ΕΜΒΟΛΙΑ: Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ)


Δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη που να δείχνει ότι τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό,
ΕΚΤΟΣ από όλες αυτές τις κυβερνητικές δημοσιευμένες μελέτες που δείχνουν ότι τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3878266/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21623535
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25377033
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24995277
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21058170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22099159
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3364648/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17454560
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19106436
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3774468/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3697751/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21299355
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21907498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11339848
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17674242
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21993250
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15780490
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12933322
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16870260
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19043938
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12142947
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24675092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25198681

PLUS  KAI:
http://www.scribd.com/…/124-Research-Papers-Supporting-the-…

Vaccines caused autism here in this federal court case
Τα εμβόλια προκάλεσαν αυτισμό εδώ σε αυτή την υπόθεση του ομοσπονδιακού δικαστηρίου
 http://www.uscfc.uscourts.gov/…/opin…/ABELL.ZELLER073008.pdf

And here page 2 Και εδώ σελίδα 2

http://www.uscfc.uscourts.gov/…/CAMPBELL-SMITH.MOJABI-PROFF…

​And here  Και εδώ - 

https://ecf.cofc.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc…

Here are 83 cases reviewed by lawyers

Εδώ είναι 83 περιπτώσεις που εξετάζονται από δικηγόρους
 http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi…

Oh look here's a dead kid compensated

Ας δούμε εδώ ένα νεκρό παιδί που έχει αποζημιωθεί
 https://ecf.cofc.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc…

If you ever need a lawyer

Αν χρειάζεστε ποτέ έναν δικηγόρο
 http://www.mctlawyers.com/vaccine-injury/cases/

Here are 127 separate studies linking vaccines and autism

Εδώ υπάρχουν 127 ξεχωριστές μελέτες που συνδέουν τα εμβόλια και τον αυτισμό
https://www.scribd.com/…/124-Research-Papers-Supporting-the…

Read this about Hannah Brusewitz case and how she was harmed by DTP 

Διαβάστε αυτό για την περίπτωση της Hannah Brusewitz και πώς βλάφθηκε από τo DTP
https://www.law.cornell.edu/supct/cert/09-152


Supreme Court Unavoidably Unsafe

Ανωτατο Δικαστηριο Αναποφευκτα Ανασφαλες
http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-152.pdf

A dose-response relationship between organic mercury exposure from thimerosal-containing vaccines and neurodevelopmental disorders.

Σχέση δόσης-απόκρισης μεταξύ της έκθεσης του οργανικού υδραργύρου από τα εμβόλια που περιέχουν thimerosal και τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25198681


Σχετικές τάσεις στις νοσηλείες και τη θνησιμότητα των βρεφών με τον αριθμό των δόσεων εμβολίου και την ηλικία, βάσει του συστήματος αναφοράς ανεπιθύμητων συμβάντων εμβολίων (VAERS), 1990-2010.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22531966


Is infant immunization a risk factor for childhood asthma or allergy?

Είναι η ανοσοποίηση του βρέφους παράγοντας κινδύνου για άσθμα ή αλλεργία παιδικής ηλικίας;
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9345669

Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity?

Τα ποσοστά θνησιμότητας των παιδιών μειώθηκαν σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων εμβολίων που δίδονται συνήθως: Υπάρχει βιοχημική ή συνεργική τοξικότητα;
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/


Infection, vaccines and other environmental triggers of autoimmunity.

Μόλυνση, εμβόλια και άλλα περιβαλλοντικά αίτια αυτοανοσίας.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16126512


DTP with or after measles vaccination is associated with increased in-hospital mortality in Guinea-Bissau.

Το DTP με ή μετά τον εμβολιασμό κατά της ιλαράς συνδέεται με αυξημένη νοσηρότητα στο νοσοκομείο στη Γουινέα-Μπισσάου.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17092614#


Measles outbreak in a vaccinated school population: epidemiology, chains of transmission and the role of vaccine failures.

Έκρηξη ιλαράς σε εμβολιασμένο σχολικό πληθυσμό: επιδημιολογία, αλυσίδες μετάδοσης και ο ρόλος των αποτυχιών του εμβολίου.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1646939/


A positive association found between autism prevalence and childhood vaccination uptake across the U.S. population.

