144 προσλήψεις εποχικών σε 10 δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

EKP-PROGR-GIA-SXOL-OMADES-STO-PAIDIKO-MOUSEIO.jpg
Με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκαν οι διαδικασίες για 19 συμβάσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και εκατόν είκοσι πέντε και 125 συµβάσεων µίσθωσης έργου σε ΟΤΑ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου.

Οι προσλήψεις εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών για να καλυφθούν ανάγκες των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ  σε προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) µήνες ή έως εννέα (9) µήνες (για αναγνωρισµένες σχολές) ή έως έντεκα (11) µήνες για παιδικούς σταθµούς ή έως ένα (1) έτος για τις συµβάσεις µίσθωσης έργου, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίµου από τους ωφελούμενους.
Συγκεκριμένα εγκρίνεται η σύναψη δεκαεννέα (19) συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µήνες ή έως εννέα (9) µήνες (για αναγνωρισµένες σχολές) ή έως έντεκα (11) µήνες για παιδικούς σταθµούς και εκατόν είκοσι πέντε (125)  συµβάσεων µίσθωσης έργου για χρονικό διάστηµα έως ένα (1) έτος, σε ΟΤΑ και ΝΠ∆∆ για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίµου από τις ωφελούµενους, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όµοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει ή µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (206/Α) όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του πδ 524/1980, κατά περίπτωση