Ενημερωτικό δελτίο ΑΣΕΠ με προκηρύξεις και αποτελέσματα

Στο ενημερωτικό δελτίο του ΑΣΕΠ περιλαμβάνονται ανακοινώσεις για τις διαδικασίες πρόσληψης Επικουρικού προσωπικού 1ης ΥΠΕ, τις διαδικασίες πρόσληψης Επικουρικού προσωπικού 5ης ΥΠΕ καθώς και την έκδοση αποτελεσμάτων της προκήρυξης 2ΕΓ/2016 (στο ορθό) και την έκδοση προκήρυξης 4Κ/2016.
Πιο αναλυτικά:

Διαδικασίες πρόσληψης Επικουρικού προσωπικού 1ης ΥΠΕ
Απεστάλησαν στην 1η  Υ.ΠΕ, οι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στους ακόλουθους κλάδους/ειδικότητες:
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  (κωδ.κλάδου 208)
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (κωδ. κλάδου 305)
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (κωδ.κλάδου 401)
Η επιλογή των προσληπτέων θα γίνει από την αρμόδια Υ.ΠΕ. σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.23565/28.03.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διαδικασίες πρόσληψης Επικουρικού προσωπικού 5ης ΥΠΕ
Απεστάλησαν στην  5η Υ.ΠΕ, οι  αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στον ακόλουθο κλάδο/ειδικότητα:
  • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (κωδ. κλάδου 213)
Η επιλογή των προσληπτέων θα γίνει από τις αρμόδιες Υ.ΠΕ. σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.23565/28.03.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2ΕΓ/2016

Καταχωρίστηκαν τα αποτελέσματα, στο ορθό, της Προκήρυξης 2ΕΓ/2016 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 6/10-10-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση πεντακοσίων εβδομήντα μίας (571) θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/27-2-2016), τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα.
Οι πίνακες διοριστέων θα αποσταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό δελτίου ταυτότητας.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4Κ/2016
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 4Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/18-11-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα δύο (52) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π. ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 7 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2016
Τ.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10

και η προθεσμία αποστολής τους λήγει με την πάροδο της 28ης  Δεκεμβρίου 2016, ημέρας Τετάρτης.