ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Ο ΘΕΟΜΠΑΙΧΤΗΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ

Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ 

Προεκλογικῶς τόν Μητσοτάκη πλειστάκις τόν βλέπομεν νά Ἑκκλησιάζεται καί νά ἀνάβει κεριά. Μέ αὐτό ἐπιδιώκεν νά δηλώση, ἀλλά καί νά φανῆ πρός τόν Ὀρθόδοξον Ἑλληνικόν Λαόν ὅτι εἶναι ἕνας καλός Χριστιανός. Καί πράγματι οἱ Ἕλληνες Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι τοῦ ἔδωσαν μίαν ἄνετον πλειοψηφίαν. Καί τοῦτο τό ἔπραξαν διά νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τόν ἀντίΧριστον καί ὄχι μόνον
προκάτοχον του. Ἐψήφισαν καί τήν Κεραμέως, διότι διαχρονικῶς ἡ Ν.Δ εἶναι ὑπέρ τοῦ διαχρονικοῦ τριπτύχου Πατρίς-Θρησκεία-Οἰκογένεια. Προεκλογικῶς περιτυλιγμένος μέ τήν Ἑλληνικήν σημαίαν διαλαλοῦσεν: «Ενωμένοι για την Ελλάδα μας», «Συμφωνία Αλήθειας», κ.λ.π, ἔγραφαν αἱ προεκλογικές του ἀφίσες.

Πού νά φαντασθοῦν οἱ καλοκάγαθοι Χριστιανοί ὅτι ὁ μέν Μητσοτάκης εἶναι Θεομπαίχτης καί ἡ Κεραμέως ἀντίΧριστος. Καί ὅταν κάποιος ἔχει τήν ἀναίδειαν καί τό θράσος νά ἐμπαίζη καί νά περιπαίζει τόν Θεόν, πολλῷ δή μᾶλλον, εὐκολότερον εἶναι νά ἐμπαίζη καί νά περιπαίζη τούς ἀνθρώπους, Καί τοῦτο ἀπεδείχθη ταχέως. Ἐκέρδισεν τάς ἐκλογάς ἡ Ν.Δ καί ὁ Μητσοτάκης ἐγένετο Πρωθυπουργός καί ἔκαμεν ὑπουργόν Παιδείας καί Θρησκεύματος τήν Κεραμέως. Ἀπό τούς πρώτους νόμους πού ψήφισαν μέ σαδιστικήν ἰκανοποίησιν εἶναι: «Εν προκειμένω, κρίθηκε ότι η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών δεν είναι αναγκαία και πρόσφορη...».Ἔνας νόμος βαθειά μισελληνικός καί ἀντιΧριστιανικός.

Ἀκόμη καί ὁ δημοσιογράφος εἶχεν τήν ἐσφαλμένην ἐντύπωσιν ὅτι ἡ Κεραμέως εἶναι Χριστιανή. Ὁ δημοσιογράφος τήν ἔχει προσκαλέσει τήν 20/04/2020 δηλ. ἡμέραν Δευτέρα, μία μόλις ἡμέρα μετά τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κ.Η.Ι.Χ. Τήν χαιρετᾶ καί τῆς λέγει καλημέρα κύριε ὑπουργέ χρόνια πολλά καί Χριστός Ἀνέστη. Τί τό φυσιολογικότερον. Ἀλλά μόλις ἄκουσεν τό Χριστός Ἀνέστη ἀρχίζει νά ἀλλάζη χρώματα, νά μπερδεύη τά λόγια της, νά τά χάνη, καί βεβαίως δέν εἶπεν τό αὐτονόητον, Ἀληθῶς Ἀνέστη. Κτηνώδη Ἀνθελληνικά ἔνστικτα. Τά ὀποία ὅμως ἐπιμελῶς προεκλογικῶς τά ἐπέκρυπτεν.

Ἡμέραι τοῦ Ἁγίου Πάσχα. Εὐρῆκεν εὐκαιρίαν ὀ ἀντίΧριστος λόγω τοῦ κορωνοϊοῦ, νά κλείση τάς Ἐκκλησίας. Ἀπαγόρευσεν εἰς τούς Χριστιανούς νά πλησιάσουν τάς Ἐκκλησίας, ἀπαγόρευσεν εἰς τούς Χριστιανούς νά ἀνἀψουν ἐνα κερί, τούς ἀπαγόρευσεν νά ἀκούσουν τό ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

Φυσιολογικῶς καί συμφώνως μέ τήν Ἑλληνικήν νομοθεσίαν ὁ Μητσοτάκης καί ἠ Κεραμέως ἔπρεπε νά ἔχουν φυκακισθῆ διά ἐξαπάτησιν ἐκλογικοῦ σώματος, διότι ὁ Μητσοτάκης ἄλλα ὑπέσχετο προεκλογικῶς καί ἄλλα πράττει μετεκλογικῶς Άρθρο 162 TOY ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. Εξαπάτηση εκλογέων: «Όποιος με ψευδείς ειδήσεις ή συκοφαντικές διαδόσεις που ανάγονται στο πρόσωπο κάποιου υποψηφίου ή με άλλο τρόπο εξαπατά εκλογέα είτε για να μην ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, είτε για να μεταβάλει το εκλογικό του φρόνημα σε κάποια από τις εκλογές που αναφέρονται στο άρθρο 161 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή». Δηλ. ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ὑποσχόμενος αὐτονόητα πράγματα μετέβαλλεν τό ἐκλογικόν φρόνημα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ὑπέρ αὐτοῦ. Ἐξαπατάω-ῶ=ἐξ+ἀπατάω-ῶ. Λέξις σύνθετος. Κατά τόν ὁρισμόν τῆς λέξεως, ὅποιος διαπράττει ἀπάτην λέγεται ἀπατεών, δηλ. κατά τόν ποινικόν κώδικα ὁ Μητσοτάκης εἶναι ἀπατεών. Καί ἐν προκειμένῳ τιμωρεῖται μέ φυλάκισιν μέχρις δύο ἐτῶν.

Ὁ Μητσοτάκης προεκλογικῶς, εἰς τόν τηλεοπτικόν σταθμόν KRHTH-TV καί τήν ἐκπομπήν ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ, ἐδήλωνεν δημοσίως: «ἡ ἀποσυμφόρηση τῶν νησιῶν δέν μπορεῖ νά γίνεται μέ ροές ἀπό τά νησιά πρός τήν ἐνδοχώρα, πρός τήν Ἡπειρωτική Ἑλλάδα, ὄπως γίνεται σήμερα, πρέπει νά γίνεται μέ ἐπιστροφές ἀπό τά νησιά στήν Τουρκία». Ὡς πρωθυπουργός ἀφήνει τά σύνορα ἀνοικτά καί γεμίζουν τά νησιά μας μέ λαθροεισβολεῖς. Ἀντιδροῦν οἱ Νησιῶτες μας μέ μεγάλας κινητοποιήσεις σέ αὐτήν τήν εἰσβολήν τῶν λαθροεισβολέων, καί ὄχι μόνον αὐτοί ἀλλά ὅλη ἡ Ἑλλάς,. Καί τί κάμει ὁ Μητσοτάκης, στέλλει ὅλην τήν δύναμην τῶν Μ.Α.Τ διά νά καταστείλῃ μέ Βίαν τήν ἀντίδρασιν τῶν Νησιωτῶν μας. Σκοπός του εἶναι νά ἰδρύση Μουσουλμανικάς πόλεις, ἐντός τῆς Ἑλλάδος τῶν 5.000 Μουσουλμάνων. Ἔγκλημα κατά τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων. Καί τά Ἐθνικά ἐγκλήματα τιμωροῦται.

 https://www.ksipnistere.com