Άνοιξαν 1.125 προσλήψεις συμβασιούχων σε ΟΤΑ (Λίστα)

Σε συνέχεια των Υπουργικών Αποφάσεων περί έγκρισης της σύναψης συμβάσεων σε ΟΤΑ, που διαβάσατε στον AIRETO τις προηγούμενες ημέρες (1094 , 320 και 180  ), το Υπουργείο Εσωτερικών χθες προχώρησε στην έκδοση μίας επιπλέον εγκριτικής Απόφασης,
που αφορά 1.125 συμβασιούχους.

Πρόκειται για την αριθμ. 24939/4.4.2019 Απόφαση του Αλέξη Χαρίτση σχετικά με έγκριση σύναψης 1.125 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με το αρ.21 του ν.2190/1994 και το αρ.9 του ν.3812/2009, όπως ισχύουν, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες.

Η Απόφαση προκαλεί δαπάνη ποσού δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (10.550.250,00 €) περίπου, σε βάρος των προϋπολογισμών των Φορέων, η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που αυτοί εισπράττουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Δείτε τη λίστα με τον αριθμό συμβασιούχων που θα προσλάβει κάθε Φορέας της Αυτοδιοίκησης :airetos.gr