Μέχρι 500 ευρώ για βλάβες σε συσκευές από διακοπές της ΔΕΗ

ΔΕΗ1.jpg
Αποζημιώσεις μέχρι και 500 ευρώ για βλάβες σε συσκευές προβλέπει ο υπό κατάρτιση Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου για τους καταναλωτές στις περιπτώσεις πρόκλησης βλαβών σε ηλεκτρικές συσκευές τους, εξαιτίας κοπής του ουδετέρου του δικτύου διανομής χαμηλής τάσης της ΔΕΗ.
Η ΡΑΕ ζητά μάλιστα σχετική απολογιστική έκθεση από τη ΔΕΗ για τις διακοπές, αλλά και για τις αιτήσεις...
καταναλωτών.

Η ΡΑΕ μετά από ανταλλαγή απόψεων με ΔΕΗ και τον Συνήγορο του Καταναλωτή θεωρεί ότι η θέσπιση αποζημιώσεων πρέπει να αποτελεί το τελευταίο στάδιο μιας
γενικότερης διαδικασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση θα ρυθμιστεί στον υπό κατάρτιση από τη ΡΑΕ Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου και θα διασφαλίζει την πλήρη ενημέρωση του καταναλωτή αναφορικά με τα αίτια εμφάνισης του προβλήματος.

Λαμβάνοντας υπ' όψη την πρόθεση της ΔΕΗ Α.Ε. να προχωρήσει άμεσα στην προτεινόμενη ενέργεια, την οποία και επικροτεί εκθέτει τις απόψεις της ως προς τις διαδικαστικές λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της πρότασης.

Η τροποποιημένη από τη ΡΑΕ πρόταση αποζημίωσης των καταναλωτών προβλέπει μεταξύ άλλων:
1. Η ΔΕΗ θα χορηγεί χρηματικό ποσό στους καταναλωτές της, στις περιπτώσεις πρόκλησης βλαβών σε ηλεκτρικές συσκευές τους, εξαιτίας τυχαίας διακοπής του ουδετέρου του εναερίου ή υπογείου δημοσίου δικτύου Διανομής ΧΤ, εφόσον συντρέχουν ταυτοχρόνως οι εξής προϋποθέσεις:
α) Ο καταναλωτής υποβάλει αίτηση στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός τεσσάρων ημερών.
β) Η ΔΕΗ Α.Ε. αποδείξει το χαρακτηρισμό της «τυχαίας» διακοπής του ουδετέρου.
γ) Ο καταναλωτής θέσει επί 2 ημέρες, τις συσκευές στη διάθεση της ΔΕΗ ΑΕ.
δ) Ο καταναλωτής υποβάλλει στη ΔΕΗ Α.Ε., όταν του ζητηθεί, παραστατικό ηλεκτρολογικού συνεργείου, με το οποίο περιγράφεται το είδος κάθε βλάβης και τεκμηριώνεται το κόστος αποκατάστασης.
2. Η ΔΕΗ ΑΕ θα αποφασίζει επί των αιτήσεων καταναλωτών εντός 15 ημερών.

Σε σχέση με το προτεινόμενο ποσό αποζημίωσης αναφέρεται ανώτατο πλαφόν 300 ευρώ για βλάβες σε συσκευές με μονοφασική παροχή ΧΤ και 400 ευρώ για τριφασική παροχή ΧΤ. Επισημαίνεται ωστόσο η πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για την αύξηση του ανώτατου χρηματικού ποσού κατ' ελάχιστο στα 500 ευρώ, πρόταση την οποία η ΡΑΕ θεωρεί εύλογη, λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι σήμερα στοιχεία.

πηγή
http://greekcitizen.pblogs.gr