Δήμος Αθηναίων: 15 προσλήψεις για τα Κέντρα Κοινότητας

Δήμος Αθηναίων: 15 προσλήψεις για τα Κέντρα Κοινότητας

-- prosongr
Τη πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 15 ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Αθηναίων (2 Κεντρικές Δομές, 2 Παραρτήματα ΚΕΜ και 1 Παράρτημα Ρομά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» ανακοίνωσε Αθηναίων.

Αναλυτικά θα προσληφθούν:

9 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
3 ΠΕ Ψυχολόγων
1 ΠΕ/ΤΕ Διαμεσολαβητών
1 ΤΕ Επισκεπτών/ τριών Υγείας
1 ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών/ τριών 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα,
απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου,
υπόψη κου Γιαννέλη (τηλ. επικοινωνίας: 2105277450), κας Γιαννίκου (τηλ. επικοινωνίας: 2105277452), κ.κ. Κοτελίδα και Σακελλαρίου (τηλ. επικοινωνίας: 2105277480), κας Δομάζου (τηλ. επικοινωνίας: 2105277482), κας Μακρή και κου Μούτσελου (τηλ. επικοινωνίας: 2105277484).