ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΗΜΟΨΗΦΊΣΜΑΤΑ...Στους δήμους και στην χώρα...

Ὃταν μιλᾶμε γιά δημοκρατία, ἐννοῦμε γιά τό κράτος τοῦ δήμου .
Κράτος εἶναι ὁ δῆμος ἢ διαφορετικά λαός, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ πρωτογενῆ πηγή ἐξουσίας  ἡ ὁποία παράγει δίκαιο μέσω ἐκπροσώπων τούς ὁποίους ἐξουσιοδοτεῖ για να παράγουν και ἐφαρμώζουν μέσα σέ πλαίσια καθορισμένα.
Ὃταν μέ ὁποιονδήποτε τρόπο ὑπονομεύεται ἡ παραβιάζεται ἡ θέλησις τοῦ λαοῦ σέ ὃλα τα νομοθετικά καί ἐκτελεστικά πεδία, παύει νά ἰσχύει τό κράτος τοῦ δήμου.

Τότε κυβερνοῦν ὀλιγάρχες οἱ ὁποίοι γιά νά παραπλανοῦν τούς πολίτες, φοροῦν προβιές πού τίς ὀνομάζουν "δημοκρατία"...
Βασικός κανόνας γιά να λειτουργήσει ἡ κάθε δημοκρατία, γνήσια ἢ ὑπό μορφή προβιᾶς, εἶναι τά καθορισμένα αὐτά πλαίσια πού ὀνομάζουν σύνταγμα.
Σέ ὃλα τά πραγματικά δημοκρατικά συντάγματα καθορίζονται αὐτόνομα ὁ θεσμός τῶν δημοψηφισμάτων γιά να ἀποδειχθεῖ μέσα ἀπό αὐτά ἡ πραγματική κυριαρχία τοῦ λαοῦ.
Στό δικό μας σύνταγμα, καθορίζεται με προϋπόθεσι τήν πλειοψηφία τῶν 151 ἢ 180 βουλευτῶν, ἀνάλογα με τήν περίπτωσι.
Δηλαδή ἀντί να κατοχυρωθεῖ χωρίς ὃρους καί προϋποθέσεις ἡ συμμετοχή τοῦ λαοῦ ὡς κράτος (= δύναμις, ἰσχύς ) πρωτογενοῦς ἐξουσίας σέ ὃλα τά σημαντικά θέματα πού ἀφοροῦν τήν ἐπιβίωσί του καί τήν ποιότητα τῆς ζωῆς του, ἀποφασίζουν γι΄αὐτόν μία ἀσήμαντη μειοψηφία πού στηρίζεται σέ πλασματικές πλειοψηφίες.
Ἂς τό δοῦμε ...
Τό ἐπίπεδο τῶν πολιτικῶν μας οἱ ὁποίοι ἁπαρτίζουν ἓνα ἀπό τά λίγα κομματικά κράτη στόν κόσμο, ἒφερε τήν πατρίδα μας σέ πλαίσια τριτοκοσμικά στην ἀνάπτυξι, στήν ἀξιοκρατία, στήν παιδεία, στόν πολιτισμό, σέ ὃλους τούς τομεῖς.
Ἒτσι ἡ ζωή ἒγινε ἀφόρητη εἰδικά γιά τόν πολίτη πού σκέπτεται, μέ ἀποτέλεσμα  ἓνα σημαντικό ποσοστό πολιτῶν νά λέει ΟΧΙ σέ αὐτό τό φαῦλο πολιτικό σύστημα τό ὁποῖο καταψηφίζει μέσα ἀπό μαζική ἀποχή πού φθάνει σχεδόν στό 50% στίς ἐθνικές ἐκλογές.
Ἀπό τό ὑπόλοιπο 50%, ὁ κάθε πολίτης μέσα στήν ἀπελπισία καί σύγχυσι ἀπό τόν ὀρυμαγδό τῶν ψευδῶν πληροφοριῶν με τίς ὁποῖες βομβαρδίζεται καθημερινά, ψάχνει νά βρεῖ ἀπό τά κακά, τό μικρότερο κακό... Δηλαδή ψηφίζει τόν ἓνα γιά να καταψηφίσει τόν ἂλλον...
Ἒτσι, κάποιο πολιτικό κόμμα πού θά θεωρηθεῖ το μικρότερο κακό, θά πάρει κάποια πλειοψηφία μέσα ἀπό τό ὑπολοιπο 50% ἡ ὁποία ἂν ἐδῶ εἶναι 40%, στό σύνολο τῶν ψηφοφόρων εἶναι 20%. !
Δηλαδή, αὐτό τό 20% πού κυβερνᾶ μέ πλασματικές δυνάμεις, εἶναι αὐτό πού διαχειρίζεται αὐθαίρετα καί καταχρηστικά τήν ἐξουσιοδότησι τοῦ λαοῦ.
Καί ἐπειδή σύμφωνα μέ τίς ἠθικές τουλάχιστον ἀρχές, ἒχει ὑπογραφεῖ κάποιο συμβόλαιο ἀνάμεσα σε ψηφοφόρο καί σέ αὐτήν τήν πλασματική πλειοψηφία καί τό ὁποῖο συμβόλαιο ἀποτελεῖ τό πρόγραμμα τοῦ κόμματος, θά ὢφειλε τό κόμμα να τίς ἐφαρμώσει στήν πρᾶξι.
