Η ενημέρωση από την Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
 Της
Ανεξάρτητης Κίνησης
Οικονομολόγων Ελλάδας
Μ. Μπότσαρη 34 Α Χανιά
ΤΚ 73135
Τηλ. 2821099280
6944522935
teamakioe@gmail.com
Χανιά 29/7/2020
 
Το Υπουργείο  Οικονομικών  με τροπολογία-προσθήκη  που κατέθεσε , στις 25 Ιουλίου 2020 (ημέρα Σάββατο) επί του σχεδίου νόμου 
« Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις  »


προτείνει την προσθήκη νέων άρθρων  ( 54ε και 54στ), στον Ν 4174/2013, με τα οποία εισάγονται νέα αυστηρά (δρακόντια) πρόστιμα στις περιπτώσεις «μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων » και μη «επίδειξης λογιστικών αρχείων ».
H επιβολή τέτοιων προστίμων που ήταν γνωστά με τις διατάξεις του ΚΦΣ (ΠΔ 99/77) και του ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992)  , είχαν όμως στην πράξη καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν 4174/2013.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις τα επιβαλλόμενα πρόστιμα θα ανέρχονται στο ύψος του 15% επί των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για  κάθε ελεγχόμενο έτος, όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων σύμφωνα με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 3 φορολογικών ετών. Το  ελάχιστο ποσό  προτείνεται στις 10.000,00 ευρώ όταν πρόκειται για απλογραφικά βιβλία και στις 30.000,00 ευρώ όταν πρόκειται για διπλογραφικά βιβλία .
Στις περιπτώσεις που προκύπτει μη υποβολή έστω και μιας φορολογικής δηλώσεως εισοδήματος τα ανωτέρω ελάχιστα ποσά προσδιορίζονται στις 30.000,00 ευρώ και 50.000,00 ευρώ αντίστοιχα.
Εκτός από τα παραπάνω,  παρόμοιες ποινές προβλέπονται και για όσους παραποιούν , παραβιάζουν ή επεμβαίνουν στην λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή εκδίδουν στοιχεία λιανικής πώλησης από μη εγκεκριμένους φορολογικούς μηχανισμούς .
Αν παρατηρήσουμε με προσοχή την εξέλιξη των διατάξεων για τις ποινές και τα πρόστιμα της φορολογικής νομοθεσίας τα τελευταία 40 χρόνια θα δούμε πως υπήρξαν και άλλοτε παρεμβάσεις που καθιέρωσαν υπέρογκα πρόστιμα . Τις παρεμβάσεις αυτές ακολούθησαν άλλες με τις οποίες τα προηγουμένως υψηλά επιβληθέντα πρόστιμα μειώθηκαν σε μια προσπάθεια  εκλογίκευσης και παροχής  στους εκάστοτε παραβάτες , της δυνατότητας να μπορούν αυτοί να τα πληρώνουν . Γιατί ποιο το νόημα της επιβολής ενός προστίμου ίσου με το 15% των ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων μιας επιχείρησης , όταν αυτό απλά βεβαιωθεί και παραμένει  ληξιπρόθεσμο , μη δυνάμενο να εξυπηρετηθεί ? Η εικόνα με τα  ανείσπρακτα και ληξιπρόθεσμα χρέη που είναι μεν βεβαιωμένα στα βιβλία της φορολογικής διοίκησης ,αλλά στην πράξη δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ , είναι γνωστή σε όλους μας. Μια παρόμοιας φύσεως σημερινή παρέμβαση , είναι σαφές πως δεν συμβάλει στην ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας , από την στιγμή που στις εισαγόμενες προς ψήφιση  διατάξεις υπάρχουν ελλείψεις , ασάφειες και αστοχίες.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις απουσιάζει η  σύνδεση της ποινής  με το μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας , της οποίας πιθανολογείται η απόκρυψη . Έτσι  το ελάχιστο  ποσό των 10.000,00 ευρώ ή των 30.000,00  ευρώ  για  μια επιχείρηση  «φάντασμα» πιθανώς να είναι ένα εντελώς ασήμαντο ποσό  , σε σχέση με κάποια άλλη που δηλώνει  ετήσια πραγματικά έσοδα μικρά και για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκε πως δεν ενημέρωσε σωστά τα λογιστικά της αρχεία. Όλα τα απλογραφικά βιβλία δεν είναι ίδια , όπως φυσικά  και όλα τα διπλογραφικά. Η εξίσωση στις ποινές οδηγεί στην εξόντωση των μικρών περιπτώσεων και σε χάιδεμα των υπολοίπων. Πρόσθετη επιπλοκή στην περίπτωση αυτή αποτελεί και η περίπτωση των «εικονικών επιχειρήσεων» , όταν δηλαδή οι εμφανιζόμενοι ως επιχειρηματίες τυπικά φέρουν την ιδιότητα , ενώ στην πράξη άλλοι είναι οι «πραγματικοί δικαιούχοι » .
