Προετοιμαστείτε για τις 8.166 προσλήψεις

Τις πρώτες οδηγίες στους υποψηφίους για την προκήρυξη 3Κ/2018, που αφορά την «πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α' βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
των ΟΤΑ (υπουργείο Εσωτερικών)», δίνουν πηγές του ΑΣΕΠ μέσω του ένθετου «Καριέρα+Εργασία» της «Εφ.Συν».
Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες και πάντως πριν από την 20ή Φεβρουαρίου, που αποτελεί και την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη για τους υποψηφίους Δ.Ε., η Ανεξάρτητη Αρχή πρόκειται να δώσει στη δημοσιότητα, μέσω μπάνερ που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, αναλυτικές οδηγίες οι οποίες θα αφορούν και τα «θολά» σημεία της προκήρυξης.
Επιπλέον, μαζί με το μπάνερ αναμένεται να αναρτηθεί και το ειδικά διαμορφωμένο αρχείο (σε μορφή pdf) στο οποίο οι υποψήφιοι Δ.Ε. και Υ.Ε. θα πρέπει να δηλώσουν τις πέραν των 120 προτιμήσεις τους που έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν στο ηλεκτρονικό αρχείο. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι Π.Ε. και Τ.Ε. έχουν απεριόριστο αριθμό προτιμήσεων μέσω του ηλεκτρονικού αρχείου και άρα δεν τους αφορά το pdf.
Οπως αναφέρεται στην προκήρυξη:
«Οι υποψήφιοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αναγράφουν στην ηλεκτρονική αίτηση, κατά σειρά προτίμησης, τους κωδικούς των θέσεων στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα προσόντα διορισμού. Οι υποψήφιοι των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης καταγράφουν στην ηλεκτρονική αίτηση, κατά σειρά προτίμησης, τους κωδικούς των θέσεων, κατά ανώτατο όριο 120 κωδικοί θέσεων, και τις λοιπές προτιμήσεις (πέραν των 120) με τα στοιχεία αυτών (προσόντα, κριτήρια) στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα προσόντα διορισμού, τα δηλώνουν σε ειδικό προς τούτο διαμορφωμένο αρχείο (σε μορφή pdf), το οποίο επισυνάπτουν στην καρτέλα του μητρώου τους και το επικαλούνται στην ηλεκτρονική αίτηση. Για τη συγκεκριμένη διαδικασία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ σχετικές οδηγίες».

 Υπάρχουν ειδικότητες σε δήμους που οι ειδικές κατηγορίες φτάνουν ακόμη και το 90%, όπως οι Δ.Ε. Οδηγοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη; Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι ειδικές κατηγορίες καταλαμβάνουν συνολικά το 42,05% των θέσεων (15% πολύτεκνοι, 10% τρίτεκνοι και τέκνα τρίτεκνων, 2% παλιννοστούντες, Πόντιοι ομογενείς, 10% ΑμεΑ, 5% συγγενείς ΑμεΑ, 0,5% μέλη μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης). Προκειμένου, δε, να αποφευχθεί σε μικρούς δήμους που οι θέσεις είναι λίγες, αυτές να καταληφθούν κατά 100% από ειδικές κατηγορίες, αυξάνονται τα σχετικά ποσοστά σε μεγαλύτερους.

 Ποια προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη ως εμπειρία για τους Υ.Ε.; Καθώς οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υ.Ε. θεωρούνται ανειδίκευτοι εργάτες, ως εμπειρία (7 μόρια ανά μήνα για 84 μήνες) λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε εργασία έχουν προσφέρει στο παρελθόν σε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.

 Τα μόρια της ειδικής εμπειρίας τα λαμβάνουν μόνο οι «παρατασιούχοι». Απαιτείται ο χρόνος εργασίας να είναι συνεχόμενος; Τα μόρια της ειδικής εμπειρίας (17 ανά μήνα για 24 μήνες) τα λαμβάνουν όλοι όσοι έχουν εργαστεί στο παρελθόν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες ΟΤΑ. Δεν απαιτείται αυτή η εργασία να είναι συνεχόμενη.

 Υπάρχει ειδική μοριοδότηση για τις μονογονεϊκές οικογένειες; Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία για μόνιμες αλλά μόνο για προσλήψεις εποχικού προσωπικού.

 Τι γίνεται στην περίπτωση που προσληφθεί, για παράδειγμα, ως οδηγός απορριμματοφόρου ή ως εργάτης καθαριότητας υποψήφιος ειδικών κατηγοριών που είναι ΑμεΑ άνω του 50%, ποιος κρίνει αν έχει τη δυνατότητα να αντεπεξέλθει στα καθήκοντά του; Ο συγκεκριμένος υποψήφιος θα περιληφθεί στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και το αν είναι ικανός για τη συγκεκριμένη θέση θα το κρίνει η Υγειονομική Επιτροπή. Εφόσον η απόφαση είναι αρνητική, θα προσληφθεί ο επόμενος διοριστέος του πίνακα.

Τα πρώτα βήματα

■ Αναζητήστε την προκήρυξη και διαβάστε την προσεκτικά.
■ Συμπληρώστε τα σχετικά τετράγωνα με τις θέσεις πολλές φορές, ώστε όταν ανοίξει η Προκήρυξη (20/2 για τους Δ.Ε., 26/2 για τους Π.Ε. και Τ.Ε. και 8/3 για τους Υ.Ε.) να έχετε καταλήξει οριστικά στις θέσεις που θα δηλώσετε.
■ Μαζέψτε άμεσα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να είστε έτοιμοι όταν θα «τρέχουν» οι προθεσμίες για την υποβολή της αίτησης.
■ Μην περιμένετε τις τελευταίες ημέρες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι τον Ιανουάριο η ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ είχε τεθεί εκτός λειτουργίας πολλές φορές και για αρκετές ώρες σε προκηρύξεις πολύ μικρότερες από την τρέχουσα, όπως την 5Κ/2016 για 80 θέσεις στην ΕΥΑΘ, την 6Κ/2016 για 93 θέσεις στο ΕΚΑΒ και την 7Κ/2016 για 1.666 θέσεις στο υπουργείο Υγείας για τις οποίες δόθηκαν παρατάσεις.
■ Συμπληρώστε και υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στο Παράρτημα Στ' της προκήρυξης.

Ποιες είναι οι προθεσμίες

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία:
■ Για Δ.Ε. (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) αρχίζει την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου και λήγει την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018, ώρα 14.00.
■ Για Π.Ε. και Τ.Ε. (Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) αρχίζει τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου και λήγει την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018, ώρα 14.00.
■ Για Υ.Ε. (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) από την Πέμπτη 8 Μαρτίου έως την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018, ώρα 14.00.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ / Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018 / Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510,
αναγράφοντας στον φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει ως εξής:
● Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την πάροδο της Δευτέρας 12 Μαρτίου 2018.
● Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της Παρασκευής 16 Μαρτίου 2018.
● Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της Τρίτης 27 Μαρτίου 2018.
  efsyn.gr