Ἂν οἱ περιστάσεις ὁδηγοῦσαν σε δυσκολίες, θά ὢφειλε να καλέσει τόν λαό   σέ δημοψήφισμα γιά να ἐκφράσει τήν θέλησι του ὡς πρωτογενής πηγή ἐξουσίας πού ἐξουσιοδότησε.
Δέν τό ἒπραξε οὒτε χθές, οὒτε σήμερα !
Εἰδικά ὃταν...
1ον Διέλυε τον ἱστορικό θεσμό τῶν δήμων καί κοινοτήτων γιά να φτιάξει τα σημερινά οἰκονομικά ἀδιφᾶγα καί χαώδη τέρατα !
2ον Ἀποφάσιζε να μᾶς βάλει στήν Εὐρώπη τῆς ἐπιστημονικῆς ληστείας καί δουλώσεως.
3ον Μᾶς ἀφαίρεσε τήν ἰσχῦ τῆς ἀνεξαρτησίας μας πού ἦταν ἡ δραχμή καί μᾶς ὑποδούλωσε στήν δυναστεία τοῦ ξένου εὐρώ.
4ον Ἀποφάσιζαν να φορτωθοῦμε στίς πλάτες μας τό τεράστιο χρέος τῶν 250  δισεκατομυρίων εὐρώ γιά να τό χαρίσουμε στούς τραπεζίτες με πρόσχημα τήν "ἀνακεφαλαιοποίησι" .
5ον Ἀποφάσιζαν τήν κατάργησι τῶν συνόρων καί τήν μετατροπή τοῦ στρατοῦ ἀπό φύλακα σέ ὑπηρέτη τῶν παράνομων εἰσβολέων.
Μία φορά βέβαια τούς ξέφυγε καί μᾶς ρώτησαν... Τότε τό 2015, γιά να ἀναδιπλωθοῦν ἂτακτα στήν συνέχεια καί τό ὑπερήφανο ΟΧΙ, να τό μετατρέψουν ὡς ἂθλιοι ναιναίκοι σέ ταπεινότατο ναί ...
Ἀλλά σ'αύτο τό δημοψήφισμα, ἀπεδείχθη ὃτι ὁ λαός εἶναι ζωντανός ὃταν ἒχει να ὑπερασπιστεῖ τα δικαιώματα του διότι ἡ συμμετοχή του ἒφθασε στό 62.5 % μέσα ἀπό τήν ὁποία σέ ποσοστό 61,31 εἶπε ὑπερήφανα ΟΧΙ στούς "δανειστές" !
Ἀναφέραμε λοιπόν τήν "τερατώδη Τοπική Αυτοδιοίκησι".
Διότι ἂν δέν ἲσχυε ὁ χαρακτηρισμός, πρῶτοι οἱ δήμαρχοι με τά δημοτικά συμβούλια θα εἶχαν καλέσει τίς τοπικές κοινωνίες ἂν δέχονται να φιλοξενοῦν αὐθαίρετους εἰσβολεῖς σέ στρατόπεδα, ξενοδοχεῖα καί δημόσια κτίρια τῆς περιοχῆς τους.
Πρῶτοι οἱ δήμαρχοι θα εἶχαν διαμαρτυρηθεῖ με δημοψηφίσματα ἂν δέχονται να ἐξοντώνωνται μέ ἂθλιες κυβερνητικές ἀποφάσεις οἱ ἲδιοι οἱ πολίτες τούς ὁποίους ἂμεσα ἐκπροσωποῦν, τήν ἲδια στιγμή πού γιά τόν παράνομο εἰσβολέα προβλέπεται κατώτατο ἐγγυημένο εἰσόδημα τό ὁποῖο δέν ἒχει οὒτε στά ὂνειρά του ὁ Ἓλληνας πολίτης καί ὁ ὁποῖος καλεῖται να τό διασφαλίσει στόν ἂλλον μέσα ἀπό βάρβαρες δολοφονικές φορολογικές ἐπελάσεις !
Δημοψήφισμα λοιπόν , ἐδῶ καί τώρα !
1ον Ἂν δεχόμαστε ὡς λαόςτήν κατάργησι τών συνόρων και τήν ἀποδοχή στίς περιοχές μας ὃσων παράνομα μπαίνουν στήν χώρα.
2ον Δημοψήφισμα  ἂν  θέλουμε τόν στρατό φύλακα τῶν συνόρων ἢ διεκπεραιωτή αὐτῶν πού τά παραβιάζουν .
Δημοψήφισμα ἀπό τούς δήμους, δημοψήφισμα ἀπό τήν βουλή καί τόν πρόεδρο τῆς δημοκρατίας γιά να ἀποδείξουν ὃτι ἒχουν τήν συναίσθησι τῆς μειοψηφικῆς τους ὑποδομῆς καί ὃτι ἀναγνωρίζουν στόν λαό τήν πρωτογενῆ του ἐξουσία.
Διότι μέσα ἀπό τό δημοφήφισμα ἀποδεικνύεται ὃτι κράτος εἶναι ὁ δῆμος ἢ λαός.
Διαφορετικά, ἒχει καταλυθεῖ ἡ δημοκρατία καί κανένας δέν ἒχει ὑποχρέωσι να σεβαστεῖ τίς αὐθαιρεσίες τῶν ὀλίγων σέ ὃλη τους τήν ἒκτασι...

www.dermatas.blogspot.com

(Ἂν συμφωνεῖς με το περιεχόμενο, διάδωσέ το...)
 http://www.ksipnistere.com