152
204η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΑΛΣΟΣ ΣΚΟΥΖΕ102
215η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΑΛΣΟΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑ293
225η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΔΑΣΥΛΛΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ262
236η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΛΟΦΟΣ ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ112
246η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΛΟΦΟΣ ΓΙΑΛΟΥΡΟΥ202
256η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΛΟΦΟΣ ΠΑΤΑΤΣΟΥ102
266η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΑΛΣΟΣΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΊΩΝ1006
277η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΑΛΣΟΣ ΓΟΥΔΗ355
287η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΑΛΣΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ334
297η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΑΛΣΟΣΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑ ΔΡΑΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ91
307η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΑΛΣΟΣ ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ71
31ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ2003
32ΦΥΤΩΡΙΟ ΓΟΥΔΗ1007
331ο ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ1703
342ο ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ352
353ο ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ6504


ΣΥΝΟΛΟ2888110
Οι 5 οδηγοί θα χρησιμοποιηθούν για τις απαραίτητες μεταφορές, (εργαλείων, φυτών, κλαδοκαθάρων, πότισμα με βυτίο κ.λ.π.) για την υποστήριξη των παραπάνω εργασιών εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του Νόμου 4325/2015, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Ά 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Για την μισθοδοσία του ως άνω προσωπικού στον προϋπολογισμό του έτους 2016 υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Κ.Α 6041.001, 6054.001 και 6041.005 του φορέα 10.
Επισημαίνεται ότι, για την πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού, αν και σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις δεν απαιτείται η διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 21 Ν. 2190/94 και όπως ισχύει ήτοι μέσω ΑΣΕΠ, η διαδικασία ανακοίνωσης πρόσληψης και οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 21 Ν.2190/94 και όπως ισχύει (δηλαδή όπως ορίζει το ΑΣΕΠ).

 altsantiri.gr