ΜΕΡΚΕΛ ΣΟΙΜΠΛΕ

Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ

Αὐτά τά δύο ψυχοπαθολογικά ἄτομα, μέ πρόσχημα τήν σωτηρίαν τῆς Ἑλλάδος, προκάλεσαν ἐνσυνειδήτως γενοκτονίαν εἰς τήν Ἐλλάδα. Κάνοντας κακίστην κατάχρησιν τῆς δυνάμεως των ὡς Γερμανικόν κράτος, καί τῆς ἐξουσίας των, ὡς Καγκελάριος ἡ μέν, καί ὑπουργός οἰκονομικῶν ὁ δέ, παραμένουν ἀτιμώρητοι.


Βεβαίως εἰς αὐτήν τήν τραγωδίαν τῆς Ἑλλάδος εἶχον καί συνεργούς:

Α) Τό Δ.Ν.Τ, καί τήν Ε.Κ.Τ. (Εὐρωπαϊκήν Κεντρικήν Τράπεζαν)

Β) Τό ἀνθελληνο-αριστερο-κίναιδον δημοσιογραφικόν κατεστημένον πού ἔχει πλημμυρίσει τούς τηλεοπτικούς σταθμούς,

Γ) τόν Γιωργάκη Παπανδρέου ὁ ὁποῖος ὡς πρωθυπουργός, μᾶς ἔβαλλεν εἰς τό Δ.Ν.Τ. Ἀπό τάς Βρυξέλας διατυμπάνιζεν πρὸς τὴν Παγκόσμιον Κοινότητα ἄνευ λόγου καὶ αἰτίας, ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς εἶναι διεφθαρμένος! καί ὁ ὑπουργός του Παπακωσταντίνου, λέγοντας ὅτι ἡ οἰκονομία τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἕνας Τιτανικός! ὅτι ἡ οἰκονομία τῆς Ἑλλάδος εἶναι εἰς τὴν ἐντατικὴ! Ἀπό τότε ἠ οἰκονομία ἐπῆρεν τόν κατήφορον καί τὰ spread δανεισμοῦ διὰ τὴν Ἑλλάδα ποὺ ἦσαν μέχρι τότε 150 μονάδες, πῆραν ἀνοδικὴν πορείαν καί εἰς σύντομον χρονικὸν διάστημα ἀνῆλθον εἰς τάς 1.100 μονάδες.

Ὁ Ο.Η.Ε εἰς τήν γενικήν του συνέλευσιν τήν 09/12/1948 ἀποφασίζει καί ψηφίζει τήν συνθήκην διά τήν πρόληψιν καί τιμωρίαν τοῦ ἐγκλήματος γενοκτονίας, ἔχουσα ἀριθμόν ἀποφάσεως 260 -ΙΙΙ-Α, ἐτέθη ἐν ἰσχύ ἀπό τήν 12/01/1951, ἀποτελεῖται δέ ἔξ 19 ἄρθρων. Εἰς τό 2ον ἄρθρον περιγράφονται αἱ πράξεις πού διαπράττονται ἀπό τόν δρώντα μέ πρόθεσιν καταστροφῆς ἐν ὅλῳ ἤ ἐν μέρει μιᾶς Ἐθνικῆς, Ἐθνοτικῆς. φυλετικῆς ἤ θρησκευτικῆς ὁμάδος, διά τήν ἐπίτευξιν τῆς γενοκτονίας. Γενοκτονία σημαίνει ὁποιανδήποτε ἀπό τάς ἀκολούθους πράξεις

α) ἀνθρωποκτονία μελῶν τῆς ὁμάδος.

β) πρόκλησις βαρείας σωματικῆς ἤ διανοητικῆς βλάβης εἰς μέλη τῆς ὁμάδος,

γ) πρόθεσιν ἐπιβολῆς ἐπί τῆς ὁμάδος συνθηκῶν ζωῆς ὑπολογισμένων νά ἐπιφέρουν τήν φυσικήν τους καταστροφήν ἐν ὄλῳ ἤ ἐν μέρει.

