ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 6Κ/2019 (πίνακας θέσεων)

Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6Κ/2019 Προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα πέντε (75) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων.
Πίνακας Θέσεων