Το Oruc Reis κάνει σεισμικές έρευνες σε ελληνική υφαλοκρηπίδα” και ο Κούλης πέρα βρέχει....

Υποστηρίζει Αντιναύαρχος...

Ο Αντιναύαρχος ε.α Νίκος Κρυονερίτης υποστηρίζει με κείμενο του ότι το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis έχει «ρίξει καλώδια» εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας και συνεπώς δεν υπάρχει καμία περίπτωση «αβλαβούς διέλευσης».
Γράφει για το Oruc Reis:
Έχει περάσει ερευνητικά όργανα και κάνει … αβλαβή διέλευση.
Και όχι τίποτε άλλο αλλά είναι ανήμερα άλλων τραγικών επιλογών.
Μία είναι η λύση, καταστρέψετε τα όργανα που σέρνει …
Έννοια αβλαβούς διέλευσης
4.-(1) Η διέλευση είναι αβλαβής εφ΄ όσον δε διαταράσσει την ειρήνη, την τάξη ή την ασφάλεια της Δημοκρατίας. Η διέλευση αυτή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη Σύμβαση και με τους άλλους κανόνες του διεθνούς δικαίου.
(2) Η διέλευση ενός ξένου πλοίου θεωρείται ότι δεν είναι αβλαβής, εάν αυτό ασχολείται με οποιαδήποτε από τις παρακάτω δραστηριότητες:
(α) οποιαδήποτε πράξη απειλής ή χρήσης βίας κατά της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, ή της πολιτικής ανεξαρτησίας της Δημοκρατίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραβίαση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου, που είναι ενσωματωμένες στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·
(β) οποιαδήποτε άσκηση ή εξάσκηση με όπλα οποιουδήποτε είδους·
(γ) οποιαδήποτε πράξη που αποσκοπεί στη συλλογή πληροφοριών επιζήμιων για την άμυνα ή την ασφάλεια της Δημοκρατίας·
(δ) οποιαδήποτε πράξη προπαγάνδας που αποσκοπεί στο να επηρεάσει την άμυνα ή την ασφάλεια της Δημοκρατίας
(ε) οποιαδήποτε απογείωση, προσγείωση ή φόρτωση σε πλοίο οποιουδήποτε αεροσκάφους·
(στ) οποιαδήποτε εκτόξευση, εκφόρτωση ή φόρτωση σε πλοίο οποιασδήποτε στρατιωτικής συσκευής·
(ζ) οποιαδήποτε φόρτωση ή εκφόρτωση οποιουδήποτε εμπορεύματος, νομίσματος ή προσώπου, κατά παράβαση των τελωνειακών, φορολογικών, μεταναστευτικών ή υγειονομικών νόμων και κανονισμών της Δημοκρατίας·
(η) οποιαδήποτε εκ προθέσεως πράξη, που προκαλεί σοβαρή ρύπανση κατά παράβαση της Σύμβασης·
(θ) οποιαδήποτε αλιευτική δραστηριότητα·
(ι) οποιαδήποτε ανάληψη δραστηριοτήτων έρευνας και επισκόπησης·
(ια) οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παρεμβολή σε οποιαδήποτε συστήματα επικοινωνιών ή οποιεσδήποτε άλλες διευκολύνσεις ή εγκαταστάσεις της Δημοκρατίας· και
(ιβ) οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που δεν έχει άμεση σχέση με τη διέλευση.