Μηνιαία κρατική ένεση 833 χιλ. ευρώ στην ΣΤΑΣΥ – Σε ιδιώτη η λειτουργία τριών νέων σταθμών του Μετρό

 • Της Μαρίας Μόσχου
Στα χέρια ιδιωτών περνά η λειτουργία και διαχείριση των τριών νέων σταθμών του Μετρό για τρεις μήνες  έναντι 20 χιλ. ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή η ΣΤΑΣΥ λαμβάνει μηναία κρατική χρηματοδότηση 853 χιλ. ευρώ προκειμένου να καλύπτει το ετήσιο λειτουργικό της έλλειμμα.
Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύεται στη Διαύγεια και παρουσιάζει σήμερα το Moved.gr,  η εταιρεία ISS FACILITY SERVICES AE επιλέχθηκε για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης της ΣΤΑΣΥ ΑΕ σε τρεις (3) νέους σταθμούς του δικτύου της γραμμής 3 του Μετρό (Αγ. Βαρβάρα, Κορυδαλλό και Νίκαια). Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

Το συνολικό συμβατικό τίμημα των εν λόγω υπηρεσιών ανέρχεται στο  ποσό των 20.000  ευρώ (24.800 ευρώ με ΦΠΑ).
Ως ημερομηνία έναρξης  παροχής υπηρεσιών ορίζεται η 7η Οκτωβρίου 2020.
Σύμφωνα με την πρόσκληση, το προσωπικό του Αναδόχου το οποίο θα εργαστεί στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε οφείλει να παρακολουθήσει την υποχρεωτική εκπαίδευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.
Στην σχετική πρόσκληση μάλιστα αναφέρεται ότι η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωμα, κρίνοντας από την επιβατική κίνηση και τις πωλήσεις του κάθε εκδοτηρίου, να ζητήσει από τον Ανάδοχο την παροχή των υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης εκδοτηρίου σε οποιονδήποτε άλλο σταθμό του δικτύου της, αντί ενός ή όλων εκ των τριών σταθμών που θα αναλάβει αρχικά!
Όπως φαίνεται η έλλειψη προσωπικού έχει φέρει τα πάνω – κάτω στην εταιρεία, η οποία και αναζητά ανάδοχο για τους νέους σταθμούς.
Ειδικότερα, αναθέτει στον ανάδοχο την πώληση τίτλων μεταφοράς επιβατών (έκδοση εισιτηρίων και επαναφόρτιση εισιτηρίων και καρτών), καθώς και την παροχή υπηρεσιών, συναφών προς την επιβατική μεταφορά, από τις θυρίδες έκδοσης των τριών νέων σταθμών του δικτύου της γραμμής 3
Οι προς πώληση τίτλοι μεταφοράς επιβατών αφορούν στο σύνολο των ισχυόντων προϊόντων κομίστρου τύπου AthenaTicket και AthenaCard, όπως αυτό καθορίζεται από τον ΟΑΣΑ..


