Τρεις αλλαγές στο νόμο Κατσέλη, για προστασία πρώτης κατοικίας

Επιτάχυνση διαδικασιών, μεγαλύτερη προστασία στους οικονομικά αδύναμους, αλλά και μέτρα κατά των στρατηγικών κακοπληρωτών
Τρεις αλλαγές στο νόμο Κατσέλη, για προστασία πρώτης κατοικίας
Νέες αλλαγές στον «νόμο Κατσέλη» για τα υπερχεωμένα νοικοκυριά προετοιμάζει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, επιδιώκοντας να διασφαλίσει μεγαλύτερη προστασία των οικονομικά αδύναμων οφειλετών, να καταστήσει λειτουργικότερες τις διατάξεις του και να  αποτρέψει την αξιοποίηση τους από στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Οι νέες διατάξεις και οι βελτιώσεις θα κινούνται σε τρεις άξονες Ειδικότερα οι στόχοι είναι:
1. Η επιτάχυνση των διαδικασιών εκδίκασης των υποθέσεων.
2. Η επέκταση της προστασίας πρώτης κατοικίας ειδικά για οφειλέτες με ιδιαίτερα προβλήματα.
3. Ο αποκλεισμός των στρατηγικών κακοπληρωτών. Ειδική ρύθμιση θα υπάρξει για εκείνους που ενώ έχουν και υψηλά εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία, καταφέρνουν να εντάσσονται στις ευνοϊκές διατάξεις το νόμου, εξασφαλίζοντας  προστασία.
Σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στη Βουλή από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η κυβέρνηση μελετάει εκ νέου τις διαδικασίες του ν. Κατσέλη και σύντομα θα επιφέρει βελτιώσεις. Οι αλλαγές θα αποβλέπουν στην επιτάχυνση των διαδικασιών  και στην επέκταση προστασίας της πρώτης κατοικίας, ειδικά για όσους οφειλέτες έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Παράλληλα θα εισάγει νέες διαδικασίες που θα αποκλείσουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές.
Επιπλέον, τονίζεται στο έγγραφο,  ότι έχουν ήδη υλοποιηθεί δράσεις επιτάχυνσης των δικαστικών διαδικασιών, όπως πρόσληψη νέων δικαστών και εκπαίδευση αυτών, καθώς και εισαγωγή αποκλειστικών πινακίων εκδίκασης υποθέσεων του ν.Κατσέλη.
Παράλληλα, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Ιδιωτικού Χρέους, γνωστοποιεί ότι με τον ν.4336/2015, τροποποιήθηκαν, ήδη, διατάξεις του νόμου Κατσέλη, με τις σημαντικότερες να είναι οι ακόλουθες:
1) Με την παρ. 4 του άρθρου 2 της υποπ. Α.4 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 ορίζεται ότι: «Εντός τεσσάρων (4) μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του ν.4336/2015, δηλαδή από την 14/8/2015, κάθε διάδικος δύναται να ζητήσει με κλήση, ατελώς, να επαναπροσδιοριστεί υπόθεση που είχε προσδιοριστεί πέραν της τριετίας από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου, σε συντομότερη δικάσιμο. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, επαναπροσδιορίζεται αυτεπαγγέλτως εντός τριετίας από της ενάρξεως της ισχύος του ν.4336/2015 το σύνολο των υποθέσεων, οι οποίες έχουν ήδη προσδιοριστεί πέραν της τριετίας. Ο ορισμός συντομότερης δικασίμου γίνεται ατελώς για τον αιτούντα.»
2) Με την παρ. 7 του άρθρου 1 της υποπαρ,Α.4 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 αντικαταστάθηκε η παρ.5 του άρθρου 4 του «ν.Κατσέλη». ως εξής:
«Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης του οφειλέτη προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατάθεσής της. Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης προσδιορίζεται επίσης η ημέρα επικύρωσης, κατά την οποία είτε επικυρώνεται ο ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός από τον Ειρηνοδίκη είτε συζητείται ενδεχόμενο αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής.
Η ημέρα επικύρωσης προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης. Η ημέρα συζήτησης της αιτήσεως του άρθρου 5α προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης. Μέχρι την ημέρα της επικύρωσης ή της συζήτησης της αναστολής ή της συζήτησης της αιτήσεως του άρθρου 5α απαγορεύεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη όσον αφορά τις απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν περιληφθεί στην αίτηση του και η μεταβολή της πραγματικής  και νομικής κατάστασης της περιουσίας του.»
3) Με την παρ. 13 του άρθρου 1 της υποπαρ.Α.4 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 προστέθηκε το άρθρο 5° για την ταχεία διευθέτηση μικροοφειλών, όπου προβλέπεται ότι:
«Εφόσον ο οφειλέτης αποδεικνύει σωρευτικός ότι: 
α) κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και της επικύρωσης δεν διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία και δεν έχει προβεί σε πράξη διάθεσης ακίνητης περιουσίας κατά την τελευταία τριετία πριν από την κατάθεση της αίτησης, 
β) τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του είτε ως δικαιούχου είτε ως συνδικαιούχου συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων του σε πιστωτικό ιδρύματα δεν υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, 
γ) οι οφειλές που περιλαμβάνονται στην αίτηση του κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου συνιστούν το σύνολο των υποχρεώσεων του οφειλέτη, 
γ) το ύψος των υπό β' οφειλών του δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων, εξόδων και πάσης φύσεως προσαυξήσεων 
δ) οι περιλαμβανόμενες στην αίτηση οφειλές δεν είναι εξαιρετέες από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1, 
ε) δεν υπάρχουν εμπραγμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασφαλισμένοι πιστωτές
στ) τα πάσης φύσεως εισοδήματα του οφειλέτη καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημέρα της επικύρωσης είναι μηδενικά και 
ζ) είναι συνεργάσιμος σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας που θεσπίστηκε με Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ειρηνοδίκης δύναται κατόπιν σχετικού αιτήματος του οφειλέτη και εφόσον οι δανειστές που περιλαμβάνονται στην αίτηση δεν αμφισβητούν, κατά το χρόνο της συζήτησης της αιτήσεως τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, να διατάξει, δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, την προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη που περιλαμβάνονται στην αίτηση.».

 sofokleousin.gr