Γιάνης Βαρουφάκης «Aπαιτώ ειδικό δικαστήριο»

«Αίσθησή µου είναι ότι το DiEM25 έχει ηθική και πολιτική υποχρέωση να κατέβει τόσο στις εθνικές εκλογές όσο και στις ευρωεκλογές», τονίζει ο Γιάνης Βαρουφάκης, διευκρινίζοντας ωστόσο ταυτόχρονα πως για να συµβεί αυτό θα πρέπει
τα µέλη του κόµµατος από όλη την Ευρώπη να ψηφίσουν κατά πλειοψηφία ότι το DiEM25 πρέ- πει να κατέβει στις εκλογές. Ο πρώην υπουργός Οικονοµικών επιτίθεται σε Ν.∆., ∆ηµοκρατική
Συµπαράταξη και Ποτάµι, αναφέροντας ότι «οι διάφοροι “βάστα, Γερούν“ δικαιούνται να απο- καλούνται “ευρωπαϊστές“ και ότι «µαζί µε τους κ. Ντάισελµπλουµ, Σόιµπλε, Γιούνκερ, Ολάντ κ.λπ., έχουν πλήξει σχεδόν θανάσιµα την ευρω- παϊκή ιδέα». Οσο για τις προειδοποιήσεις πε- ρί ειδικού δικαστηρίου, σηκώνει το γάντι: «Το απαιτώ! Κάντε το! Τίποτα δεν θα µε ικανοποιή- σει περισσότερο από το να βρεθώ κατηγορού- µενος εκείνων που πτώχευσαν τη χώρα και κα- τόπιν την έκλεισαν στα δεσµά της χρεοδουλο- παροικίας, σε αγαστή σύµπραξη µε τους χυδαι- ότερους των τοκογλύφων». Γιατί «παράλληλο σύστημα πληρωμών» η πρότασή σας τον Νοέμβριο του 2015, κ. Βα- ρουφάκη, και όχι «παράλληλο νόμισμα»; Παράλληλο νόµισµα εισάγεις εάν στόχος σου είναι η έξοδος από το ευρώ. Πάγια άποψή µου, από το 2010, ήταν ότι στόχος δεν πρέ- πει να είναι ούτε η έξοδος από το ευρώ ού- τε η παραµονή στο ευρώ υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την ερηµοποίηση της χώρας. Αυτή την άποψη κατέθεσα στο εκλογικό σώ- µα προεκλογικά. Αυτή η άποψη ήταν ο κορ- µός των προγραµµατικών µου δηλώσε- ων στη Βουλή, ως νεοεκλεγείς υπουρ- γός Οικονοµικών, όταν έλεγα: «∆εν θέ- λουµε τη ρήξη µε την ευρωζώνη. Ο- µως, η Ελλάδα δεν είναι χώρα βιώσι- µη εντός της ευρωζώνης. Γι’ αυτό ε- κλεχθήκαµε. Για να διαπραγµατευ- τούµε τη ριζική αναδιάρθρωση του χρέους που θα απαιτείται για να µεί- νει η χώρα στο ευρώ µακροπρόθε- σµα και βιώσιµα. Οµως, αν δεν εί- σαι διατεθειµένος να διανοηθείς τη ρήξη πριν µπεις στην αίθου- σα των διαπραγµατεύσεων, κα- λύτερα να µην εισέλθεις στην αί- θουσα αυτή. ∆ιαπραγµατευτής που δηλώνει ότι, την τελευταία στιγµή, θα δεχθεί ό,τι υπάρχει στο τραπέζι δεν διαπραγµατεύ- εται. Ικετεύει και συνθηκολογεί εκ προοιµίου. Ο µόνος τρόπος να µη γίνει η ρήξη είναι να εί- µαστε προετοιµασµένοι γι’ αυτή. Το παράλληλο σύστηµα πληρωµών ήταν µέρος εκείνης της προετοιµασίας. Η απόφαση του πρωθυπουργού να σηµατο- δοτήσει στην τρόικα ότι δεν θα το χρησιµοποιούσαµε ήταν ο λό- γος που ήρθε η συνθηκολόγηση. Το ενδεχόμενο εξόδου από το ευρώ η πρώτη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και ε- σείς προσωπικά το εξετάσατε κάποια στιγμή; «Aπαιτώ ειδικό δικαστήριο» «Τίποτα δεν θα µε ικανοποιήσει περισσότερο από το να βρεθώ κατηγορούµενος εκείνων που πτώχευσαν τη χώρα και κατόπιν την έκλεισαν στα δεσµά της χρεοδουλοπαροικίας, σε αγαστή σύµπραξη µε τους χυδαιότερους των τοκογλύφων» Γιατί δεν μπορεί να μην υπήρξε plan Β… Είναι σαν να ρωτάτε τον υπουργό Αµυνας αν το υπουρ- γείο του εξέτασε ποτέ το ενδεχόµενο τουρκικής εισβο- λής στα νησιά µας. Αλίµονο αν δεν το εξέταζε! Αλλο, ό- µως, αυτό και άλλο η προπαγάνδα της τρόικας εσωτε- ρικού ότι η ύπαρξη του plan X µας, σε περίπτωση που ο κ. Σόιµπλε ενεργοποιούσε το σχέδιο της τρόικας για Grexit (το οποίο εκπόνησε η ΕΚΤ το 2012, υπό τον κω- δικό plan Z), αποδεικνύει ότι σχεδιάζαµε Grexit. Στο υπουργικό συμβούλιο, όπου παρουσιάσατε το σχέδιό σας, έγινε αυτό αποδεκτό; Κατ’ αρχάς, να τονίσω ότι ο λόγος που αποδέχθηκα την πρόταση του κ. Τσίπρα να αναλάβω το υπουργείο Οι- κονοµικών ήταν ότι η ηγετική οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αφού τους είχα παρουσιάσει το σχέδιό µου τόσο προφορικά όσο και γραπτώς πολύ πριν από τις εκλογές, το ενέκρι- νε και µου πρότεινε να αναλάβω το υπουργείο. Μετά την εκλογική µας νίκη και τον σχηµατισµό της κυβέρνη- σης, δεν έχανα ευκαιρία να επαναλαµβάνω τα βασικά στοιχεία του σχεδίου και να ενηµερώνω τα κυβερνητικά και κοµµατικά στελέχη γι’ αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο, ενη- µέρωσα άµεσα το υπουργικό συµβούλιο για την ουσία και τις λεπτοµέρειες του σχεδίου εκείνου. Πρέπει να πω ότι η αποδοχή ήταν καθολική, κρίνοντας από τα σχόλια των µελών του µετά την παρουσίασή µου. Θα µου επι- τρέψετε σε αυτό το σηµείο να θίξω, αφήνοντας ασχολί- αστο, το γεγονός πως, όταν το καλοκαίρι του 2015 άρ- χισε η συστηµατική δαιµονοποίησή µου από την αντι- πολίτευση και τα Μέσα της διαπλοκής, οι συνάδελφοι υπουργοί τήρησαν σιγή ιχθύος. Δύο χρόνια μετά, όντως εκτιμάτε ότι κακώς η πρότα- σή σας δεν υλοποιήθηκε; Τι θα είχε αλλάξει; Προφανώς. Πρόκειται για ένα σύστηµα που, όπως εί- πα πιο πάνω, θα έπρεπε να το έχουν εφαρµόσει όλες οι ελλειµµατικές χώρες της ευρωζώνης. Στην περίπτω- σή µας, η Ελλάδα το είχε -και το έχει- απόλυτη ανάγκη - δεδοµένης της τεράστιας ασφυξίας δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Πιο συγκεκριµένα, η εφαρ- µογή του την 6η Ιουλίου του 2015 θα ση- µατοδοτούσε στην τρόικα ότι θα τιµούσα- µε το «Οχι» χωρίς να βγούµε από το ευρώ όταν εκείνη το αποφασίσει. Αµέσως µετά την ανακοίνωση της ενεργοποίησής του, όπως έµµεσα παραδέχθηκε ο Βίτορ Κον- στάντσιο (αντιπρόεδρος της ΕΚΤ), η κυ- ρία Μέρκελ και ο κ. Ντράγκι θα έβαζαν µεγάλη ποσότητα νερού στο κρασί τους, µε αποτέλεσµα η Ελλάδα να µην ασφυ- κτιά όπως τώρα. Η «ευρωπαϊκή αντιπολίτευση» (Ν.