Ξεπούλησε όλη τήν Έλλάδα καί τούς Έλληνες...

Δημοσιεύτηκε 24th May 2017--Καθώς βλέπετε μόνο τα ονόματα αλλάζουν η πολιτική είναι ίδια γιατί αυτοί είναι υπάλληλοι σε διατεταγμένη υπηρεσία από τους εχθρούς του Ελληνικού Έθνους !
Ώρα να φεύγεις καθίκι πρίν βρεθεί άλλού τό κεφάλι σου κι άλλού τό σώμα σου...

Ό Άλέξης Τσίπρας, ένας κοπρίτης έλλαδίτης πού μικρός άκόμη, έκανε τά σχολεία τής Γκράβας καί άλλα, άνω κάτω μέ τίς καταλήψεις, γεννήθηκε στίς 28 Ίουλίου τού 1974, 5 μέρες μετά τήν πτώση τής δικτατορίας, δέν πρόλαβε νά μολύνει μέ τή γέννησή του τήν σωτήρια έπανάσταση τών συνταγματαρχών, τήν έκμεταλεύθηκε όμως ό πατέρας του μέ μιά συγγένεια πού ύπήρξε μέ στέλεχος τής δικτατορίας. Ό τσίπρας άποτελεί γέννημα θρέμα τής έπαράτου, τής καταραμένης μεταπολιτεύσεως, πού κατέστρεψε τήν Έλλάδα μας καί τήν έχει κάνει άποικία τών πλουτοκρατών τής γής... Αύτοί διάλεξαν τόν τσίπρα γιά νά άποτελειώσει τήν Έλλάδα...


Προηγουμένως κατά έναν περίεργο τρόπο είχε διαλέξει τόν τσίπρα γιά άρχηγό τού κόμματος τού Συνασπισμού, ό τότε άρχηγός Άλέκος Άλαβάνος λές καί πήρε άπό κάπου αύτή τήν έντολή... Αύτός δημιούργησε αύτό τό τέρας τών συριζαίων μέ τίς έπιλογές του κι όταν είδε τί έκανε τήν κοπάνησε... Ό τσίπρας μεγάλωσε μέσα στό σάπιο πολιτικό σύστημα καί έμαθε πολύ καλά τά κόλπα καί τίς πουστιές όλων τών σάπιων πού "κυβέρνησαν" τήν Έλλάδα καί ειδικά τού Άνδρέα Παπανδρέου γι αύτό καί δικαίως τόν έχουμε βαφτίσει τσιπρανδρέου τόν άβάφτιστο...

Αναρωτιέμαι, καταλαβαίνει τώρα τί κακό έχει κάνει κάνει στήν Έλλάδα ό Άλέκος Άλαβάνος τού όποίου ή οίκογένεια κατέχει τό προσκύνημα τής Παναγίας στήν Τήνο;;; Καταλαβαίνει ό Άλέκος Άλαβάνος τώρα ότι τό 2008 πού έκανε τόν τσίπρα άρχηγό, έδωσε τό τελειωτικό χτύπημα στήν ύπαρξη τού έλληνικού κράτους; Κάτι καταλαβαίνει όπως φαίνεται, άλλά έκ τών ύστέρων...

Ύπάρχει video όπου ό Άλέκος Άλαβάνος δηλώνει ότι "αύτά πού κάνει ό τσίπρας δέν τά έκανε ούτε ή χούντα"... Πέραν τού ότι ή δικτατορία δέν έβλαψε σέ τίποτε τήν Έλλάδα, καταλαβαίνουμε πόσο ό τσίπρας έχει έξοργίσει τούς συντρόφους του έπειδή πουλήθηκε σέ ξένα άφεντικά καί έγινε όργανο τής Νέας Τάξεως Πραγμάτων...

