ΕΛΛΑΔΑ καί ΙΣΛΑΜ – ΤΕΜΕΝΟΣ ή ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ .

Βοτανικός, Ἱερά Ὁδός ἀρ. 114 Κατόπιν τοῦ ἐνδιαφέροντος πού ἐπέδειξαν οἱ New York Times διά τῆς ἀρχισυντάκτριας τῆς Καθημερινῆς καί ἀνταποκρίτριας εἰς αὐτούς ἀξότιμης κ. Νίκης Κιτσαντώνη σχετικά μέ τό τέμενος τοῦ Ἰσλάμ εἰς τόν Βοτανικό, ἐπί τροχάδην ἐνημερώνομεν ὡς κάτωθι:
Α.  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
1ἐπίδικος χῶρος εἰς τόν Βοτανικό καί ἐπί τῆς Ἱερᾶς ὁδοῦ ἀρ. 114, ἒχει χαρακτηρισθῆ ἀπό τό ἒτος 1995 «ὡς κοινόχρηστος χῶρος πρασίνου».  


2 Ἐντός τοῦ χώρου αὐτοῦ εὑρίσκεται ἀπό πολλῶν ἐτῶν ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου, μέχρι δέ τήν 30/8/2018 καί ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος – Παναγίας Ἐλευθερώτριας, κατεδαφισθείς ἀπό τήν ἰδίαν τήν Πολιτείαν μέ τήν προστασίαν τῆς Εἰσαγγελίας τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν προκειμένου νά κτισθῆ ἐκεῖ τό τέμενος τοῦ Ἰσλάμ 
3 Ἐντός τοῦ ἐπιδίκου χώρου εἰς τό ὑπέδαφός του εὑρίσκεται τμῆμα τοῦ Ἀρχαίου Δημοσίου Σήματος καί ὁ Ἀρχαῖος Ναός τῶν τεσσάρων Θεῶν πού ἀμφότερα ἀναδεικνυόμενα ἀπό τήν ἀρχαιολογικήν σκαπάνην θά ἀποτελοῦσαν «βαριάν βιομηχανίαν τῆς Ἑλλάδος» μέ τ’ ἀνάλογα ἒσοδα 
4 Ἀκριβῶς ἒναντι τῆς Ἱερᾶς Ὁδοῦ ἀρ. 114 ἀνευρέθησαν ἀρχαῖα τμήματα τῆς ἀρχαίας Ἱερᾶς Ὁδοῦ ἐκεῖ καί ἡ Ἱερά Ἑλαία τοῦ Πλάτωνος. 
5 Ὀλίγα μέτρα δεξιώτερα κεῖται ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανικός Ναός τοῦ Ἁγίου Σάββα, ἐκτισμένος ἐν πολλοῖς μέ ἀρχαῖα ὑλικά τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Μειλιχίου Διός.  
6 Πλησίον, 200 περίπου μέτρα, εἰς τήν αὐτήν εὐθεῖαν καί δίπλα εἰς τήν στᾶσιν τοῦ ΜΕΤΡΟ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ) ἀνευρέθησαν ὑπολείμματα τῆς Ἀρχαίας Γέφυρας Κηφισσοῦ 
7 Παραπλήσια κεῖται ὁ Ἱερός Κεραμεικόςτό Ἀρχαῖον μας Νεκροταφεῖον, ἡ Ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνος καί ΟΛΑ αὐτά ὑπό τήν σκιάν τῆς Ἀκροπόλεως 
8 Ὁ ἐπίδικος χῶροςκεῖται ἐπί τῆς περιφήμου Ἱερᾶς Ὁδοῦ πού ἓνωνεν χιλιάδες χρόνια πρίν καί ἑνώνει τήν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν μέ τήν Ἱεράν Ἐλευσῖνακαί περιστοιχίζεται ἀπό τούς δρόμους ὈρφέωςἉγίας Τριάδος, Ἁγίου Πολυκάρπου, Ἁγίας ἊννηςἉγίου Γεωργίου, Ἁγίου Σάββα, βρίθει δέ Ὀρθοδόξων Ναῶνἀντιστοίχων μέ τίς ἀνωτέρω ὁδούς 
9 Ἑκατέρωθεν τοῦ ἐπιδίκου χώρου ἐστεγάζεται τό Πολεμικόν Ναυτικόν 
Δηλαδή πρόκειται δι’ ἓναν χῶρονἀνέκαθεν καί ἀρχαιόθεν Ἑλληνικόν καί Ὀρθόδοξον Χριστιανικόν μέ ἂρρηκτη πολιτιστικήν συνέχειαν καί συνοχήν 
Β.  ΤΟ ΕΠΙΔΙΚΟΝ ΚΤΙΣΜΑ εἶναι παράνομον πολεοδομικά: 
Ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τοῦ Ε’ Τμήματος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας αἲτησις ἀκυρώσεως τῆς οἰκοδομικῆς ἀδείας ὡς καί ἂλλων συναφῶν πράξεων ἢ παραλείψεων τῆς Διοικήσεως διά τήν κατασκευήν τοῦ ἰσλαμικοῦ Τεμένους διά πλείστας παρανομίας, καθιστώσας τό κτῖσμα αὐτό παράνομον 
Σημειωτέον ὃτι ἒχομεν καταθέσει καί συζητήσει καί προηγουμένας αἰτήσεις ἀκυρώσεως διά τάς ἑκάστοτε παρανομίας τῶν ἀποφάσεων καί πράξεων τῆς Διοικήσεως διά τήν κατασκευήν τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους ἓνεκεν τῶν ὁποίων ἡ Διοίκησις προέβαινεν εἰς διορθώσεις διά τῆς ἐκδόσεως τροπολογιῶν. 
Ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν (ἀκυρωτική διαδικασία) αἲτησίς μας διά τήν ἀκύρωσιν τοῦ ἀπό 10/10/2016 συμφωνητικοῦ συμβάσεως ἀναθέσεως τῆς κατασκευῆς τοῦ ἒργου ὁμοῦ μεθ’ ἑτέρων πράξεων τῆς Διοικήσεως καθιστωσῶν τήν κατασκευήν τοῦ κτίσματος παράνομον καί αὐθαίρετον καί δή ἐντός περιοχῆς εἰς τήν ὁποίαν δέν διηνοίχθησαν δρόμοι οὒτε συνετάγη πρᾶξις τακτοποιήσεως καί ἀναλογισμοῦ τῶν ἰδιοκτησιῶν καί ΑΝΕΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 
Ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας αἲτησίς μας διά τήν ἀκύρωσιν ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας σχετικῶς μέ τήν σύστασιν τῆς «Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους Ἀθηνῶν». 
Ἐκκρεμοῦν καθ’ ἁπαξαπάσης τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας Ἀθηνῶν καί τῆς Πολεοδομίας τοῦ Δήμου Ἀθηναίων μηνύσεις εὑρισκόμεναι ἢδη εἰς τόν «προσδιορισμόν».  
Ἐκκρεμεῖ προσφυγή μας ἐνώπιον τῆς ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ διά τόν παράνομον καί ἀδιαφανῆ διαγωνισμόν εἰς τόν ἐπίδικον χῶρον 
Κι ὅλα αὐτά διά νά λειτουργήσουν ἕνα τέμενος ἄλλης θρησκείας καί ἄλλου πολιτισμοῦ εἰς ἕνα χῶρον ἀποκλειστικῶς πανάρχαιον Ἑλληνικό καί Χριστιανικόν ὈρθόδοξονἝνα τόπον ἱερόν διά τούς Ἕλληνες καί ἀρρήκτως συνδεδεμένον μέ τήν πολιτιστικήν μας συνέχειαν καί συνοχή! 
Ἐάν ἐμεῖς εἰς τήν ΜΕΚΚΑΝ ἐπιθυμούσαμεν νά λειτουργήσωμεν ἓναν Χριστιανικόν Ὀρθόδοξον Ναόν, ἢ νά κτίσωμεν ἓνα ὁμοίωμα τοῦ Παρθενῶνος θά ἦτο ἐφικτόνθά ἦτο πρέπον; 
Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Εἲμεθα ἀποφασισμένοι νά ἀγωνισθοῦμε εἰς τά Ἑλληνικά καί Διεθνῆ Δικαστήρια διά νά μήν λειτουργήση τό κτῖσμα αὐτό ὡς ἰσλαμικό τέμενος, Σεβόμενοι τήν Ἱστορίαν μας, τό Σύνταγμά μας, ἐπιθυμοῦντες νά διατηρήσωμε τήν ἱστορικήν μας συνέχειαν καί συνοχήν 
Μετά πλείστης τιμῆς 
Ἡ πληρεξουσία δικηγόρος τοῦ Ἐξωραϊστικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Η ΑΘΗΝΆ», νομίμως ἐκπροσωπουμένου ὑπό τῆς Φιλιῶς Λαγούρα. 
