Θέσεις εργασίας 28 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Σισμανόγλειο – Αμ. Φλέμιγκ (προκήρυξη)

Το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο – Αμ. Φλέμιγκ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων με καθεστώς πενθήμερης εργασίας ανά βδομάδα και πλήρες ωράριο (8ωρο) για την αντιμετώπιση επειγουσών περιστάσεων των Οργανικών Μονάδων «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» & «ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ» του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ», που εδρεύει στο
Μαρούσι Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:
28 ΥΕ* Φυλάκων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ.Ν.Α. “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ” (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ), απευθύνοντάς την στην Γραμματεία του Νοσοκομείου (Κτίριο Ν4 – 0 όροφος) υπόψιν κας Τζάθα Αμαλίας, υπαλλήλου Τμήματος Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 213-2058443, 213- 2058519).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας (Σισμανόγλειο, Αμ. Φλέμιγκ) καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Αμαρουσίου και Μελισσίων, στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