Πότε θα «καίγονται» οι 100 δόσεις

Αυστηρότερες προϋποθέσεις για την παραμονή των οφειλετών στη ρύθμιση. Τι θα γίνεται με τα νέα χρέη προς το Δημόσιο
Πότε θα «καίγονται» οι 100 δόσεις
Πολύ αυστηρότεροι θα γίνουν από την 1η Ιανουαρίου οι κανόνες  για όσους έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων: Αν καθυστερήσουν έστω  και μιά μέρα την καταβολή της δόσης, ή δεν ρυθμίσουν κάποια νέα οφειλή προς το Δημόσιο, θα χάνουν αυτομάτως την ευνοϊκή ρύθμιση και θα πρέπει να πληρώσουν
άμεσα όλο το ανεξόφλητο ποσό, συν τις προσαυξήσεις από τις οποίες είχαν απαλλαγεί.
Από το επόμενο έτος θα τεθεί σε ισχύ το αυστηρότερο καθεστώς προϋποθέσεων παραμονής στη ρύθμιση των «100 δόσεων», που ίσχυσε το 2015 (με τον ν. 4346/2015). Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, όσοι οφειλέτες του Δημοσίου έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων, θα τίθενται αυτόματα εκτός της ρύθμισης αυτής, εφόσον δεν πληρώσουν εμπρόθεσμα οποιαδήποτε νέα οφειλή τους προς το Δημόσιο από την 1η-1-2018 και εφεξής.
Αυτό σημαίνει ολόκληρο το ανεξόφλητο υπόλοιπο χρέους θα γίνεται άμεσα απαιτητό, μαζί με τόκους οι οποίοι θα αναβιώνουν,
Παράλληλα το Δημόσιο θα έχει την ευχέρεια να ενεργοποιεί ξανά όλα τα αναγκαστικά μέτρα εναντίον του οφειλέτη, δηλαδή κατασχέσεις  καταθέσεων, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων.
 Δύο επιλογές
Προκειμένου να μη χαθεί η ρύθμιση των «100 δόσεων» από την 1η-1-2018 και μετά οι οφειλέτες έχουν δύο επιλογές:
1. Να μην αφήνουν απλήρωτες νέες οφειλές προς το Δημόσιο στο σύνολό τους, πριν καταστούν ληξιπρόθεσμα.
2. Να εντάσσουν τις νέες οφειλές που θα προκύπτουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 - και πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες - στην «πάγια ρύθμιση» των 12 ή 24 μηνιαίων δόσεων (άρθρο 43 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, ν. 4174/2013).
Η αίτηση υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση» του άρθρου 43 του ΚΦΔ πρέπει να υποβάλλεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής έστω και μίας δόσης της νέας οφειλής.
Πώς θα ρυθμίζονται νέες οφειλές
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο εφόσον ο φορολογούμενος προσέλθει αυτοπροσώπως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και υποβάλει το έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, στο οποίο πρέπει να αναγράψει αναλυτικά στοιχεία για τα μηνιαία εισοδήματά του και την περιουσιακή του κατάσταση.
Μόνο έτσι θα μπορεί να γίνει αποδεκτό το αίτημά του για αποπληρωμή των νέων οφειλών σε 12 δόσεις.
Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση των 12 δόσεων του άρθρου 43 του Κ.Φ.Δ. δεν παρέχεται στους φορολογούμενους μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSNET.
Επίσης, το πλαίσιο της ρύθμισης των 12 δόσεων προβλέπει πως το συνολικό ποσό των οφειλόμενων φόρων που θα ρυθμιστεί, επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 5%, ακόμη κι αν ένα τμήμα του ποσού αυτού δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο κατά την υποβολή της αίτησης.
Εάν μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο οφειλέτης μπορεί να τις υπαγάγει κι αυτές στην πάγια ρύθμιση (άπαξ) με τους ίδιους όρους.
Προϋποθέσεις
Επίσης, προϋπόθεση για την ένταξη στην ρύθμιση είναι ο οφειλέτης να έχει υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας καθώς και τυχόν περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ για τις οποίες ήταν υπόχρεος την τελευταία πενταετία.
Η ανωτέρω προϋπόθεση πληρούται εφόσον ο οφειλέτης έχει υποβάλει εμπρόθεσμα (ή εκπρόθεσμα αλλά έως την ημερομηνία της αίτησης) τις ανωτέρω δηλώσεις. Θα πρέπει επίσης όλα τα προηγούμενα χρέη του να έχουν ρυθμιστεί. Γενικά, πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο όλες οι οφειλές οι οποίες δεν υπάγονται στην «πάγια ρύθμιση» των 12δόσεων του ν. 4174/2013.
Για να είναι έγκυρη η ρύθμιση, ο φορολογούμενος πρέπει να εξοφλήσει την 1η δόση της ρύθμισης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης.sofokleousin.gr