Ο καιρός, το κλίμα, οι σεισμοί και τα φυσικά φαινόμενα

Ο καιρός, το κλίμα, οι σεισμοί και τα φυσικά φαινόμενα

Χρονικά τού Καιρού καί τού Κλίματος

Μιά συνοπτική αναφορά στά φαινόμενα τών καιρών καί τού κλίματος στό πέρασμα τού χρόνου καί τού τελευταίου αιώνα,
μέ ιδιαίτερη αναφορά στό 1988-1993, (τριάντα χρόνια πρίν).
(στατιστικά, ιστορήσεις καί κάποια σχόλια)
“ Παρατηρητής τής Φύσεως”, μή επαγγελματίας/Ιούλιος 2019
( Προσωρινή έκδοσις, υπό διαμόρφωσι, ελλειπές)
Ελεύθερο γιά κάθε επεξεργασία καί διάδοσι


... αντί Προλόγου,
Όταν αναφερόμαστε σέ μνήμες τού παρελθόντος συνηθίζομε νά λέμε «σάν σήμερα», δηλ. τό βλέπομε κάπως ‘επετειακά’. Πέρα από τήν μνήμη τού ανθρώπου, τέτοια γεγονότα τηρούνται καί σέ τεχνικά μέσα, (έντυπα, ή μαγνητικά), ως ημερολογιακή καταχώρησι καί μέ δυνατότητα ανακτήσεως όποιας επιλογής. Σέ κάθε περίπτωσι, τά πρωτογενή αυτά στοιχεία έχουν τόν χαρακτήρα αυτού πού λέγομε ‘raw data’ (= ακατέργαστα στοιχεία). Καί τό τελευταίο σέ διάκρισι μέ τό ‘information’ (= επεξεργασμένη πληροφορία). Ό,τι, δηλαδή, πληροφόρησι μπορείς νά βγάλης από τά πρωτογενή στοιχεία, η οποία όμως θά είναι εκλεπτυσμένη καί περιεκτική καί όχι διάχυτη όπως τά αρχικά.

Εδώ, γιά τά φαινόμενα τού καιρού, η παρουσίασις ‘hot spots’ τού τύπου «σάν σήμερα» είναι κάτι τό ‘εντυπωσιακό’, αλλά δέν είναι καί τό όλο. Τά φαινόμενα αυτά δέν εκδηλώνονται τόσον τυχαία στό πέρασμα τού χρόνου, μή τε είναι θέμα καθαρά εποχικότητας στό έτος. Μπορεί νά χαρακτηρίζουν μιάν ευρύτερη ‘εποχή’ καί νά μήν είναι τόσον ανεξάρτητα όσον φαίνεται. Μπορεί νά επαναλαμβάνονται κυκλικά, αλλά η περιοδικότητα αυτή, ως συνισταμένη περισσότερων κύκλων, ποτέ δέν θά έχη σταθερό μήκος, όπως απλοϊκά θέλομε νά τό αντιλαμβανώμεθα, ή νά τό επιζητούμε. Επίσης, κάποια εξαιρετικά φαινόμενα μπορεί νά είναι καί ‘πρωτοφανή’, ή, ‘γιά πρώτη φορά απ’ όσον ενθυμούμεθα’. Τό πρόβλημα δέν είναι πόσον εύκολα ‘ξεχνάει’ ο άνθρωπος, αλλά η διάθεσίς του νά κοιτάξη νά ψάξη πίσω έως εκεί όπου δύναται, προκειμένου νά διατυπώση μιά τέτοια καταληκτική πρότασι.
Στό παρόν πόνημα γίνεται μιά (συνοπτική) παράθεσις, ή παρουσιάσις (σαφώς ετεροβαρής γιά διάφορους λόγους) τών σημαντικοτέρων καιρικών φαινομένων, κατά χρονολογική τάξι. Προφανώς καί θά προβάλονται τά ‘hot spots’, ( δέν μπορούμε νά τό αποφύγομε). Ως τόσον προσπαθούμε νά σχηματίσωμε τό ‘καιρικό προφίλ’ τής χρονιάς, ή τής ευρύτερης χρονικής περιόδου καί όσον ημπορούμε καί τής χωρικής- γεωγραφικής εκτάσεως. Όχι μόνον σάν μιά ‘ξερή’ βάσι δεδομένων τών σημαντικωτέρων καιρικών φαινομένων, αλλά καί βλέποντας από κοινού τό τρίπτυχο ‘φαινόμενα – φύσις – άνθρωπος’, είτε πρόκειται γιά συνάφεια ή μή. Τό τελευταίο, άν καί σέ κάποιες περιπτώσεις μπορεί νά στιγματίζεται, δέν επιχειρείται εδώ.
Ειδικά γιά τήν περιόδο 1988-1993, (εξαιρετικό φαινόμενο), γίνεται ιδιαίτερη αναφορά, κάτι σάν αφιέρωμα τών 30 ετών πού επέρασαν. Ουσιαστικά, ο πρώτιστος λόγος τής παρουσιάσεως αυτής ήταν η συγκεκριμένη περίοδος. Προκειμένου όμως νά γίνη κατανοητή η σύγκρισις, θά ΄θέλαμε νά δούμε τό ‘1988’ μέσα στό πέρασμα τής ευρύτερης περιόδου. Από τόν αιώνα της μέχρις σήμερον.
Έτσι, ξεκινάμε από εκεί όπου διαθέτομε ικανά στοιχεία, (όχι κατ’ ανάγκην data). Πολύ περιληπτικά γιά τά απομεμακρυσμένα χρόνια καί πολύ γενικά. Στεκόμεθα, ή εμμένομε περισσότερον εκεί όπου διαθέτομεν ‘ιστορία’, ‘μνήμη’, ή εκεί όπου κρίνομε πιό ενδιαφέρον γιά κάποιους λόγους.
Έτσι, καί γιά τήν μνήμη, καί γιά τήν σύγκρισι.
Τέλος, θά ‘θέλαμε νά ευχαριστήσωμε όλους τούς (φανατικούς) καιρόφιλους, όπως (καί ειδικώτερα) εκείνους τού www.hellasweather.gr , τήν Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου http://efimeris.nlg.gr/ns/main.html, ... γιά τό δομημένο σχετκό υλικό καί σημαντικό γιά τήν πληροφόρησί μας.. Βέβαια, οι Πηγές αυτές δέν είναι οι μόνες. Κατά περίπτωσι καί αποσπασματικά, αναφέρονται εντός καί κάποιες άλλες, αλλά όχι όλες. Σέ επομένη έκδοσι, θά καταβληθή προσπάθεια νά αναφερθούν περισσσότερες.
Καί, όπως λέγει καί ο Johannes Kepler (1602),
“This article can be freely distributed by all available means.
For the glory of God and the benefit of mankind”,
...τό παρόν ‘
Ελεύθερο γιά κάθε επεργασία καί διάδοσι
***Στο τέλος του άρθρου θα βρείτε ολόκληρο το κείμενο σε μορφή word και pdf.