Θέση έκτακτου υπαλλήλου στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει διαδικασία επιλογής βάσει τίτλων και δοκιμασιών για την κατάρτιση πίνακα επιτυχόντων με στόχο την πλήρωση μιας θέσης ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΕΛΟΥΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (AD 10) (γυναίκα ή άνδρα)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία πλήρωσης θέσης έκτακτου υπαλλήλου (AD 10), υπαλλήλου διοίκησης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


Η σύμβαση θα είναι αορίστου χρόνου. Η πρόσληψη θα γίνει στον βαθμό AD 10, πρώτο κλιμάκιο, και οι βασικές αποδοχές ανέρχονται σε 8 599,20 ευρώ μηνιαίως. Οι αποδοχές αυτές υπόκεινται στον κοινοτικό φόρο και στις άλλες παρακρατήσεις που προβλέπει το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΛΠ). Απαλλάσσονται παντός εθνικού φόρου. Ωστόσο το κλιμάκιο στο οποίο θα προσληφθεί το πρόσωπο που θα προκριθεί μπορεί να προσαρμοσθεί συναρτήσει της επαγγελματικής του πείρας. Επιπλέον, οι βασικές αποδοχές προσαυξάνονται, υπό ορισμένους όρους, με αποζημιώσεις.Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει πολιτική ισότητας ευκαιριών και αποδέχεται τις υποψηφιότητες αδιακρίτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ατομικής ή οικογενειακής κατάστασης.

Κάθε αναφορά, στην παρούσα ανακοίνωση, σε πρόσωπο άρρεν νοείται ως εξίσου υποδηλώνουσα πρόσωπο θήλυ και αντιστρόφως.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να χρησιμοποιήσουν το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας (πρωτότυπο ή αντίγραφο) που αφορά τη συγκεκριμένη ανακοίνωση πρόσληψης, το οποίο περιέχεται στην παρούσα Επίσημη Εφημερίδα που δημοσιεύεται από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υποψήφιοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τον οδηγό για τους υποψηφίους προτού συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους.

Καταληκτική προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών πρέπει να αποσταλούν, με συστημένη επιστολή (3), το αργότερο την 1η Σεπτεμβρίου 2017 (η ημερομηνία αποστολής αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου) στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

PARLEMENT EUROPÉEN

Unité concours — BMT 08 A 038

Procédure de sélection PE/200/S

(πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός αναφοράς της διαδικασίας επιλογής)

60 rue Wiertz/Wiertzstraat 60

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIËΟι υποψηφιότητες που θα αποσταλούν με απλή ταχυδρομική επιστολή ή με το εσωτερικό ταχυδρομείο δεν θα ληφθούν υπόψη. Η Μονάδα Διαγωνισμών και Διαδικασιών Επιλογής δεν θα δεχτεί την ιδιόχειρη επίδοση υποψηφιοτήτων.

Δεν θα αποσταλεί κανένα αποδεικτικό παραλαβής των φακέλων υποψηφιότητας, εκτός εάν η συστημένη επιστολή συνοδεύεται από ταχυδρομικό αποδεικτικό παραλαβής.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


diorismos.gr