δ) ἐπιβολή μέτρων πού σκοπεύουν εἰς τήν παρεμπόδισιν τῶν γεννήσεων ἐντός τῆς ὁμάδος.

ε) διά τῆς βίας μεταφορά παιδιῶν τῆς ὁμάδος εἰς ἄλλην ὁμάδα.

Εἰς τήν περίπτωσιν τῆς Ἑλλάδος, ἐκπληροῦνται σχεδόν ὅλαι αἰ ἀνωτέρω προϋποθέσεις διά τήν ἐπίτευξιν τῆς γενοκτονίας.

Α) Ἠ Ἑλλάς ἔχει μείωσιν τῶν γεννήσεων, καί μάλιστα μέ ἀρνητικόν ἰσοζύγιον τῆς σχέσεως θάνατοι-γεννήσεις, μέ τάς γεννήσεις νά εἶναι ὀλιγότεραι τῶν θανάτων.

Β) Τεραστία αὔξησις τῶν θανάτων προερχομένων ἀπό τούς ἐξεῖς λόγους:

α)Τήν 03/10/2013 τό Ε.Π.Ι.Ψ.Υ (Ἐρευνητικόν Πανεπιστημιακόν Ἰνστιτοῦτον Ψυχικῆς ὑγιεινῆς) τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, γνωστοποιεῖ τήν μελέτην-ἔρευνα τῆς ψυχικῆς ὑγείας τῶν Ἑλλήνων τῶν τελευταίων ἐτῶν. Ἡ μελέτη καταγράφει μίαν ραγδαίαν αὔξησιν τῆς μείζωνος καταθλίψεως. Ἔως καί τό ἔτος ἔτος 2008 τό ποσοστόν τῆς μείζωνος καταθλίψεως ἦτο 3,3% ,τό ἔτος 2009 ἦτο 6,8%, τό 2011 ἦτο 8,2 καί τό 2012 ἦτο 12%. Συμφώνως μέ τήν ἔρευναν, ἡ ραγδαία αὔξησις προέρχεται κυρίως ἀπό ἀνθρώπους πού εἶναι ἄνεργοι καί ὑποαπασχολούμενοι. Ἡ EUROSTAT ἀνακοινώνει τήν ἀνεργίαν διά τόν μῆνα Ἰούνιον τοῦ ἔτους 2013 ἡ ὁποία ἀνέρχεται εἰς τά τρομακτικῶς ὑψηλά ἐπίπεδα, 27.9%.

Ἡ Τρόϊκα ἔφθασαν τήν ἀνεργία σέ αὐτά τά μεγέθη. Ἀνεργία, ὑποαπασχόλησις→ οἰκονομική ἐξαθλείωσις→φτώχεια→ἀνέχεια→μείζων κατάθλιψης→ αὐτοκτονία. Ἄνω τῶν 6.000 ἀνέρχονται οἰ αὐτόχειρες.

β) Γνωστόν εἶναι εἰς τόν ἰατρικόν κόσμον ὅτι τό παρατεταμένον stress προκαλεῖ αὔξησιν τῶν καρδιολογικῶν συμβαμάτων καί τῶν ἀγγειακῶν ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων.

γ) Λόγω τῶν τεραστίων διαστάσεων πού ἔχει λάβει ἡ ἀνεργία 27,2% εἰς τό σύνολον τοῦ πληθυσμοῦ καί 59,1% διά τούς νέους, (στοιχεία τῆς EUROSTAR Μάρτιος 2013) καί λόγω τῆς προκλειθήσης φτώχιας καί ἀνέχειας, διά τά τυχόν προβλήματα ὑγείας των, ἀποφεύγουν νά ἐπισκέπτονται τόν ἰατρόν, ἀλλά καί λόγω τῆς φτώχιας ἀδυνατοῦν νά ἀγοράσουν τά φάρμακα τους.

