ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε για πρώτη φορά προκήρυξη για υπηρεσιακούς γραμματείς των υπουργείων

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε για πρώτη φορά προκήρυξη για υπηρεσιακούς γραμματείς των υπουργείων
Το ΑΣΕΠ εξέδωσε την πρώτη προκήρυξη 1ΥΓ/2019 που αφορά την επιλογή Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι η πρώτη φορά που οι υπηρεσιακοί γραμματείς των υπουργείων επιλέγονται με προκήρυξη του ΑΣΕΠ
Σύμφωνα με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 28 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 17 Δεκεμβρίου 2019,
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ
Οι ενδιαφερόμενοι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση,για τις θέσεις των Υπηρεσιακών Γραμματέων, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με την προκήρυξη.
Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς των Υπουργείων με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, υπάγονται στον αντίστοιχο Υπουργό και έχουν ως καθήκοντα τη μέριμνα για την ομαλή και αποτελεσματική διοικητική και οικονομική λειτουργία των Υπουργείων, καθώς και για τη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και την παρακολούθηση της εφαρμογής του, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς των Υπουργείων προΐστανται όλων των οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών ανεξαρτήτως επιπέδου, που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και οι αρμοδιότητες των οποίων είναι όμοιες ή παρεμφερείς σε όλους τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων, ιδίως υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, διοικητικής υποστήριξης, οικονομικών και προϋπολογισμού, πληροφορικής, προμηθειών, οργάνωσης και μέριμνας, απλούστευσης διαδικασιών, ποιότητας και αποδοτικότητας και οι οποίες υπάγονται εξ ολοκλήρου στον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου. Επίσης προΐστανται της Υπηρεσίας Συντονισμού, επιπέδου Διεύθυνσης που συνιστάται σε κάθε Υπουργείο και η οποία υπάγεται απευθείας στον οικείο Υπηρεσιακό Γραμματέα.
Οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Υπηρεσιακού Γραμματέα είναι:
1. Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας έχει την εξουσία τελικής υπογραφής των εξής διοικητικών πράξεων αρμοδιότητάς τους: (α) έγκριση των περιγραμμάτων θέσεων ευθύνης, (β) έκδοση προκηρύξεων για την κάλυψη θέσεων ευθύνης και σύμπραξη με τον αρμόδιο για τα θέματα ανθρωπίνου δυναμικού δημόσιας διοίκησης, Γενικό Γραμματέα, στις περιπτώσεις κάλυψης θέσεων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, (γ) συγκρότηση συλλογικών οργάνων και επιτροπών σχετικά με την επιλογή προϊσταμένων διοίκησης και τη διαδικασία κινητικότητας, (δ) συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016,(ε) ατομικές διοικητικές πράξεις που αφορούν σε κάθε ζήτημα μεταβολής της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, (στ) ατομικές διοικητικές πράξεις που σχετίζονται με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Υπουργείου, (ζ) ατομικές διοικητικές πράξεις που αφορούν στη βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή, (η) συγκρότηση πειθαρχικών και υπηρεσιακών συμβουλίων, (θ) χορήγηση αδειών στο πάσης φύσης προσωπικό του Υπουργείου, (ι) έκ δοση αποφάσεων καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας με αμοιβή του προσωπικού του Υπουργείου για την απασχόλησή του τις απογευματινές, νυκτερινές ώρες, τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες, και (ια) τα έγγραφα που απευθύνονται στα δικαστήρια και αναφέρονται σε ένδικα βοηθήματα και μέσα που έχουν ασκηθεί κατά πράξεων ή παραλείψεων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, συμπεριλαμβανομένων των απόψεων της Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 23 του π.δ.  418/1989 (Α ́ 8), για τις οργανικές μονάδες που υπάγονται απευθείας σε αυτόν.
.2. Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς αναλαμβάνουν καθήκοντα αποφαινόμενου οργάνου στο πλαίσιο της διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων του οικείου Υπουργείου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες απόφαση του Υπουργού ορίζει αποφαινόμενο όργανο τον ίδιο ή άλλο όργανο.
3. Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς ορίζονται διατάκτες του προϋπολογισμού των Υπουργείων τους, εξαιρουμένων των δαπανών για τις οποίες απόφαση του Υπουργού ορίζει διατάκτη τον ίδιο. Οι σταθερές, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα, δαπάνες του Υπουργείου, δεν δύναται να είναι αντικείμενο αυτής της απόφασης. Η ανακατανομή των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού μεταξύ ειδικών φορέων του Υπουργείου και η εν γένει μεταβολή του μεγέθους του προϋπολογισμού του Υπουργείου παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του υπουργού.
dikaiologitika.gr