Μια θετική συσχέτιση που διαπιστώθηκε μεταξύ του επιπολασμού του αυτισμού και της πρόσληψης εμβολιασμού κατά την παιδική ηλικία σε ολόκληρο τον πληθυσμό των ΗΠΑ.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21623535


Hepatitis B vaccination of male neonates and autism diagnosis, NHIS 1997-2002.

Εμβολιασμός ανδρών νεογνών και διάγνωση αυτισμού με ηπατίτιδα Β, NHIS 1997-2002.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21058170


Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism.

Μη φυσιολογικά αντισώματα ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς και αυτοανοσία του ΚΝΣ σε παιδιά με αυτισμό .
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534


The plausibility of a role for mercury in the etiology of autism: a cellular perspective

Η αξιοπιστία ενός ρόλου για τον υδράργυρο στην αιτιολογία του αυτισμού: μια κυτταρική προοπτική
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3173748/


Detection of RNA of Mumps Virus during an Outbreak in a Population with a High Level of Measles, Mumps, and Rubella Vaccine Coverage

Ανίχνευση του RNA του ιού της παρωτίτιδας κατά τη διάρκεια της επιδημίας σε πληθυσμό με υψηλό επίπεδο ιλαράς, παρωτίτιδας και κάλυψης εμβολίου με ερυθρά αιμοσφαίρια
http://jcm.asm.org/content/46/3/1101.long


A case series of children with apparent mercury toxic encephalopathies manifesting with clinical symptoms of regressive autistic disorders.

Μια σειρά περιπτώσεων παιδιών με εμφανείς τοξικές εγκεφαλοπάθειες υδραργύρου που εκδηλώνονται με κλινικά συμπτώματα ρετρολυτικών αυτιστικών διαταραχών.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17454560


Aluminum in the central nervous system (CNS): toxicity in humans and animals, vaccine adjuvants, and autoimmunity.

Αλουμίνιο στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ): τοξικότητα σε ανθρώπους και ζώα, ανοσοενισχυτικά εμβολίων και αυτοανοσία.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23609067


Unvaccinated Children are Healthier

Τα μη εμβολιασμένα παιδιά είναι υγιέστερα
http://www.mednat.org/vaccini/dannivacc_study.pdf


Self-Organized Criticality Theory of Autoimmunity

Αυτο-οργανωμένη θεωρία κριτικότητας της αυτοανοσίας
http://www.plosone.org/.../10.1371/journal.pone.0008382


Combination MMRV vaccine linked with 2-fold risk of seizures

Συνδυασμένο εμβόλιο MMRV που συνδέεται με 2 φορές τον κίνδυνο εμφάνισης κρίσεων
http://www.eurekalert.org/pub.../2010-06/kp-cmv062310.php


Impact of environmental factors on the prevalence of autistic disorder after 1979

Ο αντίκτυπος των περιβαλλοντικών παραγόντων στην επικράτηση της αυτιστικής διαταραχής μετά το 1979
http://www.ms.academicjournals.org/.../article1409245960...


Increased risk of noninfluenza respiratory virus infections associated with receipt of inactivated influenza vaccine.

Αυξημένος κίνδυνος λοιμώξεων του αναπνευστικού ιού χωρίς λοίμωξη που σχετίζεται με τη λήψη αδρανοποιημένου εμβολίου κατά της γρίπης.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22423139


Effectiveness of trivalent inactivated influenza vaccine in influenza-related hospitalization in children: a case-control study.

Αποτελεσματικότητα του τρισθενούς αδρανοποιημένου εμβολίου κατά της γρίπης σε νοσηλεία σε παιδιά: μελέτη περίπτωσης-ελέγχου.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22525386


Speciation of methyl- and ethyl-mercury in hair of breastfed infants acutely exposed to thimerosal-containing vaccines.

Προσδιορισμός μεθυλ- και αιθυλ-υδραργύρου στα μαλλιά θηλαζόντων βρεφών που έχουν εκτεθεί σε εμβόλια που περιέχουν thimerosal.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21575620


Comparison of VAERS fetal-loss reports during three consecutive influenza seasons

Σύγκριση των αναφορών απώλειας εμβρύου VAERS κατά τη διάρκεια τριών διαδοχικών περιόδων γρίπης
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3888271/

FDA concludes vaccines cause Autism 

Το FDA καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό
http://www.getcancercure.com/fda-announce-that-dtap-vaccin…/


 http://georgeloukas.weebly.com/emvolia-h-alli-apopsi-diafores-meletes.html