14 προσλήψεις στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης, Ν.Π.Ι.Δ που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση συνεργασίας για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες υλοποίησης του έργου Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα ERASMUS+ 2014-2020 για τον τομέα της ΝΕΟΛΑΙΑΣ.
Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στα τηλέφωνα 213 131 4663
Καταληκτική Ημερομηνία : Παρασκευή, Αύγουστος 18, 2017

proson.gr |
Αθήνα