Αύτό σημαίνει ότι ό νεοταξίτης τσίπρας δέν άποφασίζει γιά τίποτε έκτελεί έντολές, είναι ό έκτελεστής τού έλληνικού λαού καί ό έποικιστής τής πατρίδας μας μέ άλλόφυλους καί άλλόθρησκους ίσλαμοφασίστες. Μήν ξεχνάτε έπίσης ότι τήν προδοσία τσίπρα, δέν τήν άντεξαν κι αύτοί πού άποχώρισαν, οί πρώην σύντροφοί του, μετά τίς μνημονιακές έπιλογές τσίπρα... Έτσι έμειναν μαζί του όλοι έκείνοι πού ήταν έτοιμοι γιά προδοσίες καί οί πασοκοτσιπραίοι προδότες, κλασσικοί μαχητές τής κουτάλας τή λούφας καί τής παραλλαγής...

Φαντασθείτε πόσο πειθήνιο όργανο νεοταξίτης έγινε ό τσίπρας, πού το 2015 συμπεριλήφθηκε σε ετήσιο κατάλογο τού περιοδικού Time με τίς 100 προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη έπιρροή διεθνώς... (Έδώ δέν γελάμε, κλαίμε μέ τά χάλια μας άφού έκλέγουμε ότι θέλουν τά άφεντικά του...) Ό τσίπρας, στίς 100 προσωπικότητες μέ τήν μεγαλύτερη έπιρροή διεθνώς... Δέν πιστεύουν τά μάτια μου ότι διαβάζουν, τό μυαλό μου όμως μού λέει, άντικατέστησε τό "προσωπικότητες μέ άδίστακτους προδότες" καί μήν τρελαίνεσαι... Τό Time πάντως πιστεύω ότι τό έκδίδει ή διεθνής μαφία τού πλανήτη γή...

Νά δούμε όμως τί είπε άλλά δέν είχε προβλέψει ό Άλαβάνος...

Σκληρή κριτική στην Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό άσκησε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής του Σχεδίου Β, Αλέκος Αλαβάνος σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90.1 Fm.
«Δέν ύπάρχει πιό πουλημένη κυβέρνηση από αύτή. Δέν πούλησε καμία κυβέρνηση σέ τέτοια έκταση και σε τόσο χρονικό βάθος όλη την περιουσία τού έλληνικού δημοσίου. Δέν το έχει κάνει, δέν έχει τολμήσει ποτέ να τό κάνει, ούτε στό διεθνή έλεγχο, ούτε με τόν Δεληγιάννη, τίς χειρότερες κυβερνήσεις να πάρουμε» ύποστήριξε ό κ. Αλαβάνος.

Ο κ. Aλαβάνος σημείωσε επίσης ότι «με αύτή τήν συμφωνία γινόμαστε άποικία» έξηγώντας:
«Τό ΤΑΙΠΕΔ είχε μιά συμφωνία γιά 6 χρόνια, αύτή ή έταιρεία συμμετοχών καί περιουσίας πού δημιουργήθηκε τώρα έχει χρόνο ζωής έναν αίώνα μείον ένα χρόνο. Οί όροι πού έπέβαλε ή Μεγάλη Βρετανία στίς άποικίες της ήταν άκριβώς 99 χρόνια. Αύτή ή έταιρεία σήμερα έχει ούσιαστικά τήν ίδιοκτησία καί τήν δυνατότητα διαχείρισης όλης τής έλληνικής περιουσίας συμπεριλαμβανομένων καί τών κτιρίων τής Βουλής. Δηλαδή μιλάμε γιά μιά προδοσία, γιά μιά μεγάλη προδοσία.»

Ό κ. Αλαβάνος πρόσθεσε: «Ούτε οί χούντες πού έχουν περάσει δεν το έχουν κάνει αύτό. Ούτε έπί Μεταξά έχει γίνει αύτό, ούτε έπί Παπαδόπουλου. Όσο άδυσώπητο καί άντιλαϊκό καί άντιδημοκρατικό καί αύταρχικό καί σκληρό πρόσωπο νά είχαν δεν έχουν κάνει κάτι τέτοιο πού έκανε ή κυβέρνηση Τσίπρα.»

