ΣΥΝΤΑΓMA ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ
Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Βασικές διατάξεις

TMHMA A΄

Μορφή του πολιτεύματος

Άρθρο 1


1. Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.
2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Άρθρο 2

1. Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.
Αἱ παράγραφοι 2 καί 3 τοῦ πρώτου ἄρθρου τοῦ Συντάγματος καί ἡ παράγραφος 1 τοῦ ἄρθρου 2, εἶναι σαφέσταται. Τά πάντα πηγάζουν ἐκ τοῦ λαοῦ καί διά τόν λαόν. Καί αἰ δικαστικαί ἀποφάσεις ἐκδίδονται ἐν ὀνόματι τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Θά ἐπιστρέψωμεν πίσω μερικά ἔτη καί θά ἀναφερθῶμεν εἰς μίαν ἠμερομηνίαν τήν 01/01/1822, δηλ. μερικούς μήνας μετά τήν 25ῃ Μαρτίου 1821, ἡ ὁποία εἶναι μία ἀπό τάς σημαντικοτέρας καί Ἱερωτέρας ἡμερομηνίας τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων, καθ΄ὅτι ἐγένετο ἡ πρώτη ΕΛΕΥΘΕΡΑ συνέλευσις τῶν Ἑλλήνων εἰς τήν Ἐπίδαυρον, μετά ἀπό 400 χρόνια Σκλαβιάς ἀπό τούς Βανδάλους, Βαρβάρους, Αἱμοχαρεῖς, Αἱμοδιψεῖς Τούρκους. Συμμετεῖχον 60 πληρεξούσιοι ἤ παραστάται ὄπως ἐλέγοντο τότε οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων. Εἰς αὐτήν τήν συνέλευσιν διεκπεραιώθησαν δύο γεγονότα: Α)Ἐψηφίσθει τό πρῶτον προσωρινόν πολίτευμα τῆς Ἑλλάδος καί Β) ἐγγράφει καί ἀνεκοινώθη ἡ Διακήρυξις τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἐλλάδος, ἐνημερώνοντας καί τάς Εὐρωπαϊκάς κυβερνήσεις.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ.

Τό πρῶτον Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος λαμβάνοντας ὑπ’ ὅψιν ὄτι ὅλοι οἱ Ἥρωες τοῦ 1821 ἠγωνίσθησαν λέγοντας «ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἅρματα εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ πατρίδος» Κολοκοτρώνης, κάμει μνείαν εἰς τό ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ. Καί τό σημερινόν τιμῶντας τήν ἀπελευθέρωσιν μας εἰς τούς προγόνους μας, κάμει ὀρθοτάτην ἀναφοράν εἰς τήν Ἁγίαν Τριάδαν. Ὁ Ὀρθόδοξος Καθεδρικός Ναός τῶν Ἀθηνῶν ἐθεμελιώθη τό 1842, καί εἶναι ἀφιερωμένος εἰς τόν Εὐαγγελισμόν τῆς Θεοτόκου πού Ἑορτάζεται τήν 25ῃ Μαρτίου διά νά μᾶς ὑπενθυμίζει τόν ἀπελευθερωτικόν ἀγώναν τῶν Ἑλλήνων. Ὁ ἀρχηγός τῆς Φιλικῆς Ἐταιρείας εἴθελεν συμπέσει ἡ ἠμέρα αὐτή, μέ τήν ἔναρξιν τοῦ ἀπεκευθερωτικοῦ ἀγῶνος τῶν Ἔλληνων «ὡς Εὐαγγελιζομένη τήν πολιτικήν λύτρωσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους».