 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κ.  ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 182  ΑΘΗΝΑΙ   11472 
2103614320 –  6972073811 

Ακατερίνη Κ. Παντελίδου  
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ               
Μαυρομιχάλη 182, θναι           1ος όροφοςτ.κ.  11472 
Τηλ.: 210 3632628   210 3614320                               Κιν.: 6972 073811 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ 
1 Αἰκατερίνης Παντελίδου τοῦ Κίμωνος, Δικηγόρου, κατοίκου Ἀθηνῶνὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182. 
2 Γεωργίου Χορτάτου τοῦ Ἰωάννου, Δικηγόρου, κατοίκου Ἀθηνῶνὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182. 
3 Λάμπρου Σταθόπουλου τοῦ Παναγιώτου, κατοίκου Ἀθηνῶνὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182. 
4 Φιλιῶς Λαγούρα, κατοίκου Βοτανικοῦδι’ ἑαυτήν ὡς κατοίκου Βοτανικοῦ καί διά τόν ἐξωραϊστικόν Σύλλογον «Η ΑΘΗΝΑ», νομίμως ἐκπροσωπούμενον 
5 Ἰωάννου Ἰωαννίδη τοῦ Παναγιώτου, κατοίκου Ἀθηνῶνὁδός Μ. Βασιλείου ἀρ. 22. 
ΠΡΟΣ 
Τόν ἀξιότιμον Ἰμάμηνκύριον Ζακί Σιντί Μοχάμετκάτοικον Γαλατσίου Ἀττικῆςὁδός Κορίνης ἀρ. 13. 
Κοινοποιουμένη: 
1Πρός τόν κ. Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἀξιότιμον κ. Προκόπιον Παυλόπουλονκατοικοεδρεύοντα ἐν Ἀθήναις. 
2 Τήν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἀξιότιμον κυρίαν Ξένη Δημητρίουκατοικοεδρεύουσαν εἰς τό ΘΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΑΡΘΟΝ (ΑΡΕΙΟΝ ΠΑΓΟΝ). 
3 Πρός τόν κ. Ὑπουργόν Παιδείας, κατοικοεδρεύοντα ἐν Ἀθήναις 
Ἐν συνεχείᾳ τῆς ἀπό 8/4/2019 ἐξωδίκου μας πρός Ὑμᾶς κοινοποιηθείσης νομίμως ὡς δείκνυται ἐκ τῶν ὑπ’ ἀριθμόν 8022Β, 8052Β, 8050Β, 8062Β/2019 ἐκθέσεων ἐπιδόσεως τοῦ δικαστικοῦ ἐπιμελητοῦ τοῦ Ἐφετείου Πειραιῶς κ. Γεωργίου Πάπαρηεἰς τήν ὁποίαν καί αὖθις ἀναφερόμεθαπροσθέτομεν ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ     καί τά κάτωθι: 
Ὃταν ὁ δικαστικός μας ἐπιμελητής προσῆλθεν τήν 9/4/2019 εἰς τήν ἓδραν τήν ὁποίαν ἀξιότιμε κ. Ἰμάμη ἒχετε δημοσιεύση ἁπανταχοῦ εἰς τά ΜΜΕ καί τό διαδίκτυον ὁ ἐμφανισθείς ἂνθρωπός Σας ἀρνήθηκεν ὃτι διαμένετε ἐκεῖ, καίτοι εἰς τό κουδούνι ἐφέρετο τό ὂνομά Σας, ἀναγκασθέντες νά θυροκολλήσωμεν αὐτήν 
Ἀντ’ ἂλλης ὃμως ἀπαντήσεωςὡς ὠφείλατεσυνεπικουρούμενος ἀπό ἁρμοδίους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ὑποκινήσατε περίπου (100) πιστούς σας νά ζητήσουν νά ἐπισκεφθοῦν τόν ἐπίδικον χῶρον, χωρίς νά ἀναμένετε οἱανδήποτε ἐπίσημον ἒναρξιν, γράφοντες εἰς τά «παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων σας» ὃσα σᾶς ἐπισημαίνομεν εἰς τήν ἀπό 8/4/2019 ἐξώδικόν μας, θέλοντες νά ἐπιδείξετε ὃτι ἀπό τώρα ἢδη ἒχετε δικαιώματα εἰς τόν χῶρον αὐτόν. Ὃμως οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ ἐντός ἐργοταξίου ἠρνήθησαν νά δεχθοῦν τούς ἀπεσταλμένους σας.  