Δεν προσδιορίζεται  χρονικά το διάστημα για το οποίο τα λογιστικά αρχεία δεν θεωρούνται ενημερωμένα . Αν δηλαδή έχουμε μια επιχείρηση που  δεν έχει  ενημερώσει  τα βιβλία της  για χρονικό διάστημα ενός μηνός  σε σχέση με μια επιχείρηση «ανύπαρκτη» σε επίπεδο λογιστικών αρχείων , αμφότερες έχουν διαπράξει την ίδια παράβαση ;
Η αναφορά στην προθεσμία του άρθρου 14 Ν  4174/2013 , σχετικά με τον χρόνο επίδειξης των λογιστικών αρχείων της επιχείρησης είναι ανεπαρκής στην πράξη , ειδικά όταν η μη επίδειξη εξισώνεται με την μη τήρηση. Προθεσμία γενική 5 εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος της φορολογικής αρχής είναι απαράδεκτη γιατί δεν λαμβάνει υπόψη τις γενικότερες συνθήκες άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος. Είναι αδιανόητο δηλαδή να μην λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του συναδέλφου λογιστή  (περίοδος δηλώσεων , περίπτωση ασθένειάς του  κλπ) ο οποίος και θα προσκομίσει τα σχετικά λογιστικά αρχεία .
Επίσης προβλέπονται πρόστιμα και για την περίπτωση έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς την χρήση ΦΗΜ ή με την χρήση ΦΗΜ , ο οποίος όμως δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές.  Ωστόσο στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να έχει τεθεί επιπρόσθετα όρος σύμφωνα με τον οποίο η  υπόψη ποινή δεν θα επιβάλλεται όταν τα συγκεκριμένα παραστατικά είναι καταχωρημένα στα λογιστικά αρχεία  (βιβλία) της επιχείρησης και έχουν συμπεριληφθεί στις υποβληθείσες δηλώσεις (εισοδήματος και ΦΠΑ ).
Θεωρούμε πως το Υπουργείο Οικονομικών με τα υπάρχοντα εργαλεία και βάσεις πληροφόρησης που διαθέτει είναι σε θέση να ανακαλύψει και να ελέγξει πολλές από τις  περιπτώσεις που υπονοούνται στις προτεινόμενες προς ψήφιση διατάξεις . Μάλιστα αυτά θα έχουν νόημα  όταν γίνονται σε πραγματικό  χρόνο και όχι απολογιστικά ύστερα από 5 (ή και περισσότερα) χρόνια , λίγο  πριν την λήξη του χρόνου παραγραφής .Επιπλέον αφού προβεί στους ενδεδειγμένους ελέγχους να καταλογίσει τους διαφυγόντες φόρους και να επιβάλει και τις ανάλογες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις . Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί δίκαιη και αποτελεσματική  λύση η υπέρμετρη αυστηροποίηση του υφιστάμενου πλαισίου ειδικά από τη στιγμή που δεν παρέχονται εχέγγυα ότι αυτή δεν θα λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο επί δικαίων και αδίκων .   
Με τις παρατηρήσεις μας θεωρούμε ότι κάνετε λάθος και εισάγετε  βιαστικά για ψήφιση χωρίς την απαιτούμενη διαβούλευση με τον  καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα το  Οικονομικό Επιμελητήριο   Ελλάδας την συγκεκριμένη προσθήκη-τροπολογία.
Το μόνο που θα επιφέρει τελικά η ψήφισή της , όπως έχει διατυπωθεί , είναι η ταλαιπωρία των επιχειρήσεων και των συνάδελφων μας και η τυχόν στόχευση σε αυτούς που παρανομούσαν και παρανομούν δεν θα έχει  τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.  
Κύριε Υπουργέ
Το ζητούμενο δεν είναι να γυρίσουμε στο παρελθόν που το κράτος ταλαιπωρούσε τις επιχειρήσεις ,συσσώρευε ανείσπρακτα έσοδα και οι επιτήδειοι επωφελούνταν σε βάρος όλων. Έχουν την δυνατότητα οι συνάδελφοι μας να συμβάλλουν στην περιθωριοποίηση της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής. Απαιτείται όμως συνεργασία και διάλογος που δεν έχει υπάρξει μέχρι αυτή την στιγμή.
Σας καλούμε να αποσύρετε την τροπολογία και εντός του επόμενου μήνα μετά από διάλογο να την επαναφέρετε ώστε και να επιβάλλονται οι ποινές που αρμόζουν στους παραβάτες και οι επιχειρήσεις να προστατευθούν και να πάει μπροστά ο τόπος.
 Με Τιμή
Η Συντονιστή Επιτροπή
Της
Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας