Ο Ιού­λης,  7ος μήνας για εμάς με 31 ημέ­ρες, κατά το ατ­τι­κό ημε­ρο­λό­γιο των αρ­χαί­ων ήταν ο πρώ­τος μήνας της χρο­νιάς -30 ημε­ρών, λε­γό­ταν «Εκα­τομ­βαιών»  και αντι­στοι­χού­σε στο διά­στη­μα 23 Ιούνη – 23 Ιούλη, κατά το εκ­κλη­σια­στι­κό είναι ο 11ος (Σε­πτέμ­βρης), κατά το πα­λαιό ρω­μαϊ­κό ο 5ος (Quintilis) κλπ. Το όνομά του συν­δέ­ε­ται με το ότι ο Αύ­γου­στος Καί­σα­ρας για να τι­μή­σει τον Ιού­λιο Καί­σα­ρα τον ονό­μα­σε έτσι< Δια­δέ­χε­ται τον «κε­ρα­σά­ρη», «ορ­νια­στή» και κυ­ρί­ως «θε­ρι­στή» Ιού­νιο και είναι ο «αλω­νά­ρης» (ή αλω­νι­στής) γιατί στον μήνα αυτόν γί­νε­ται το αλώ­νι­σμα των δη­μη­τρια­κών.


Αλλά επει­δή αλώ­νι­σμα χωρίς λί­χνι­σμα, δε νο­εί­ται μπαί­νει στο χορό και ο προ­φή­της Ηλίας που δια­φε­ντεύ­ει τους ανέ­μους, έτσι ο Ιού­λιος λέ­γε­ται και Αη­λιά­της ή Αη­λιάς, προς τιμή της φλο­γε­ρής μορ­φής της βί­βλου, εφό­ρου βρο­χής, βρο­ντής, κε­ραυ­νών –με τα χι­λιά­δες ξω­κλή­σια, κτι­σμέ­να στις ελ­λη­νι­κές αμό­λυ­ντες βου­νο­κορ­φές, εκεί που ο τόπος ήταν πάντα ιερός..

Ακόμα «Γυα­λι­στής» ή «Γυα­λι­νός» (Νάξο & Χίο), επει­δή σε ορι­σμέ­νες πε­ριο­χές τους «γυα­λί­ζουν», δηλ. ωρι­μά­ζουν τα στα­φύ­λια, «Δευ­τε­ρό­λης» (2ος μήνας του κα­λο­και­ριού), Φου­σκο­μη­νάς ή Χα­σκό­μη­νας (Ρόδος).