«Φουλ τις μηχανές» για διαγωνισμούς του Δημοσίου βάζει ο ΟΤΕ

Την πρόθεσή του να συμμετάσχει, είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος κοινοπραξιών ή ενώσεων, στις διαδικασίες ανάληψης έργων προμηθειών ή υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ανακοίνωσε ο ΟΤΕ.
Ενδεικτικά, η «ΟΤΕ Α.Ε.» προτίθεται να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς τους οποίους προκηρύσσουν οι φορείς του δημοσίου, δηλαδή σε διαγωνισμούς:

  • όλων των Υπουργείων (Εσωτερικών,  Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  Οικονομικών,  Προστασίας του Πολίτη,  Εθνικής Άμυνας,  Παιδείας και Θρησκευμάτων,  Μετανάστευσης και Ασύλου,  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  Εξωτερικών,  Δικαιοσύνης,  Υγείας,  Πολιτισμού και Αθλητισμού,  Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  Υποδομών και Μεταφορών,  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  Τουρισμού)
  • ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ,
  • σε διαγωνισμούς των υπό των ανωτέρω Υπουργείων εποπτευόμενων οργανισμών και φορέων,
  • σε διαγωνισμούς ΟΤΑ, δηλαδή σε διαγωνισμούς Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Δήμων, Κοινοτήτων, Περιφερειών,
  • σε διαγωνισμούς Ανωνύμων Εταιρειών του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως και σε διαγωνισμούς της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, ΟΑΕΔ, ΕΛ.ΤΑ, ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΕΡΤ Α.Ε., Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης ΑΕ,
  • Βουλή των Ελλήνων,
  • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και
  • επισυναπτομένων από αυτούς φορέων της χώρας.
Για τον λόγο αυτό προσκαλεί τις ανώνυμες εταιρείες μετόχους του όπως προβούν εάν δεν το έχουν πράξει ήδη στην ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ Λεωφ. Κηφισίας 99, 15124 Μαρούσι, Αθήνα cosmote.gr κατά την έννοια του ως άνω π.δ. 82/1996 και παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους.
Ανακοινώνονται τέλος οι προβλεπόμενες στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του π.δ. 82/1996 κυρώσεις, οι οποίες συνίστανται στην στέρηση των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών τους δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχική τους ιδιότητα, μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους.


«Φουλ τις μηχανές» για διαγωνισμούς του Δημοσίου βάζει ο ΟΤΕ - Moved.gr