Δ., Δημοκρατική Συμπαράταξη, Ποτάμι) ζητάει τη σύσταση εξεταστι- κής επιτροπής. Συμφωνείτε; Και επιπλέον σας απειλεί και με ειδικό δικαστήριο… Κατ’ αρχάς, θα µου επιτρέψετε να διαφωνή- σω έντονα ότι οι διάφοροι «βάστα, Γερούν» δικαιούνται να αποκαλούνται «ευρωπαϊστές». Μαζί µε τους κ. Ντάισελµπλουµ, Σόιµπλε, Γι- ούνκερ, Ολάντ κ.λπ., έχουν πλήξει σχεδόν θα- νάσιµα την ευρωπαϊκή ιδέα. Αντίθετα, όσοι τί- µησαν το «Οχι» και το πνεύµα της ελληνικής άνοιξης του 2015, δηµιουργώντας το πρώτο πανευρωπαϊκό κίνηµα, το DiEM25, πασχίζουν καθηµερινά να διασώσουν τη χαµένη τιµή της Ευρώπης. Οσο για τα περί ειδικού δικαστη- ρίου για µένα, το έχω δηλώσει επανειληµµέ- νως: το απαιτώ! Κάντε το! Τίποτα δεν θα µε ι- κανοποιήσει περισσότερο από το να βρεθώ κατηγορούµενος εκείνων που πτώχευσαν τη χώρα και κατόπιν την έκλεισαν στα δεσµά της χρεοδουλοπαροικίας, σε αγαστή σύµπραξη µε τους χυδαιότερους των τοκογλύφων. Πρό- σφατα, µάλιστα, ώστε να µην κρύβονται πί- σω από την άρνηση της κυβέρνησης να συ- στήσει εξεταστική επιτροπή, προσφέρθηκα να παρουσιαστώ στα κοµµατικά τους γρα- φεία να µε εξετάσουν εκεί. Ο Π. Λαφαζάνης δηλώνει ότι το «παράλληλο νόμισμα» είναι μνημόνιο σε χειρότερη έκδοση. Με εκπλήσσει αυτό, καθώς η πρόταση της ΛΑΕ ισοδυναµεί µε πρόταση δηµιουργίας παράλ- ληλου νοµίσµατος, της νέας δραχµής, που εξ ορισµού, τουλάχιστον για αρκετά χρόνια, θα λειτουργεί παράλληλα µε το ευρώ, άρα θα εί- ναι... παράλληλο νόµισµα. Οσον αφορά τη δι- κή µου πρόταση για παράλληλο σύστηµα πλη- ρωµών, ο στόχος του ήταν η δηµιουργία α- ντίστασης, αντισωµάτων αν θέλετε, στις µνη- µονιακές απαιτήσεις και -το πιο σηµαντικό- εργαλείο επιβολής από την Αθήνα στους δα- νειστές της άµεσης και βαθιάς αναδιάρθρω- σης του χρέους. Γιάνης Βαρουφάκης «Η αποδοχή του σχεδίου µου για τις παράλληλες πληρωµές ήταν καθολική από τα µέλη του υπουργικού συµβουλίου» Στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές το κόμμα σας θα κατέβει; Αίσθησή μου είναι ότι, δεδομένου του πολιτικού κενού στον χώρο των ριζο- σπαστών ευρωπαϊστών, εκείνων που λένε όχι στην τρόικα αλλά και όχι στην αποδόμηση της Ευρώπης που φέρνει η αποδοχή των διάφορων μνημονί- ων, το DiEM25 έχει ηθική και πολιτική υποχρέωση να κατέβει τόσο στις εθνι- κές εκλογές όσο και στις ευρωεκλογές. Ομως, το DiEM25 είναι κατ’ εξο- χήν δημοκρατικό και πανευρωπαϊκό κίνημα. Πριν αποφασίσουμε την κάθο- δο στις εκλογές, θα πρέπει τα μέλη μας από όλη την Ευρώπη να ψηφίσουν κατά πλειοψηφία ότι το DiEM25 πρέπει να κατέβει στις εκλογές στην Ελλάδα και αλλου