Καί τίθεται ἕναν ἡθικόν ἐρώτημα, πόσον ἀνήθικοι καί διεφθαρμένοι, εἶναι μερικοί, πού διά διαφόρους λόγους κατορθώνουν νά γίνονται πρωθυπουργοί καί πρόεδροι τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ὅταν εἶναι ἀντίΧριστοι καί ἀρνηταί τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821. Προφανέστατα ὅταν ὁ ἀντίΧρισστος ἐπιδιώκει νά εἰσέλθη εἰς μίαν Χριστιανικήν οἰκογένειαν δέν τό κάμει διά τό καλόν, ἀλλά ἐντιθέτως ὡς δύναμις τοῦ κακοῦ. Φυσικόν δέ εἶναι ὅταν κάποιος μέ αὐτάς τάς ἰδιότητας κατορθώνει νά γίνεται πρωθυπουργός καί πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, νά τσαλακώνη, νά ποδοπατᾶ καί νά χ.... ἐπάνω εἰς τά θεμελιώδη ἄρθρα τοῦ Συντάγματος. Π.χ Σιμήτης, μέγας ἀντίΧριστος. Αὐτός, ὁ διά μίαν ὀκταετίαν καταλληλότερος κατά τόν τηλεοπτικόν σταθμόν MEGA, ἔκαμεν τήν μεγαλυτέραν ληστείαν εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων μέ τό χρηματηστήριον, ἐλεηλατήθει ἠ Ἑλλάς ἀπό τόν ὑπερέργολάβον τοῦ MEGA μέ τούς Ὀλυμπιακούς ἀγώνας καί ὄχι μόνον, εἶπεν ὅτι ἠ Τουρκία ἔχει δικαιώματα εἰς τό Αἰγαῖον, ἔκαμεν τά Ἴμια κ.λ.π. Ἐπί πρωθυπουργίας αὐτός δέν πάτησεν οὔτε μία στιγμήν τό πόδι του εἰς τήν Ἑκκλησίαν, καί διά μίαν ὀκταετίαν δέν ἐπῆγεν εἰς τό Στραύτευμα τό Πάσχα νά τσουγκρίση ἕνα αὐγό μέ ἔναν Στρατιώτην. Ἐπί πλέον αὐτός ὀ ἈντίΧριστος μέ Τυραννικόν, βάρβαρον, ἀπεχθήν τρόπον ἀφαίρεσεν τό ἀναφαίρετον δικαίωμα τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν νά ἀναγράφωσιν εἰς τάς ταυτότητας των, τό Χ.Ο. Ὁ Μακαριστός Χριστόδουλος εἶχεν συγκεντρώσει περισσοτέρας τῶν τριῶν ἑκατομμυρίων ὑπογραφῶν μέ αἴτημα τήν διεξαγωγήν δημοψηφίσματος, διά τήν ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΝ ἀναγραφήν τοῦ Θρησκεύματος εἰς τάς ταυτότητας. Τί τό ὀρθολογικώτερον; Ἐλεύθεροι ἄνθρωποι εἴμεθα, ὅποιος ἐπιθυμεῖ γράφει εἰς τήν ταυτότηταν του τό Θρήσκευμα του, ὄποιος δέν ἐπιθυμεῖ δέν τό γράφει, τόσον λογικόν καί τόσον ἀπλό. Εἰς δημοκρατικάς χώρας μέ συλλογήν μερικῶν χιλιάδων ὑπογραφῶν ψηφίζονται Νόμοι καί ἄρθρα Συντάγματος. Ἐδῶ ἐγένετο ἕνα ἀπλόν αἴτημα, διά διεξαγωγήν δημοψηφίσματος, καί ὰπερρίφθη βιαίως καί μέ μανίαν. Αὐτός ὁ ἀντίΧριστος, ὁ ἀνθέλληνας, ὁ ἐπονομαζόμενος καί ΝΕΝΕΚΟΣ ἀπό ἕναν σύντροφον του, κατακρεούργησεν καί δολοφόνησεν τάς βασικάς διατάξεις τοῦ Συντάγματος, πού εἶναι αἱ παράγραφοι 2 καί 3 τοῦ πρώτου ἄρθρου τοῦ Συντάγματος καί ἡ παράγραφος 1 τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ Συντάγματος. Αὐτός ὁ ΝΕΝΕΚΟΣ μέ τήν ἐξουσίαν πού τοῦ παρεχωρήθει ἀπό τό τότε ἀνθελληνικόν κανάλι MEGA, κατόρθωσεν ὡς δήμιος νά κυριαρχήση ἐπί τῆς βουλήσεως τῶν Ἑλληνων. Τά ἀνθελληνικά δημοσιογραφικά ρετάλια τοῦ MEGA τά βλέπομεν νά πλαισιώνουν σήμερον, λοιπούς φαύλους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Βεβαίως ὁ ΝΕΝΕΚΟΣ εἰς αὐτήν τήν ἐχθρικήν του ἐνέργειαν πρός τούς Ἕλληνας Ὀρθοδόξους δέ τήν ἔπραξεν κατά μόνας ἀλλά εἶχεν καί συνεργάτας, ὅπως τό εἰκονιζόμενον σκοτεινόν πρόσωπον.

Αὐτή ἔχει διατελέσει πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Δικαστικῶν Λειτουργῶν τοῦ Σ.τ.Ε. σύμβουλος τοῦ Σ.τ.Ε καί προσφάτως ἐπί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ἐγένετο καί πρόεδρος τοῦ Σ.τ.Ε. Καί μόνον ὅτι ἐπροτάθει ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ διά πρόεδρος τοῦτο εἶναι ἀρκετόν ὅτι τό παρελθόν της εἶναι ἄκρως ἀνθελληνικόν καί ἀντιΧριστιανικόν. Ἴσως τά ἀξιώματα πού ἔχει λάβει νά ὀφείλονται εἰς τόν πατέρα της, καί ὄχι εἰς τάς ἰκανότητας της.