Ὃθεν διά τῆς παρούσης μας Σᾶς ἐπισημαίνομεν διά δευτέραν φοράν ὃτι ὁ ἐπίδικος χῶρος εἶναι καθ’ ἃπασιν Ὀρθόδοξος Χριστιανικός καί Πανάρχαιος Ἑλληνικός μέ τήν σφραγῖδα αἰώνων πολιτιστικῆς συνέχειας καί συνοχῆς τῶν ἙλλήνωνἘντός αὐτοῦ εὑρίσκετο ὁ Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος – Παναγίας Ἐλευθερώτριας, βεβήλως κατεδαφισθείς, προκειμένου νά χρησιμοποιηθῆ ὑφ’ Ὑμῶν ὁ χῶρος αὐτόςἘντός αὐτοῦ ὑπόκειται ὁ Ναός τῶν Ἀρχαίων τεσσάρων Θεῶν καί τμῆμα τοῦ Δημοσίου Σήματος.  
Ἐντός αὐτοῦ κεῖται ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου. 
Ὁ χῶρος περιστοιχίζεται ἀπό τάς ὁδούς Ἁγίου Σάββα, Ἁγίας ἊννηςἉγίου Γεωργίου, Ἁγίου Πολυκάρπου, Ἁγίας Τριάδος, ὈρφέωςἚναντι τοῦ χώρου αὐτοῦ κεῖνται τμήματα τῆς Ἁρχαίας Ἱερᾶς Ὁδοῦὀλίγα μέτρα, ἐπί τοῦ σταθμοῦ τοῦ μετρό, τμῆμα τῆς Ἀρχαίας Γέφυρας Κηφισσοῦ, παρακείμενα ὁ Ἱερός Κεραμεικός κλπ. Ἓνας χῶρος ἀπολύτως καί ἀρρήκτως ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ. Ἓνας Ἱερός δι’ ἡμᾶς χῶρος ἐπί τῆς Παναρχαίας Ἱερᾶς Ὁδοῦ πού κατέληγεν καί καταλήγει εἰς τήν Ἱεράν Ἐλευσῖνα. 
Ἐάν ἡμεῖς εἰς τήν Ἱεράν Μέκκαν Σας ἐπιθυμούσαμεν νά λειτουργήσωμεν ἓναν Χριστιανικόν Ὀρθόδοξον Ναόν, ἢ νά κτίσωμεν ἓνα ὁμοίωμα τοῦ Παρθενῶνος θά ἦτο ἐφικτόνθά ἦτο πρέπον; 
Πέραν τῆς ἀνωτέρω ἐπί τροχάδην περιγραφῆς μας Σᾶς ἐνημερώνομεν ὃτι ἐκκρεμοῦν τόσον εἰς τά Διοικητικά Δικαστήρια ὃσον καί εἰς τά ποινικά δίκες διά τήν νομιμότητα τοῦ κτηρίου, καί διά τάς εὐθύνας τῶν ἁρμοδίων Διοικητικῶν Ὀργάνωνπαραβλεψάντων μέχρι σήμερον, δυστυχῶςτό Ὀρθόδοξον Χριστιανικόν καί Ἑλληνικόν ΕΘΟΣ!  
Πάντα ταῦτα καταδεικνύουν ὃτν ΔΕΝ ΕΙΣΘΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ εἰς τόν ἐπίδικον χῶρον 
Εἲμεθα ὑποχρεωμένοι νά Σᾶς ἐκφράσωμεν τήν βούλησίν μας ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΣΑΣ ΤΕΜΕΝΟΣ, ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΣΠΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΝ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΝ. 
Ἀξιότιμε κύριε Ἰμάμη 
Ἐκεῖ ἡ γῆ εἶναι δική μας καί θά τήν ὑπερασπισθοῦμεν μέ κάθε νόμιμον μέσον.  
Ἁρμόδιος δικαστικός ἐπιμελητής ἐπιδότω τήν παροῦσαν πρός ὃν αὓτη ἀπευθύνεται πρός γνῶσιν του καί διά τάς νομίμους συνεπείας ὡς καί πρός οὓς αὓτη κοινοποιεῖταιἀντιγράφων ταύτην ἐν τῇ ἐκθέσει ἐπιδόσεώς του.    
Ἀθῆναι 22/4/2019 
Ἡ ἐξωδίκως διαμαρτυρομένη καί πληρεξουσία Δικηγόρος