Για να μιλώ τις νύχτες μαζί σου....

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

Ψηλαφώντας θύμησες στην σκιά της απουσία σου, από τις στάχτες της μνήμης ζωγράφισα στα αστέρια τη μορφή σου για να μιλώ τις νύχτες μαζί σου....

Μαρίζα Τσιτμή