18 προσλήψεις στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"

18 προσλήψεις στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΣΥΝΤΕΛΕΣΙΣ: Καινοτόμες Τεχνολογίες και Εφαρμογές βασισμένες σε Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Υπολογιστικό Νέφος (Cloud)» (Ε-12181) με κωδικό ΟΠΣ 5002521, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και
Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510021.

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ευαγγελία Αλεξοπούλου και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Δείτε την προκήρυξη αναλυτικά ΕΔΩhttps://www.proson.gr/el/ergasia/23/18-proslipseis-sto-ekefe-dimokritos