«Έχω αίσθανθεί πολύ βαθύ πόνο γιατί κάποτε ήμουν σε αυτό το χώρο» σημείωσε μεταξύ άλλων ό κ. Αλαβάνος ένώ έρωτηθείς σχετικά με τό πώς αίσθάνεται γιά το γεγονός ότι άνέδειξε ό ίδιος πολιτικά τον κ. Τσίπρα σημείωσε:

«Δεν είμαι Θεός και ό Θεός κάνει λάθος. Σκεφτείτε ότι ό Ίησούς στούς δώδεκα μαθητές του είχε τόν Ιούδα. Δηλαδή σε ένα τέτοιο λάθος ύπέπεσα, άλλα έχω τήν συνείδηση μου ήσυχη γιατί μήνες μετά, μετά τα πρώτα δείγματα γραφής, άντιλήφθηκα τον κίνδυνο για όλη αύτή τήν όμάδα -δέν είναι μόνο ό Τσίπρας είναι και οί ύπόλοιποι- διαχώρισα τήν θέση μου καί δημοσίως άρχισα από το 2010 να προειδοποιώ τον λαό γιά τήν περίπτωση ΣΥΡΙΖΑ».

Δέν σέ άπαλλάσουν άπό τίς εύθύνες σου αύτά πού έκ τών ύστέρων λές Άλέκο Άλαβάνε άλλά τουλάχιστον τά είπες έστω κι έτσι...

Όπως βλέπουμε ό λήσταρχος τσίπρας είναι ό πρώτος κι ό τελευταίος πρωθυπουργός πού πούλησε τήν περιουσία τής Έλλάδος σέ ξένα άνομα κέντρα.

Ώς έθνος δέν έχουμε τίποτε δικό μας όπως περιγράφεται παραπάνω... Ή άποστολή αύτού τού προδότη έχει τελειώσει... Είναι θέμα χρόνου πότε τά άφεντικά του θά τόν πετάξουν στά σκουπίδια, ίσως νά έχει νά κάνει κάποιες άκόμη μικρότερες βρωμοδουλειές καί μετά τέλος...

Μέ τήν πατρίδα μας όμως τί θά γίνει; Πατρίδα χωρίς περιουσία είναι δυνατόν νά ύπάρχει; Καί γιατί ή Έλλάδα μας έπρεπε νά χάσει τά περιουσιακά της στοιχεία γιά 99 χρόνια; Αύτό ποιός προδότης βουλευτής όποιουδήποτε κόμματος τού σάπιου κοινοβουλίου μπορεί νά μάς τό έξηγήσει...

Καί τί δουλειά έχει ή Χρυσή Αύγή μέσα σέ ένα προδοτικό κοινοβούλιο άφού δέν μπορεί νά τό άνατρέψει; Γιά νά γράψει ή ίστορία ότι ή Έλλάδα πουλήθηκε στήν κυριολεξία καί δέν μπόρεσε ούτε τό έθνικιστικό πατριωτικό κόμμα νά τό έμποδίσει αύτό; Δέν τά καταλαβαίνω όρισμένα πράγματα... Γιατί δέν τό καίνε αύτό τό μπουρδέλο τό κοινοβούλιο πού καταστρέφει τό λαό μας καί τήν πατρίδα μας;

Ό Μαρξισμός καί οί Μεγάλες Έπιχειρήσεις βλέπουν τήν Ίστορία ώς διαλεκτική. Πιστεύουν δηλαδή ότι ή Ίστορία προχωράει μέσα άπό τήν σύγκρουση τών άντιθέσεων. Άπό τή σύγκρουση θέσης - άντίθεσης προκύπτει κάτι καινούργιο, ή σύνθεση.

Στήν περίπτωση τού διαλεκτικού καπιταλισμού, ή σύνθεση πού ύποτίθεται ότι θά προκύψει είναι ένα κεντρικά διευθυνόμενο παγκόσμιο κράτος, έλεγχόμενο όχι άπό κομισσάριους άλλά όμάδες πλουτοκρατών καί τούς τεχνοκράτες τους.

Αύτούς ύπηρετεί πιστά στήν περίπτωσή μας ό τσίπρας ώς ό ντόπιος άχυράνθρωπος πού θά μάς πάει 40 χρόνια πίσω κι όχι μόνο... Ό τσίπρας πούλησε τήν πατρίδα μας γιά 99 χρόνια σέ ξένα άγνωστα κέντρα πλουτοκρατών πού σίγουρα είναι τά άφεντικά του... Έτσι μόνο έξηγείται ή πορεία τού κομήτη τσίπρα πού έπεσε πάνω στήν Έλλάδα μας καί τήν διέλυσε...

Τί νά πώ τώρα γι αύτούς πού τόν ψήφισαν, 43 χρόνια σάπιου πολιτικού συστήματος τίποτε δέν έμαθαν; Δέν είναι φανερό ότι μόνο τό κόμμα πού διώκει καί συκοφαντεί σύσσωμο τό σάπιο πολιτικό σύστημα, ή Χρυσή Αύγή, διαφέρει άπό όλα αύτά τά άποβράσματα πού βρίσκονται έκεί μέσα; Γιατί οί χρυσαυγίτες βάζουν σέ κίνδυνο τή ζωή τους, είναι τόσο βλάκες ή άγαπούν τήν πατρίδα μας καί τό λαό της;

Ή στρατηγική τών άφεντικών τού ξενόδουλου τσίπρα είναι νά προωθούν κινήματα που βραχυπρόθεσμα καί φαινομενικά έξυπηρετούν "άγαθούς" σκοπούς, μακροπρόθεσμα όμως ευνοούν τά συμφέροντα τής πλουτοκρατίας. Μεταξύ αύτών καί οί "άγωνιστές" τής τρομοκρατίας άπό τά Έξάρχεια μέχρι τή 17 Νοέμβρη, όλα αύτά τά άποβράσματα δούλεψαν καί συνεχίζουν νά δουλεύουν γιά τή διάλυση τού ίστορικού έλληνικού έθνους...

Δέν ύπάρχει τίποτα τό παράδοξο νά βλέπεις πλουτοκράτες νά στηρίζουν σοσιαλιστικά ή άκόμα καί κομμουνιστικά κινήματα... Έπρεπε νά φέρουν τόν τσίπρα τά άφεντικά του γιά νά τό καταλάβουμε, άλλά τώρα, μάλλον είναι πιά άργά γιά μάς...
Μεγάλη σημασία πάντως, έχει τό γεγονός ότι οί άριστεροί είναι οί ίδανικοί καταστροφείς τών έθνών γιά τόν άπλούστατο λόγο ότι ίδεολογικά μισούν τά έθνη καί τήν ύπαρξή τους γιατί έμποδίζουν τήν παγκόσμια έπανάσταση πού όνειρεύονται όλοι αύτοί οί άδίστακτοι καί φρενοβλαβείς καί ψυχοπαθείς άνθρωποι μέ τά κτηνώδη χαρακτηριστικά...

Είναι παγκοσμιοποιητές πού μετατρέπουν τούς λαούς τών έθνών σέ μαζανθρώπους, άβουλα όργανα καί δούλους... Γι αύτό τό λόγο σέ άνθρώπους τέρατα τύπου τσίπρα καί καμμένου, χρειάζεται παραδειγματική τιμωρία καί έξευτελιστικός θάνατος πού νά τρομάζει όσους σκέφτονται καί τολμούν, νά βασανίζουν καί νά άφανίζουν μέ τέτοιο τρόπο τούς λαούς καί τά έθνη τής γής... Τό ίδιο ίσχύει καί γιά όλα τά κοπρόσκυλα τής τρομοκρατίας πού έχουν κάνει δικό τους κράτος τήν περιοχή γύρω άπό τό πολυτεχνείο καί όποτε θέλουν καίνε όπως ό Νέρωνας τό κέντρο τής πόλεως...

