ΕΝΦΙΑ: Νέα μειωμένα εκκαθαριστικά - Δείτε ποιους αφορά

ΕΝΦΙΑ: Νέα μειωμένα εκκαθαριστικά - Δείτε ποιους αφορά
Στην διόρθωση του λάθους που έγινε με τον συνυπολογισμό της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του Δεκεμβρίου 2016 στα συνολικά εισοδήματα των χαμηλοσυνταξιούχων, θα προχωρήσουν οι ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και ΗΔΙΚΑ, καθώς είχε ως συνέπεια πολλοί από αυτούς να χάσουν την έκπτωση του 50% στον ΕΝΦΙΑ και να κληθούν να πληρώσουν διπλάσια σε σχέση με πέρυσι ποσά του συγκεκριμένου φόρου.

Έτσι εντός του Σεπτεμβρίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα εκδώσει και θα αποστείλει νέα διορθωμένα εκκαθαριστικά σημειώματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, σε εκατοντάδες χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους που έλαβαν τον Δεκέμβριο του 2016 το «κοινωνικό μέρισμα» από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπό μορφή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης.
Με την έκδοση αυτών των νέων σημειωμάτων – για την οποία θα προηγηθεί συνεργασία της ΑΑΔΕ με τον ΕΦΚΑ και την ΗΔΙΚΑ - δεν θα συνυπολογιστεί στο συνολικό ετήσιο εισόδημα των συγκεκριμένων φορολογουμένων αυτή η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ώστε, σε πολλές περιπτώσεις, το ύψος του εισοδήματος αυτού να χαμηλώσει, να υποχωρήσει κάτω από το προβλεπόμενο εισοδηματικό όριο απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ κατά ποσοστό 50% και πολλοί χαμηλοσυνταξιούχοι να επανακτήσουν το δικαίωμα λήψης της συγκεκριμένης απαλλαγής.
Στην ουσία, από την έκδοση των νέων διορθωτικών εκκαθαριστικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα προκύψουν για πολλούς χαμηλοσυνταξιούχους-δικαιούχους της εφάπαξ εκείνης οικονομικής ενίσχυσης μείωση του βεβαιωθέντος ΕΝΦΙΑ κατά 50%.
Τον Δεκεμβρίου του 2016, ο συνυπολογισμός της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης -στο συνολικό ετήσιο εισόδημα του έτους- των δικαιούχων αυτής χαμηλοσυνταξιούχων έγινε από λάθος των φορέων χορήγησής της και συγκεκριμένα από τον ΕΦΚΑ και την ΗΔΙΚΑ, οι οποίοι εξέδωσαν και υπέβαλαν στο TAXISnet, για τους συγκεκριμένους χαμηλοσυνταξιούχους, ηλεκτρονικές βεβαιώσεις αποδοχών στις οποίες ενέταξαν την παροχή αυτή στα απαλλασσόμενα από το φόρο εισοδήματα, προσαυξάνοντας έτσι το συνολικό ετήσιο εισόδημα των δικαιούχων, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (ν. 4172/2013) τα ποσά της παροχής αυτής δεν έχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος και ως εκ τούτου δεν αποτελούν εισόδημα.
ΕΝΦΙΑ - Απίστευτη γκάφα: Χρέωσαν τους συνταξιούχους με διπλό χαράτσι για τον «μποναμά» Τσίπρα
Αναλυτικά, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΑΔΕ επισημαίνονται τα εξής:
-Με τις διατάξεις του ν. 4445/2016 ορίζεται ότι η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που χορηγήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 στους χαμηλοσυνταξιούχους «είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα.»
-«Όπως έχει διευκρινιστεί (βλ. ΠΟΛ.1094/2015), χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυση από το Δημόσιο, ή από άλλους δημόσιους φορείς, τα οποία δεν έχουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, δηλαδή δεν υπάρχει περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και ως εκ τούτου δεν συνιστούν εισόδημα.»
-«Περαιτέρω, σε περίπτωση διαπίστωσης οικονομικής αδυναμίας πληρωμής του ΕΝΦΙΑ προβλέπεται η χορήγηση εκπτώσεων από το φόρο αυτό, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους. Στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα συμπεριλαμβάνονται και εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο, δεν περιλαμβάνονται όμως ποσά που δεν συνιστούν εισόδημα (βλ. ΠΟΛ. 1212/2015).»
-«Δεδομένου ότι η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση του ν. 4445/2016 δεν έχει περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης, δεν συνιστά εισόδημα. Συνεπώς, δεν συνυπολογίζεται στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα για σκοπούς ΕΝ.Φ.Ι.Α.»
-«Κατά την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων φορολογικού έτους 2016 (βλ. ΠΟΛ 1025/2017), τα ποσά της εν λόγω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης απεστάλησαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την καταβολή τους, εντασσόμενα σε κωδικό που αφορά εισοδήματα και επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους, με αποτέλεσμα τα πληρωτέα ποσά ανά δικαιούχο να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του συνολικού φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος κατά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ που διενεργήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε.»
-«Για την άμεση επίλυση του ζητήματος, ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΗΔΙΚΑ, προκειμένου να μας αποσταλούν εκ νέου ηλεκτρονικά αρχεία, ύστερα από τις απαραίτητες διορθώσεις, ώστε να ακολουθήσει νέα εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ πριν το τέλος Σεπτεμβρίου, για τους δικαιούχους της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης.»