Μετατάξεις προς ΟΤΑ: Οδηγίες ΥΠΕΣ για τη δημοσίευσή τους

Εξαιρετικώς επείγουσα Εγκύκλιο,με την οποία ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε το αρ.50 του ν.4674/2020, εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών την 22α Ιουνίου.
Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για άρθρο που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως(Φ.Ε.Κ. A’ 53/11.3.2020) εδώ και μήνες, στις 11 Μαρτίου.
Ειδικότερα, ο Π. Θεοδωρικάκος σημειώνει τα κάτωθι:


Δημοσιεύθηκε ο ν.4674/2020, με τον οποίο ρυθμίζονται– ανάμεσα σε άλλα- και ζητήματα του προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με το αρ.50 του ν.4674/2020 αντικαθίσταται η ̟παρ.8 του αρ.5 του ν.4623/2019, ως εξής: «Όπου στον ν.3852/2010, καθώς και στο αρ.79 τουν.4604/2019 αναφέρεται ο όρος Ελεγκτής Νομιμότητας ή Επόπτης, νοείται ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ του αρ.215 τουν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.109 τουν.4555/2018».
Με την παρούσαδιάταξηρυθμίζεται, κατά τρόποενιαίο, τοζήτηματηςδημοσίευσηςτωνπράξεωνμετάταξης, γιαόλες τιςπεριπτώσεις μετατάξεων ΣΕ Πρωτοβάθμιους και Δευτεροβάθμιους ΟΤΑ, κατά το μεταβατικό στάδιο και μέχρι τη σύσταση της Υπηρεσίας του Επόπτη ΟΤΑ, ώστε να γίνεται μεμέριμνα του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Για όλες τις περιπτώσεις μετατάξεων, όπου Φορέας υποδοχής είναι ΟΤΑ Α' ή Β' βαθμού, μετά την υπογραφή της απόφασης μετάταξης από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο, αποστέλλεται σε περίληψη στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία με μέριμνά της, τη διαβιβάζει αμελλητί προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.
 Η διάταξη του αρ.50 του ν.4674/2020 καταλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις μετατάξεων που διενεργούνται στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, ανεξαιρέτως, μέσω των κύκλων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), μετατάξεις για λόγους υγείας, αμοιβαίες μετατάξεις, μετατάξεις υπαλλήλων από κλάδο σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός του ιδίου ΟΤΑ κλπ.
Οι αμοιβαίες μετατάξεις, δυνάμειτουαρ.10τουν.4440/2016ωςισχύει, διενεργούνται με απόφαση των αρμόδιων προςδιορισμό οργάνων των Φορέων προέλευσηςκαιυποδοχής, ηοποίαδημοσιεύεταιστηνΕφημερίδατηςΚυβερνήσεως.Στην περίπτωση αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων από και προς ΟΤΑ, που υπάγονται εποπτικά σε διαφορετικές Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, η περίληψη της απόφασης μετάταξης θα πρέπει να αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο με μέριμνα και των δύο Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Τέλος, υπενθυμίζονταιοιδιατάξειςτης̟αρ.1τουαρ.79τουν. 4674/2020, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο εικοστόέβδομο της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 90), όπουπροβλέπεταιότι, κατ` εξαίρεση, γιατονΑ` Κύκλο Κινητικότητας 2019 οιαποφάσεις μετάταξης εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου 2020, μετά την παρέλευση της οποίας δεν μπορεί να γίνει καμία περαιτέρω ενέργεια, με μόνη εξαίρεση τους υπαλλήλους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του αρ.97 του ν.4674/2020.  Αναλυτικές οδηγίες έχουν δοθεί σε προηγούμενη Εγκύκλιο .

Ολόκληρη η αριθμ. 206/38420/22.6.2020 Εγκύκλιος ΕΔΩ