Αὐτονόητον εἶναι ὅτι ὁ Δικαστής εἶναι ὁ θεματοφύλαξ τοῦ Συντάγματος καί τῶν Νόμων. Ἀλλά αὐτό τό σκοτεινόν πρόσωπον ἔχει ἀρκετές φορές ἐνεργήσει ἀνθελληνικά καί ἀντιΧριστιανικά θά ἀναφέρομεν μόνον δύο. Καί αὐτή ὡς σύμβουλος τοῦ Σ.τ.Ε. ἀπέρριψεν βαναύσως τήν βούλησιν τῶν ἄνω τριῶν ἑκατομμυρίων ὑπογραφῶν τοῦ Μακαριστοῦ Χριστόδουλου, μέ αἴτημα τήν διεξαγωγήν δημοψηφίσματος διά τήν ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΝ ἀναγραφήν τοῦ Θρησκεύματος εἰς τάς ταυτότητας. Κατακρεουργόντας καί δολοφονόντας τάς βασικάς διατάξεις τοῦ Συντάγματος, πού εἶναι αἱ παράγραφοι 2 καί 3 τοῦ πρώτου ἄρθρου τοῦ Συντάγματος καί ἡ παράγραφος 1 τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ Συντάγματος. Ἀντί ὡς ὄφειλεν νά σεβαστῆ τήν Βούλησιν τῶν Ἑλλήνων, ἐπί τό ἀπλούστερον τά τονίσωμεν, ὅτι ἔκαμεν κατάχρησιν καί ὄχι χρήσιν τῆς τότε ἐξουσίαστης ὡς σύμβουλος τοῦ Σ.τ.Ε. Αὐτή ἡ κυρία ὡς δικαστής κτῆνος μέ ἀντίΧριστον μανίαν, ἀπαγόρευσεν εἰς ὄσους Ἔλληνας τό ἐπιθυμοῦν νά ἀναγράφουν τό Χ.Ο εἰς τάς ταυτότητας των.

Β) Ὡς πρόεδρος τοῦ Σ.τ.Ε. ἀπέρριψεν μέ φρικτόν τρόπον καί ἀνθελληνικήν μανίαν τήν αἴτησιν τῶν Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων καί τῆς Ὀμοσπονδίας τῶν Πολιτιστικῶν Σωματείων Μακεδόνων, διά τήν ἀκύρωσιν τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Ἐκεῖ ὡς πρόεδρος τοῦ Σ.τ.Τ ἐλειτούργησεν ὑπέρ τῶν συμφερόντων τῶν Σκοπιανῶν, καί ὄχι ὑπέρ τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἀληθείας.

Καί τό ἀπερίγραπτον, αὐτό τό σκοτεινόν πρόσωπον τό ἔκαμεν πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας ὁ φευγάτος, ὁ Κυριάκος. Αὐτόν προεκλογικῶς τόν βλέπαμεν νά εἶναι περιτυλιγμένος μέ τήν Ἐλληνικήν σημαίαν καί πλειστάκις τόν βλέπαμεν νά Ἑκκλησιάζεται καί νά ἀνάβει κεριά. Μέ αὐτό ἐπιδιώκεν νά δηλώση, ἀλλά καί νά φανῆ πρός τόν Ὀρθόδοξον Ἑλληνικόν Λαόν ὅτι εἶναι ἕνας καλός Ἕλλην καί καλός Χριστιανός. Αὐτό ὅμως ἦταν τό ΦΑΙΝΕΣΘΑΙ, διότι τό ΕΙΝΑΙ του, ὁ πραγματικός κρυφός ἑαυτός του εἶναι ἐντελῶς διαφορετικός καί ἀντίθετος, ἀπό αὐτό πού θέλει νά παρουσιάση. Εἶναι ἕνας κρυψίνους καί καταχθόνιος ἀνθέλλην. Διότι ἐξαπατώντας προεκλογικῶς τούς Ἑλληνας ἐκέρδισεν τάς ἐκλογάς, καί ὡς πρωθυπουργός κάμει ἀκριβῶς τά ἀντίθετα, λέγει: «Εν προκειμένω, κρίθηκε ότι η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών δεν είναι αναγκαία και πρόσφορη...».

Ἐπομένως φυσικόν εἶναι νά τήν ἐπιλέξη καί διά πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας αὐτό τό σκοτεινόν πρόσωπον. Τό πόσον ἀνήθικη καί πόσον ἄτιμη εἶναι ἀποδεικύεται μέ μίαν ἀπλήν παρατήρησιν. Ὁ ἐκάστοτε πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ὁρκίζεται: «Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος». Τώρα πῶς καταδέχεται αὐτή ὡς διώκτης τῶν Ἑλλήνων Χριστιανῶν καί ὡς ἀντίΧριστος νά γίνεται πρόεδρος Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας εἶναι ἕνα ἐρωτηματικόν, καί μάλιστα ὡς μία δικαστικός πού πρέπει νά σέβεται τό Σύνταγμα καί τούς νόμους. Πάντως δέν ἔγινεν διά καλόν σκοπόν, ἀλλά διά νά προξενίση τό κακόν. Φυσικόν δέ εἶναι, νά λασπώνη καί νά λέγη τόσες πολλές μαλακίες εἰς βάρος τῆς 25ῃς Μαρτίου.