Προσλήψεις 24 ατόμων στο Δήμο Ωρωπού

j0422878.jpg
Η Κοινωφελής επιχείρηση δήμου Ωρωπού ανακοινώνει την πρόσληψη 24 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού, που εδρεύει στα Νέα Παλάτια Ωρωπού.

 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ (ΤΕ) 3
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ (ΤΕ)        1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ (ΤΕ)        1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΒΙΟΛΙΟΥ (ΤΕ)        1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΑΝ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ (ΤΕ)               1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΥΠ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ(ΤΕ)            1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ) (ΤΕ)        1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ(ΤΕ)  1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ(ΠΕ)    1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(ΤΕ)        1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΟΠΤΙΚΗΣ- ΡΑΠΤΙΚΗΣ (ΔΕ)       1
 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ      1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΙΑΝΟΥ (ΤΕ)  3
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΙΑΝΟΥ (ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ) (ΤΕ)        3
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ (ΤΕ)        2
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΟΝΩΔΙΑΣ (ΤΕ)        1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ (ΤΕ)        1
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού, Αγίου Γεωργίου 29, Τ.Κ. 19015, Νέα Παλάτια Ωρωπού. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Φορέας ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Ανατολικής Αττικής)
Έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 4