Σακελαρίου (ΣτΕ)... οι Δικαστές δεν δέχονται οδηγίες... Μόνον από τις Τράπεζες!

Γιώργος Ανυφαντής
Δύο χρόνια με αναστολή ο Γεωργίου που παρουσίασε ψεύτικα στοιχεία και ήταν μία από τις βασικές αιτίες να φτάσει η χώρα εδώ που έφτασε.
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ::
Ζιτο υ αναιξαρτιτυ αδαισμαιφτυ αιλινικει δυκεοσοινει

http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.gr/