Αποδείξεις δαπάνης: Πρόστιμο 3% για όποιον εργοδότη δεν καταβάλλει εισφορές

Αποδείξεις δαπάνης: Πρόστιμο 3% για όποιον εργοδότη δεν καταβάλλει εισφορές
Του Δ. Κατσαγάνη
Με πρόστιμο 3% το μήνα απειλείται όποιος εργοδότης δεν καταβάλλει αναδρομικά από την 1/2/2019 τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές 20,2% επί των καθαρών αποδοχών των αμειβομένων με απόδειξη δαπάνης.
Μάλιστα, το πρόστιμο αυτό προσαυξάνεται με 1% για κάθε επιπλέον μήνα  που δεν καταβληθούν οι σχετικές εισφορές, ενώ διαχρονικά μπορεί να φτάσει,
κατά το μέγιστο στο 100% της κύριας οφειλής για εισφορές.
Αυτό προκύπτει από την νέα εγκύκλιο την οποία εξέδωσε χθες ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης  (ΕΦΚΑ), προκειμένου να αποσαφηνίσει ακόμα περισσότερο το νέο "καθεστώς" των ασφαλιστικών κρατήσεων για τους εν λόγω εργαζομένους. Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο,  "Οι ασφαλιστικές εισφορές, που δεν καταβάλλονται εμπρόθεσμα, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη, από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία έληξε η κατά νόμο προθεσμία καταβολής τους".
Τα δε πρόσθετα τέλη αυτά θα επιβάλλονται σύμφωνα με διατάξεις ήδη υφιστάμενης νομοθεσίας η οποία προβλέπει πως "το ποσοστό του πρόσθετου τέλους ορίζεται σε 3% για το διάστημα καθυστέρησης που αντιστοιχεί στην επομένη της προθεσμίας λήξης της προθεσμίας καταβολής και μέχρι το ημερολογιακό τέλος του μήνα αυτού και σε 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 100% συνολικά".
Υπενθυμίζεται πως από φέτος ισχύουν εισφορές 13,3% υπέρ της κύριας ασφάλισης και 6,9% υπέρ της υγείας επί των καθαρών αμοιβών των εργαζομένων με απόδειξη δαπάνης. Αν και αυτές βαρύνουν τον ίδιο τον αμειβόμενο, παρακρατούνται πρακτικά  από τον εργοδότη του κάθε μήνα και πρέπει να καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ για λογαριασμό του εργαζομένου. Αν κάτι τέτοιο δεν γίνει εμπρόθεσμα, όπως διευκρινίζει η νέα εγκύκλιος, τότε ο εργοδότης θα επιβαρύνεται με πρόστιμα (σ.σ: 3%  για κάθε μήνα καθυστέρησης, συν 1% για κάθε επιπλέον μήνα και "οροφή" το 100%)
Πιο αναλυτικά, οι νεότερες οδηγίες του ΕΦΚΑ επισημαίνουν πως "οι εργοδότες, που απασχολούν προσωπικό αμειβόμενο με τίτλο κτήσης, έχουν την υποχρέωση υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), μισθολογικών περιόδων από το 2/2019 και εφεξής.
Οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις, για τους αμειβόμενους με Τίτλο Κτήσης (σ.σ. απόδειξη δαπάνης), που έχει εκδοθεί τον δεύτερο μήνα του 2019, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, εφόσον υποβληθούν με Συμπληρωματική Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο, στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία της έδρας του εργοδότη, έως τις 12/04/2019.
Ως προς την υποβολή της Κανονικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, για το λοιπό απασχολούμενο προσωπικό, ισχύουν οι προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες.
Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των αμειβόμενων με Τίτλους Κτήσης, πραγματοποιείται από τον εκδότη του Τίτλου Κτήσης, εφεξής εργοδότη, μέσω της υποβολής Κανονικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ή/και Συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).
Συχνότητας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων
Η υποβολή των ασφαλιστικών στοιχείων μέσω Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, διέπεται από τις ισχύουσες από τη νομοθεσία διατάξεις και πραγματοποιείται στις ημερομηνίες που ορίζονται σε Γενικά Έγγραφα της Διοίκησης του Ε. Φ.Κ. Α. που εκδίδονται κάθε έτος.
Συγκεκριμένα:
Οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις υποβάλλονται από τους εργοδότες αποκλειστικά μέσω διαδικτύου από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα του μήνα, που έπεται του ημερολογιακού μήνα της έκδοσης του παραστατικού - Τίτλου Κτήσης, ανεξαρτήτως του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη.
Στην περίπτωση που ο εκδότης του Τίτλου Κτήσης είναι Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα του μήνα, του μεθεπόμενου ημερολογιακού μήνα της έκδοσης του παραστατικού - Τίτλου Κτήσης, ανεξαρτήτως του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη.
Μετά τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας, η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων  πραγματοποιείται με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία Ε.Φ. Κ. Α., της έδρας του εργοδότη.
Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων
Η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, διέπεται από τις διατάξεις οι οποίες αφορούν τους μισθωτούς. Τα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω διατάξεις πρόστιμα, βαρύνουν στο σύνολό τους τον εργοδότη.
Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Προβλέπεται ότι :
* "Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν στο σύνολό τους τον αμειβόμενο με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών, παρακρατούνται και αποδίδονται στον Ε. Φ.Κ.Α. από τον αντισυμβαλλόμενο-εκδότη, μέχρι το τέλος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του επόμενου μήνα της έκδοσης του παραστατικού".
* "Σε περίπτωση που οι ασφαλιστικές εισφορές δεν αποδοθούν από τον αντισυμβαλλόμενο - εκδότη του παραστατικού εμπρόθεσμα, επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες για τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προσαυξήσεις και βεβαιώνονται προς είσπραξη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές. Τα σχετικά ποσά βαρύνουν τον εκδότη του παραστατικού".
Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον εργοδότη, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της έκδοσης του παραστατικού - Τίτλου Κτήσης, με τη χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ. Π.Τ. Ε.).
Στην περίπτωση που ο εκδότης του Τίτλου Κτήσης είναι Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα της έκδοσης του παραστατικού.
Για τις ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβάλλονται στο σύνολό τους ή καταβάλλονται μερικώς, συντάσσεται Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε). Οι ασφαλιστικές εισφορές, που δεν καταβάλλονται εμπρόθεσμα, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη, από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία έληξε η κατά νόμο προθεσμία καταβολής τους.