Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων


Αυτές είναι οι φυσιολογικές τιμές των αιματολογικών εξετάσεων:

Γενική Εξέταση Αίματος
Ερυθρά Αιμοσφαίρια (RBC)
Άντρες
4,6-6,2
εκατομμύρια/mm3
Γυναίκες
4,2-5,4
εκατομμύρια/mm3
Παιδιά
3,8-5,2
εκατομμύρια/mm3
Αιμοσφαιρίνη (HGB)
Άντρες
13,0-18,8
g/dl
Γυναίκες
11,6-16,4
g/dl
Αιματοκρίτης Ht
Άντρες
40-52
%
Γυναίκες
36-48
%Λευκά Αιμοσφαίρια (WBC)
4,5-10
χιλιάδες/mm3
Ουδετερόφιλα % (NEUT)
45-85 %

Ουδετερόφιλα (NEU)
2,4-9.2
χιλιάδες/mm3
Λεμφοκύτταρα % (LYMPH)
20-45%

Λεμφοκύτταρα (LYMPH)
1,0-4,0
χιλιάδες /mm3
Ηωσινόφιλα %  (EO)
2-6%

Ηωσινόφιλα  (ΕΟ)
0,1-0,4
χιλιάδες /mm3
Βασεόφιλα %  (BASΟ)
0-1%

Βασεόφιλα  (BASO)
0,0-0,1
χιλιάδες /mm3
Αιμοπετάλια (PLT)
150-400
χιλιάδες /mm3

Βιοχημικός έλεγχος


Τιμές αναφοράς
Μονάδες
1          
Σάκχαρο αίματος – Γλυκόζη (Glu)
65-100
mg/dL
2          
Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
(HbAic)
4.2-6.2
mg/dL
3          
Ουρία
10-50
mg/dL
4          
Ουρικό οξύ
Α: 3.5-7.2
Γ:2.6-6
mg/dL
5          
Κρεατινίνη
0.6-1.3
mg/dL
6          
Χολερυθρίνη ολική
0.2-1.2
mg/dL
7          
Χολερυθρίνη άμεση
0-0.5
mg/dL
8          
Χολερυθρίνη έμμεση
0.4-1.2
mg/dL
9          
Χολινεστεράση
4.9-11.9
U/ml
10      
SGOT
5-40
U/L
11      
SGPT
7-56
U/L
12      
Αλκαλικηφωσφατάση
17-142
U/L
13      
Όξινη φωσφατάση
0-10
iU/L
14      
γ-GT
5-65
U/L
15      
LDH
313-618
U/L
16      
CPK ή CK
Α:24-195
Γ:24-170
U/L
17      
Αλδολάση
1.5-8.1
U/L
18      
Αμυλάση ορού
25-125
U/L
19      
Ρενίνη (αγγιοτενσίνη) πλάσματος
0.1    7.4
ng/ml/h
20      
Ολικές πρωτεΐνες
6.3-8.6
g/dl


Έλεγχος βιοχημικών παραμέτρων αναιμίας

Σίδηρος ορού (Fe)
Άντρες
55-160
μg%
Γυναίκες
45-155
Παιδιά
45-120
Φερριτίνη ορού
Άντρες
16-370
ng/mL
Γυναίκες
<50 ετών 6 - 142
Γυναίκες
>50 ετών 16 - 412
Παιδιά
45-120
Φυλλικό οξύ
2-20
ng/mL
Βιταμίνη Β12
200-900
pg/mL


Ορμονολογικές εξετάσεις - Προστατικό Αντιγόνο
Β- χοριακήγοναδοτροπίνη

Τιμές αναφοράςΜονάδες
Θυλακιοτρόπος  ορμόνη (FSH)
Άντρες:  >1-8
Γυναίκες:
Παραγωγική φάση: 1,8-10,5 Εμμηνορρυσία: 30-130
mIU/ml
Ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH)
Άντρες:  0,6-12
Γυναίκες:
Παραγωγική φάση: 0,5-5
Εμμηνορρυσία: 12-60
mIU/ml
Προλακτίνη (PRL)
Άντρες:  3,0-14,7
Γυναίκες:  3,8-23,2
ng/ml
Αλβουμίνη
3,4 - 4,8
g/dl
Τριιωδοθυρονίνη (T3)
0,7-2,0
ng/ml
Θυροξίνη (T4)
4,5-12,5
mg/ml
Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH)
0,4-4,0
mIU/lt
Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA)
< 49 ετών : < 2.0
50 – 59 ετών : <3.5
60 – 69 ετών : <4.5

ng/ml
Ελεύθερο Ειδικό προστατικό Αντιγόνο (fPSA)              
fPSA/PSA >20%
Υπερτροφία προστάτη
ng/ml
Β- χοριακήγοναδοτροπίνη
(β-hCG)
Άντρες:  0-3
Γυναίκες:  0-6
mIU/ml


Πηγή : Η ερμηνεία των μικροβιολογικών εξετάσεων. Εκδόσεις Φαρμακευτικός κόσμος

 genenutrition.gr