Προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ με προκήρυξη ΣΟΧ του ΑΣΕΠ

Προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ με προκήρυξη ΣΟΧ του ΑΣΕΠ
Προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ με προκήρυξη ΣΟΧ του ΑΣΕΠ - Οι ημερομηνίες για τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά.
ΔΕΔΔΗΕ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη μεσω ΑΣΕΠ και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης στην Περιοχή
Κατερίνης που εδρεύει στη Κατερίνη του Νομού Πιερίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
1 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
1 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02.12.2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

 dikaiologitika.gr