Δημοσιεύθηκε η ρύθμιση για τους συμβασιούχους

Μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ του Ν 4479/2017, που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση Σκουρλέτη για τους συμβασιούχους (άρθρο 24), αναμένεται εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να διευκρινιστούν και να προχωρήσουν οι διαδικασίες υπογραφής νέων συμβάσεων αλλά και
πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στις υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων μέσω ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα λοιπόν με τη ρύθμιση Σκουρλέτη (άρθρο 24), μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων του ΑΣΕΠ είτε σε νέες είτε σε ήδη υφιστάμενες οργανικές θέσεις, δήμοι ή τα νομικά τους πρόσωπα, μετά από απόφαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου, μπορούν να απασχολούν στις αντίστοιχες θέσεις, όσους παρείχαν τις υπηρεσίες τους μέχρι τις 7 Ιουνίου 2017. Οι νέοι συμβασιούχοι παραμένουν στις θέσεις τους το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2018, δηλαδή για εννιά μήνες από σήμερα.

Σε ότι αφορά στις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού:

Δεν εφαρμόζονται τα ανώτατα ανά ειδικότητα όρια ηλικίας, δηλαδή δεν υπάρχουν όρια ηλικίας.

Για τους έχοντες προϋπηρεσία σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ ή των νομικών τους προσώπων, αυτή μοριοδοτείται με 17 μονάδες ανά μήνα και έως 24 μήνες.

Επίσης στη ρύθμιση διευκρινίζεται ότι οι προσλήψεις στους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, παρέχουν τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικά με την καθαριότητα, με ίδια μέσα.

Πάντως μέχρι 31 Ιουλίου οι δήμοι θα πρέπει να καταθέσουν προς έγκριση την τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ειδικά, για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, θα πρέπει να βεβαιώνεται από την οικονομική επιτροπή «ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες».

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα πρέπει εντός μηνός να εγκρίνουν τους ΟΕΥ και στη συνέχεια οι δήμοι εντός δέκα ημερών να υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων.

Ως προς τον αριθμό των προσλήψεων ο τελικός αριθμός των θέσεων που θα προκηρυχθούν θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτημάτων από τους δήμους.

Μέχρι τώρα τα αιτήματα των δήμων για προσλήψεις προσωπικού στην καθαριότητα ανέρχονται στις 2.500. Αν τα αιτήματα των δήμων είναι λιγότερα από τον αριθμό των συμβασιούχων – «παρατασιούχων», πρακτικά αυτό σημαίνει ότι κάποιος αριθμός εξ αυτών, δεν θα απορροφηθούν.Αναλυτικά το Άρθρο 24

Μέχρι την 31η Ιουλίου 2017, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται να υποβάλλουν προς έγκριση στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και ψηφίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)», ύστερα από εκτίμηση, από τα αρμόδια όργανά τους, των οργανικών αναγκών τους, σε κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα.
Ειδικά, για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές, η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται ύστερα από βεβαίωση της οικονομικής επιτροπής ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου.

Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εγκρίνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, τις αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των προηγούμενων εδαφίων, εντός μηνός από την υποβολή τους.

Εντός δέκα (10) ημερών από την έγκριση του προηγούμενου εδαφίου οι ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων.

Ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία της παραγράφου αυτής, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), εφόσον έχει διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Ο.Τ.Α. ή νομικών προσώπων αυτών, βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Για τις προσλήψεις που διενεργούνται με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται τα ανώτατα ανά ειδικότητα, όρια ηλικίας διορισμού που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6170/3.5.2004 (Β΄645), όπως ισχύει. Μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων της παρούσας παραγράφου, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα με ίδια μέσα.

Μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων είτε στις νέες οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο είτε σε ήδη υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31.3.2018, οι οικείοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να απασχολούν στις αντίστοιχες θέσεις όσους παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές, μέχρι τις 7.6.2017, εφόσον:
α. Συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας, που επιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων του προηγούμενου εδαφίου, κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα.

β. Έχει ληφθεί απόφαση σύστασης νέων οργανικών θέσεων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή έχει υποβληθεί αίτημα κάλυψης υφιστάμενων ήδη οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές.

Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανωτέρω εξαιρετικές προϋποθέσεις δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (A΄134), δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στην ειδική βαθμολόγηση της εμπειρίας, που προβλέπεται στο πέμπτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου.

Η απόφαση της παραγράφου 2 διαβιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο ασκεί έλεγχο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης του παρόντος άρθρου.
ΑΙΡΕΤΟΣ.GR