Γ) ραγδαία αὐξησις τῶν καταθλιπτικῶν συνδρομῶν καί τῆς μείζωνος καταθλίψεως. Δ) Συνεπεία τῆς ραγδαίας αὐξήσεως τῆς ἀνεργίας, ἑκατοντάδες χιλιάδες νέων ἐγκαταλείπουν τήν πατρίδαν τους τήν Ἑλλάδα καί τούς γονεῖς τους, ἀναζητώντας ἀλλαχοῦ ἐργασίαν. Περισσότεροι ἀπό 450.000 ἔχουν ἐγκαταλείψει τήν Ἑλλάδα.

Ἡ μετεγκατάστασις αὐτή τῶν Ἑλλήνων εἶναι προκλειθήσα ἀπό τήν βιαίαν οἰκονομικήν κατάρευσιν τῆς Ἑλλάδος ἐξ’ αἰτίας τῶν Μνημονίων τῶν (σωτήρων) της.

Εἰς τό 4ον ἄρθρον περιγράφεται ὅτι τά ἄτομα πού διενεργοῦν τήν γενοκτονίαν τιμωροῦνται, εἴτε αὐτοί εἶναι κυβερνῶντες, εἴτε ὑπάλληλοι, εἴτε ἰδιῶται.

Ἔκ τοῦ ἀποτελέσματος ἀποδεικύεται ὅτι ἔμπνεύσθηκαν, σχεδίασαν, συντόνισαν καί ἔθεσαν σέ ἐφαρμογήν σχέδιον γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν ἐν συνόλω ἤ καί ἐν μέρει, μέ τήν σύγχρονην μέθοδον οἰκονομικοῦ πολέμου, ὡς ἐπίσης σχεδίασαν καί ἔθεσαν εἰς ἐφαρμογήν τήν ἀπώλειαν τῆς Ἐθνικῆς κυριαρχίας τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν. Τά Μνημόνια συνταχθέντα ὑπ΄αὐτῶν, τοῦτο καταδεικνύουν.

Ἔκ τοῦ ἀποτελέσματος ἀποδεικνύεται ὅτι μέ σχεδιασμόν ἀντιμετώπισαν τούς Ἕλληνας πολίτας ὡς διεθνές Ἐθνικόν πειραματόζωον τῆς οἰκονομικῆς κυριαρχίας των, καί ὁ σχεδιασμός τους ἅπτεται: α) τῆς γενικευμένης προσβολῆς τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας. β) τοῦ δικαιώματος τῆς ζωῆς. γ) τῶν ἀτομικῶν καί συνταγματικῶν δικαιωμάτων ὅπως αὐτά προστατεύονται ἀπό διεθνεῖς συνθήκας.

Οὔτως ἐπέτυχον νά ὑποδουλώσουν οἰκονομικά καί κοινωνικά τούς Ἕλληνας Πολίτας ἀλλά καί τήν Ἑλλάδα ὡς Κρατικήν ὀντότητα. Μέ τήν ἐπιβολήν τῶν ἀπάνθρωπων Μνημονίων ἐπροξένησαν εἰς τό διηνεκές φόβον καί δυστυχίαν παρά τάς γενικάς ἀρχάς τοῦ Χάρτη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, τοῦ Διεθνοῦς Συμφώνου διά τά Οἰκονομικά, Κοινωνικά καί Μορφωτικά Δικαιώματα τοῦ ΟΗΕ ὁπως αὐτά κατεγράφεισαν εἰς τάς 16-Δεκεμβρίου -1966 εἰς τήν Νέαν Ὑόρκη καί τοῦ Χάρτη τῶν Θεμελιωδῶν Δικαιωμάτων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως (2007/C 303/01).

