«Στην Ανατολική Γερμανία ζούσαμε καλύτερα σε σχέση με τώρα»

«Έζησα στην Ανα­το­λι­κή Γερ­μα­νία όταν έπεσε το τεί­χος του Βε­ρο­λί­νου. Πραγ­μα­τι­κά ένιω­θα συ­γκί­νη­ση βλέ­πο­ντας αν­θρώ­πους να ανε­βαί­νουν στο τεί­χος. Σή­με­ρα, χρό­νια αρ­γό­τε­ρα, λέω: Τι κερ­δί­σα­με απ’ αυτό;
Φτώ­χεια. Τώρα είμαι μια φτωχή γυ­ναί­κα, ενώ πριν δεν ήμουν. Πριν είχα δου­λειά, είχα μια...
καλή ζωή. Τότε στην Ανα­το­λι­κή Γερ­μα­νία ζού­σα­με κα­λύ­τε­ρα σε σχέση με τώρα.
Δεν υπήρ­χε λόγος να φύγει το τεί­χος, θα μπο­ρού­σε απλά να ανοί­ξει. Όσοι άν­θρω­ποι ήθε­λαν να πε­ρά­σουν στην άλλη πλευ­ρά ας το έκα­ναν. Αλλά θα έπρε­πε να αφή­σουν και τη Δυ­τι­κή και την Ανα­το­λι­κή Γερ­μα­νία ως ήταν.
Εάν το σκε­φτείς εί­χα­με πολλά θε­τι­κά στην Ανα­το­λι­κή Γερ­μα­νία- εί­χα­με άπλε­το χώρο στους παι­δι­κούς σταθ­μούς, το κοι­νω­νι­κό σύ­στη­μα ήταν πολύ κα­λύ­τε­ρο απ’ ότι είναι τώρα. Πως μας βο­ή­θη­σε η κα­τάρ­ρευ­ση του τεί­χους;
Κά­ποιοι έχουν γίνει αυ­το­α­πα­σχο­λού­με­νοι, άλλοι έχουν γίνει πλού­σιοι. Αλλά πολ­λοί άν­θρω­ποι είναι φτω­χοί. Κοι­τάξ­τε πόσοι άστε­γοι υπάρ­χουν. Δεν ξέρω αν όλο αυτό (που συ­νέ­βη) ήταν καλό».
Regina Heirer, 62 ετών, συ­ντα­ξιού­χος. 
Πηγή: DW Stories #BerlinWallStories.
http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.gr/