Αντικείμενο της σύμβασης
Στο έργο της έκδοσης εισιτηρίων συμπεριλαμβάνεται, χωρίς πρόσθετη αμοιβή και κάθε άλλη παρεχόμενη εξυπηρέτηση του επιβάτη, όπως:
 • παροχή πληροφοριών για δρομολόγια, δυνατότητες μετεπιβίβασης σε άλλες γραμμές και μέσα, τιμολογιακή πολιτική κλπ.
 • ενημέρωση του Κέντρου Τεχνικών Αναφορών (ΚΤΑ) για βλάβες που προκύπτουν σε εξοπλισμό του εκδοτηρίου.
Ο Ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, θεωρείται θεματοφύλακας της ΣΤΑΣΥ, όσον αφορά στα εισιτήρια μέχρι την πώληση αυτών ή στο τίμημα αυτών, τα οποία οφείλει να επιστρέψει άμεσα, όποτε του το ζητήσει η ΣΤΑΣΥ.
Στα κύρια καθήκοντα των συγκεκριμένων υπαλλήλων συμπεριλαμβάνονται:
 • Η λειτουργία των ταμείων (πώληση και επαναφόρτιση τίτλων μεταφοράς).
 • Η παρακολούθηση και η φύλαξη του χώρου.
 • Η διατήρηση των χώρων καθαρών.
 • Η τηλεφωνική αναφορά βλαβών του εξοπλισμού στο Κέντρο Τεχνικών Αναφορών του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ) της ΣΤΑΣΥ.
 • Η ενημέρωση και η πληροφόρηση των πελατών/επιβατικού κοινού.
 • Η συμμόρφωση με τους κανόνες λειτουργίας του σταθμού, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΣΤΑΣΥ.
Επίσης η ΣΤΑΣΥ δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της να υποδεικνύει στον Ανάδοχο την άμεση αντικατάσταση οποιουδήποτε υπαλλήλου του, του οποίου η εργασία ή η συμπεριφορά δεν ανταποκρίνεται αποδεδειγμένα στους όρους της Σύμβασης.
Οι κατωτέρω παραβάσεις επιφέρουν η κάθε μία από αυτές την επιβολή ποινικής ρήτρας.
α) Κλήση της αστυνομίας για λόγους που αφορούν την κακή παροχή υπηρεσιών (αν αποδειχθεί με ευθύνη του Αναδόχου).
β) Η μη εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα ατόμων με αναπηρία.
γ) Φαινόμενα εξαπάτησης του κοινού π.χ. παρακράτηση στοιχείων πιστωτικών καρτών πελατών.
δ) Σχηματισμός ουρών αναμονής στα εκδοτήρια. Ο μέγιστος χρόνος αναμονής επιβατών στα εκδοτήρια να μην ξεπερνά τα 15’ (αν αποδειχθεί με ευθύνη του Αναδόχου).


Συμπεριφορά
Θεωρούνται μη αποδεκτά τα κάτωθι:
 • Η αγενής συμπεριφορά προς επιβάτη, η υβριστική ή προσβλητική με οποιοδήποτε τρόπο συμπεριφορά (με λόγια ή κινήσεις).
 • Η μη αιτιολογημένη άρνηση εξυπηρέτησης (ακόμη και αν υπάρχει αιτία μη εξυπηρέτησης το προσωπικό του αναδόχου, είναι υποχρεωμένο να εξηγήσει στους επιβάτες τυχόν αδυναμία εξυπηρέτησης).
Τα παράπονα πελατών εξετάζονται από την αρμόδια υπηρεσία της ΣΤΑΣΥ. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ευθύνεται ο Ανάδοχος (ή το προσωπικό του) επιβάλλονται ανάλογες κυρώσεις (πχ. σύσταση, ποινική ρήτρα ή/και καταγγελία Σύμβασης).

Η κρατική χρηματοδότηση
Την ίδια στιγμή η εταιρεία αναζητά κρατική χρηματοδότηση προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς προβλήματα.
Την καταβολή τακτικής επιχορήγησης στον «ΟΜΙΛΟ Ο.Α.Σ.Α.» για τη θυγατρική του εταιρεία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με ποσό, ύψους 833.333,33 ευρώ  για τον μήνα Σεπτέμβριο (Θ’ δόση) έτους 2020, για την κάλυψη του συνολικού ετήσιου λειτουργικού της ελλείμματος ενέκρινε  με απόφασή του ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών .
Υπενθυμίζεται ότι ο Οργανισμός  Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε., για το 2020, θα λάβει συνολικά 106.000.000 ευρώ, προς κάλυψη του συνολικού ετήσιου λειτουργικού ελλείμματος των θυγατρικών του εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε, εκ των οποίων ποσό ύψους 10.000.000 ευρώ για τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε..
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η ΣΤΑΣΥ έχει υποβάλλει τα οικονομικά στοιχεία μηνός Ιουνίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομικών (συνοπτικό μητρώο δεσμεύσεων, έκθεση περί απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων) και αποτελεί δικαιολογητικό για την καταβολή της αιτούμενης επιχορήγησης.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ε.Φ. 1039-203-0000000 και Α.Λ.Ε. 2310802062.

Μηνιαία κρατική ένεση 833 χιλ. ευρώ στην ΣΤΑΣΥ – Σε ιδιώτη η λειτουργία τριών νέων σταθμών του Μετρό - Moved.gr