Ἐπειδή τά ἀνωτέρω πρόσωπα ἐν γνώσει τους, διά μέσου δέ, σχεδιασμῶν καί ρυθμίσεων τῶν ἐπιβληθέντων μνημονίων δροῦν εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν ὡς Ἐθνικῆς ὀντότητος καί λειτουργοῦν:

1) ὡς ἐκπρόσωποι τῶν Κρατῶν Μελῶν τοῦ Διεθνοῦς συμφώνου καί ὡς ἐκπρόσωποι διεθνῶν ὀργανισμῶν (Δ.Ν.Τ--Ε.Κ.Τ—καί κυβερνήσεων-Γερμανία) διά τά Οἰκονομικά, Κοινωνικά καί μορφωτικά δικαιώματα τοῦ ΟΗΕ κυρωθέντα εἰς τάς 16-Δεκεμβρίου -1966 εἰς τήν Νέα Ὑόρκη (καί ἤδη κυρωθεῖσα εἰς τήν Ἑλλάδα μέ τόν Νόμον 1532/1985 ΦΕΚ Α 45/19-3-1985) παρεβίασαν εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν ὡς Ἐθνικῆς ὀντότητος, καί ὡς εὐρυτέρας ὁμάδος τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἐνώσεως, ἐχόντων τήν Εὐρωπαϊκήν Ἰθαγένειαν, τήν ἀναγνώρισιν τῆς ἐμφύτου ἀξιοπρεπείας των ὡς μελῶν τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας καί τό ἰδανικόν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων νά ὑπάρξουν ἐλευθέρως καί ἀπαλλαγμένα ἀπό τόν φόβον καί τήν δυστυχίαν, συμφώνως πρός τάς ἀρχάς τοῦ Χάρτη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, τάς διατάξεις τῶν ἄρθρων 1 παράγραφοι 2-3, 2 παράγραφοι 1-2, 6, 9 (περί κοινωνικῆς ἀσφάλειας καί ἰατροφαρμαμευτικῆς περιθάλψεως), 11 παράγραφοι 1-2 (περί προστασίας ἐπιπέδου διαβιώσεως κάθε προσώπου ἀνεκτόν διά τό ἴδιον καί τήν οἰκογένειαν του), 12 (προστασία προσώπου νά ἀπολαμβάνη τήν καλυτέραν δυνατήν καί ψυχικήν ὑγείαν), 25 (περί προστασίας τοῦ ἐμφύτου δικαιώματος ὅλων τῶν λαῶν νά ἀπολαμβάνουν καί νά χρησιμοποιοῦν ὁλοκληρωτικῶς καί ἐλευθέρως τόν πλοῦτον καί τούς φυσικούς τους πόρους).

2) Λειτουργοῦν ὡς ἐκπρόσωποι τῶν Κρατῶν Μελῶν τοῦ Χάρτη τῶν Θεμελιωδῶν Δικαιωμάτων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως (2007/C 303/01), πού ἰσχύει ὡς πρωτογενές κοινοτικόν δίκαιον ἀπό τήν 1ην Δεκεμβρίου 2009, καί τό ἐγνώριζαν, παρεβίασαν εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν ὡς Ἐθνικῆς ὀντότητος καί ὡς εὐρυτέρας ὁμάδος εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν ἐχόντων τήν Εὐρωπαϊκήν Ἰθαγένειαν, τάς διατάξεις τοῦ Προοιμίου αὐτοῦ, περί εἰρηνικοῦ μέλλοντος τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης, θεμελιωμένον εἰς κοινάς ἀξίας, μέ τήν Ἕνωσιν νά ἑδράζεται εἰς τάς ἀδιαιρέτους καί οἰκουμενικάς ἀξίας τῆς ἀξιοπρεπείας τοῦ ἀνθρώπου, τῆς ἰσότητος καί τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς δημοκρατίας καί τοῦ κράτους δικαίου καθώς καί τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 1 (περί σεβασμοῦ καί προστασίας τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρέπειας)

