Είχα δώσει δύο ενοίκια μπροστά, αλλά τώρα φεύγω από το σπίτι. Τι μου οφείλει ο ιδιοκτήτης;


Έχω μίσθωμα 2 χρόνων. Στους 17 μήνες φεύγω από το σπίτι για να πάω σε δικό μου. Έχω δώσει 2 ενοίκια μπροστά. Ποια είναι η κίνησή μου εμένα σχετικά με τα ενοίκια; Τι μου οφείλει ο ιδιοκτήτης;
Απαντά η δικηγόρος, κυρία Ντούλιου Σταυρούλα


Αγαπητέ φίλε/ αγαπητή φίλη,
Το χρηματικό ποσό που κατά την έναρξη της σύμβασης μίσθωσης δίνεται από το μισθωτή στον εκμισθωτή και στις συναλλαγές αποκαλείται «εγγύηση», διέπεται ως προς τη λειτουργία του και ιδίως την τύχη του από την ειδικότερη συμφωνία των συμβαλλομένων.
Είναι δυνατόν να δόθηκε για εξασφάλιση του μισθώματος και μάλιστα ως προκαταβολή είτε ως ποινική ρήτρα, είτε ως συμβατική εγγυοδοσία. Συνήθως δίνεται ως εξασφάλιση του ιδιοκτήτη για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και περιλαμβάνει: α) ζημιές από φθορές στο μίσθιο (συνήθως φθορές πέρα από τη συνήθη χρήση) β) πληρωμή δαπανών τις οποίες υποχρεούνται να καταβάλει ο ενοικιαστής (κοινόχρηστα, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλέφωνο κλπ.) γ) καταβολή μισθωμάτων, χαρτοσήμου, τόκων δ) πληρωμή τυχόν συμφωνημένων ποινών και γενικά, οποιαδήποτε χρηματική αξίωση του ιδιοκτήτη κατά του ενοικιαστή, που προέρχεται από τη λειτουργία της συγκεκριμένης μισθωτικής σύμβασης, ε) ποινική ρήτρα για την περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του μισθωτή. Το ποσό της «εγγύησης» πρέπει να επιστρέφεται στο μισθωτή μετά τη συμβατική ή νόμιμη λήξη της μισθώσεως και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του έναντι του εκμισθωτή. 

Στην περίπτωση σας κι αφού η σύντομη αποχώρησή σας από το μίσθιο οφείλεται σε λόγους που αφορούν προσωπικά εσάς και όχι το ακίνητο  και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κάποιος όρος της μίσθωσης που προβλέπει κάτι διαφορετικό και εφόσον αποχωρείτε νωρίτερα από τη διάρκεια που ορίζει το μισθωτήριο αλλά και ο νόμος, θεωρώ ότι ο ιδιοκτήτης  μπορεί να κρατήσει την εγγύηση των δύο ενοικίων.
Με εκτίμησηΝτούλιου Β. Σταυρούλα

Δικηγόρος Λάρισας

Κενταύρων 1, Πλατεία Εβραίων, 41222, Λάρισα

Τηλ. & Φαξ: 24130-19329/ Κιν: 6951813145

E-mail: stavrouladouliou@gmail.com


/singleparent.gr