Ένας φίλος τού τσίπρα ό Μαδούρο, δικτάτορας καί δολοφόνος τού λαού τής Βενεζουέλας, πού έχει βουλιάξει τή χώρα του είναι τό πρότυπο τού τσιπρομαδούρου... Βλέπω νά παθαίνουμε κι έμείς ότι κι ό λαός τής Βενεζουέλας, πείνα φτώχεια φυλακίσεις κι έκτελέσεις... Άλλά δέν θά προλάβεις τσίπρα θά πάθεις άπό μάς ότι δέν φαντάζεσαι, άρκετά σέ άνεχθήκαμε, οί σκλάβοι ξύπνησαν καί δέν θά άφήσουμε τίποτε όρθιο, άπό όλα όσα έχει κάνει τό σάπιο πολιτικό σύστημα τής έπαράτου μεταπολιτεύσεως κατά τού έλληνικού λαού... Κι έπειδή έσύ είσαι ό χειρότερος, έσύ θά τά πληρώσεις όλα προδότη τού κερατά...

Τόλμησες τήν χειρότερη προδοσία, τήν όλική άντικατάσταση τού έλληνικού λαού μέ ίσλαμοφασίστες μουσουλμάνους, θά σέ κρεμάσουμε πρίν χάσουμε τή ζωή μας άπό τούς έχθρούς Πίστεως καί Πατρίδος πού είσάγεις ώς διακινητής δουλέμπορος στήν Έλλάδα μας... Καί ή συμμορία σου δέν θά πάει φυλακή απλά, θά σπάει πέτρες σέ νταμάρια γιά τήν άνοικοδόμηση τής Πατρίδας μας σκατοκουφάλες...
  
Καί κάτι άλλο, τί μάς νοιάζει βρέ ήλίθιοι άν θά ύπάρξει συμφωνία καί πότε θά κλείσει, όταν ή Έλλάδα γιά 99 χρόνια δέν θά έχει περιουσιακά στοιχεία;;; Φονιάδες τής έλληνικής φυλής καί έμποροι τής έλληνικής γής τί άφήσατε ώς έλληνική περιουσία γιά νά έχει άντίκρυσμα ή χώρα μας; Τίποτε άπολύτως, ένα μηδέν, μηδενική περιουσία ποιός μπορεί νά μάς πάρει στά σοβαρά; Αύτό είναι κι ό λόγος πού ό σκύλος ό έρντογάν έχει λυσσάξει, ήρθε ή ώρα νά άρπάξει ότι θέλει άπό τό σώμα τής Έλλάδος...

Λαϊκά κι όχι ειδικά δικαστήρια σάς χρειάζονται άληταράδες πού ξεπουλήσατε πατρίδα καί λαό καί σείς, ούτε ξέρετε πόσα τσεπώνετε κάθε μήνα παλιοπροδότες, έπιβάλλοντας δυσβάστακτες φορολογίες στό λαό μας...

Τ- υχοδιώκτης
Σ- άπιος
Ι-ταμός
Π-ροδότης
Ρ-αδιούργος
Α-θεος
Σ-ατανάς

Αύτός είναι ό τσίπρας, ένας άντίχριστος σεσημασμένος πού καταστρέφει ένα έθνος μέ ίστορία χιλιάδων χρόνων, ένα έθνος πού άκολούθησε τόν Χριστό άπό τότε πού ήρθε καί δίδαξε τήν άλήθεια στή γή. Ντροπή πού ύπήρξαν έλληνες πού έκαναν "αύτό τό πράμα" πρωθυπουργό τής Έλλάδος... Αύτοί οί έλλαδίτες νά τόν άνατρέψουν τώρα πρίν πληρώσουμε όλοι τό κακό πού έκαναν στήν πατρίδα μας...
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη