Η επίδραση placebo στις κλινικές δοκιμές της σιλδεναφίλης

Η επίδραση placebo στις κλινικές δοκιμές της σιλδεναφίλης
Η σιλδεναφίλη είναι ένας αναστολέας της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE5). Πρόκειται για το γνωστό Viagra, το οποίο χορηγείται για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας (ΣΔ). Στις κλινικές μελέτες της σιλδεναφίλης, ωστόσο, βρέθηκε ότι σε κάποιους άνδρες ήταν πιο πιθανό να παρατηρηθεί η επίδραση placebo. Μια πρόσφατη δημοσίευση μάλιστα στο  Journal of Sexual
Medicine αναφέρει ότι η φυλή, η ηλικία και η κατάσταση υγείας είναι προγνωστικοί παράγοντες της επίδρασης placebo.
Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές διεξήγαγαν μια διπλή τυφλή δοκιμή που περιλάμβανε ομάδα ελέγχου η οποία λάμβανε placebo καθώς και ομάδες που λάμβαναν διαφορετικές δόσεις σιλδεναφίλης. Για την αξιολόγηση της στυτικής λειτουργίας χρησιμοποιήθηκε ένα εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο, ο Διεθνής Δείκτης Στυτικής Λειτουργίας.
Σε γενικές γραμμές, 4,360 άνδρες έλαβαν  placebo και από αυτούς το 14% ανταποκρίθηκε με βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 26 στον Δείκτη. Οι συμμετέχοντες είχαν ηλικία από 45-65 και στην πλειοψηφία τους ήταν λευκοί. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα ποσοστά παρενεργειών, όπως ο πονοκέφαλος και η ζάλη, ήταν παρόμοια σε όλους τους συμμετέχοντες.
Μετά  την ανάλυση των δεδομένων οι ερευνητές βρήκαν ότι οι μαύροι άνδρες, οι άνδρες κάτω των 45, αυτοί που είχαν ήπια ΣΔ και όσοι δεν είχαν διαβήτη ήταν πιο πιθανό να έχουν ανταπόκριση στο placebo. Παράλληλα η επίδραση του placebo μειωνόταν καθώς μεγάλωνε η χρονική διάρκεια της ΣΔ.
Στα συμπεράσματά τους, οι συγγραφείς επισήμαναν ότι για την επιβεβαίωση των παραπάνω ευρημάτων είναι απαραίτητη περαιτέρω έρευνα που θα βοηθήσει τους κλινικούς να παρέχουν θεραπευτικά πρωτόκολλα και να καθορίσουν  τις βέλτιστες πρακτικές για τις κλινικές δοκιμές.
Τέλος τονίζεται πως αν και η επίδραση του  placebo είναι περισσότερο αποτελεσματική από τη μη θεραπεία, η κλινική μελέτη απέδειξε ότι η αποτελεσματικότητα της σιλδεναφίλης έναντι του Placebo για την αντιμετώπιση της ΣΔ είναι στατιστικά σημαντική.
Πηγή: www.andrologia.gr