Οι 18 φόροι που παρασύρονται από τις αντικειμενικές

“Σεισμό” στα ακίνητα θα φέρει το σχέδιο προσαρμογής των αντικειμενικών αξιών στα επίπεδα των αγοραίων τιμών που ετοιμάζει πυρετωδώς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Οι νέες αντικειμενικές τιμές των ακινήτων θα πρέπει να είναι έτοιμες τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, αντί του Ιουνίου 2017 που είχε αρχικώς οριστεί.

Με βάση το νέο σχέδιο, οι τιμές ζώνης που λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων θα ευθυγραμμιστούν με τις τιμές της αγοράς με τη βοήθεια τεχνικής βοήθειας και για τον λόγο αυτό θα πρέπει μέχρι το τέλος Μαΐου να έχει συσταθεί ειδική ομάδα εργασίας για την αποτίμηση και την αναπροσαρμογή των φορολογητέων τιμών των ακινήτων.
Η εν λόγω ομάδα μάλιστα καλείται να συνεργαστεί με μια ομάδα διευθυντικών στελεχών υψηλού επιπέδου, στην οποία θα συμμετέχουν η Τράπεζα της Ελλάδος αι η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με στόχο να βελτιωθεί η ικανότητα της μονάδας αποτίμησης ακινήτων με την πρόσληψη έμπειρου εκτιμητή και αν χρειαστεί να ζητηθεί τεχνική βοήθεια μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2017.
Έτσι, έως το τέλος Ιουλίου 2017 να έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα δεδομένα και να έχει προσδιοριστεί η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των αξιών και η μεθοδολογία αποτίμησης που σχετίζονται με τις διαφορετικές κατηγορίες των ακινήτων.
Όμως οι αλλγές που προωθούνται θα δημιουργήσουν νέο πονοκέφαλο στους ιδιοκτήτες ακινήτων γιατί θα συμπαρασύρουν και άλλους 18 φόρους.
Αναλυτικά:
ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
Α. Τεκμαρτά εισοδήματα από ακίνητα
 1. Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης  επαγγελματικής στέγης  3 % επί αντικ. αξίας
2. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α’+ β’ κατοικία αναλόγως εμβ.& Τ.Ζ.
Β. Ετήσιοι φόροι επί της κατοχής ακινήτων
 3. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ανά περιουσιακό στοιχείο Κτίσματα: 2,50-16,25€/τμ Οικόπεδα: 0,0037-11,25€/τμ
 4. Συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου περιουσίας με αφορολόγητο ποσό 200.000 ευρώ. Φυσ.πρόσ.:1‰-1% Νομ.πρόσ.:2,5-5‰
5. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα+οικόπεδα) 0,25-0,35‰
6. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών 15%
Γ. Φόροι – τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων από επαχθή αιτία
7. Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή (επί αξίας κτισμάτων) 24 %
8. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων 3 %
9. Φόρος Χρησικτησίας Ακινήτων 3 %
10. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων) 1,5 %
11. Φόρος Διανομής Ακινήτων 0,75%
12. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων 3 % επί Φ.Μ.Α.
13. Πρόσθετο Τέλος Μεταγραφής Συμβολαίων 4,5-7,5‰
Δ. Φόροι κατά τη μεταβίβαση από χαριστική αιτία (κληρονομιά-γονική παροχή-δωρεά)
14. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων
Α’ Κατηγορία: προς τέκνα (γον. παρ.), εγγονούς, συζύγους, γονείς 1-10%
Β’ Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 5-20%
Γ’ Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40%
15. Φόρος Δωρεάς ακινήτων
Α’ Κατηγορία: προς εγγονούς, συζύγους, γονείς 1-10%
Β’ Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 5-20%
Γ’ Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40%
Ε. Κτηματολόγιο-Πολεοδομικά πρόστιμα & εισφορές
16. Τέλος Εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο 35 ευρώ/δικαίωμα + 1‰ επί αντ. αξίας άνω των 20.000€ με όριο τα 900 ευρώ
17. Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής ή διατήρησης αυθαιρέτων Βλ. Ν.4178/2013
18. Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχ. Πόλεων (Ν.1337/83-4315/14) σε γη έως 50%, σε χρήμα έως 25%
 fpress.gr