Οἱ ἀνωτέρω ἐμπνεύστικαν, σχεδίασαν, ὀργάνωσαν καί ἔθεσαν εἰς ἐφαρμογήν τό σχέδιον των, ἐκβιάζοντας ἐπέβαλλον διά μέσου «χρηματικῶν δανείων» πρός τήν Ἑλλάδα, οἰκονομικά μέτρα τά ὁποία ἐκ τῶν προτέρων γνωστόν εἶναι, ὅτι προκαλοῦν βαθείαν ὕφεσιν εἰς τήν οἰκονομίαν. Ἀναγνωρίζουν οἱ ἴδιοι εἰς ΤΑΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ των ὅτι ἔχουν διαπράξει λάθη καί παρά ταῦτα ἐπιμένουν εἰς τά λάθη των. Σχεδίασαν καί ἐμεθόδευσαν τήν ἀπώλειαν τῆς κυριαρχείας ἑνός ἀνεξαρτήτου καί ἱστορικοῦ κράτους τῆς Ἑλλάδος, διά μέσου τῆς οἰκονομικῆς πτωχεύσεως, ὥστε νά δύνανται νά ἐξαγοράσουν τόν πλοῦτον της μέ μηδενικήν ἀξίαν. Μέ τάς ἐνεργείας καί τάς πράξεις των ἐν γνώσιν των παραβίασαν θεμελιώδους κανόνας καί διατάξεις τῆς χάρτας τοῦ Ο.Η.Ε καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ἐπειδή εἰς τήν προκείμενην περίπτωσιν συντρέχει ἡ ἐφαρμογή τῶν διατάξεων τῶν ἄρθρων: 6- παράγραφος 1 περίπτωση γ καί 7- παράγραφοι 1 β -2 β τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Ρώμης τοῦ Διεθνοῦς Ποινικοῦ Δικαστηρίου τῆς 1-7-1998 καί ὡς διορθώθηκε εἰς τάς 10-11-1998 καί 12-7-1999. Εἰς τήν Ἑλλάδαν τό Καταστατικόν κυρώθηκε μέ τόν Νόμον 3003/2002 ΦΕΚ Α 75 / 8-4-2002, ὁπότε καί ἰσχύει, καί ἔχει κυρωθεῖ καί ἀπό τά κράτη εἰς τά ὁποία ὑπάγονται ὡς ὑπήκοοι τά ἀνωτέρω πρόσωπα (1-5).΄

Λόγω δέ τῆς τεραστίας ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως καί τῆς ἀπώλειας ζωῆς περισοτέρων τῶν 6.000 ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων Ἑλλήνων πολιτῶν, πού ὑπέστει ἡ Ἑλλάς, ὡς ἐπίσης τῆς προσβολῆς καί ταπεινώσεως, τοῦ Κύρους καί τῆς Ἀξιοπρεπείας τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν εἰς Παγκόσμιον ἐπίπεδον, ἐξ αἰτίας καί τῶν λόγων καί τῶν πράξεων τῶν ἀνωτέρω, κατά τήν γνώμην μας διέπραξαν τό ἀδίκημα γενοκτονίας εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος. Συνέταξαν δέ, διά τήν ὑποτιθεμένην <διάσωσιν> τῆς Ἑλλάδος, μέ ἐλευθέραν βούλησιν καί σκέψιν, τό Πρῶτον καί Δεύτερον Μνημόνιον καί ἀκολούθησεν καί τρῖτον Μνημόνιον, Πέραν τῆς ἀπωλείας ἀνθρωπίνων ψυχῶν, τήν ὁδήγησαν εἰς ὑπερμεγέθη δανεισμόν καί ὡς ἐκ τούτου εἰς τό χάος καί τήν καταστροφήν.

Νά προσθέσωμεν ὅτι ἄπαντες οἱ Πνευματικοί ἄνθρωποι τῆς Γεμανίας εἶναι ὑπέρ ἡμῶν, καί δημοσίως ἔχουν ἐκφράσει τάς σκέψεις των. Οἰ πολιτικοί εἶναι αὐτοί πού μᾶς μισοῦν. Ἐβοήθησαν τούς Τούρκους εἰς τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν.

Δέν εἶναι κακόν νά προσφύγωμεν εἰς τό διακαστήριον Ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.Ποιός δύναται νά βοηθήση;