Μεταβίβαση ακινήτων: Τι έχει αλλάξει, πόσο κοστίζει

Τι θα πληρώσει ο αγοραστής αν αποφασίσει να προβεί σε αγορά ακινήτου ;
Νέα δεδομένα έχουν διαμορφωθεί στις μεταβιβάσεις ακινήτων από την πρώτη του έτους. Οι αναπροσαρμογές των τιμών ζώνης σε 10.216 «ζώνες» τον Ιούνιο του 2018 επηρεάζουν άμεσα το κόστος που θα κληθεί να πληρώσει ο αγοραστής. Σε 3972 ζώνες οι τιμές είναι αυξημένες , σε 2.122 ζώνες είναι μειωμένες και σε 4.302 οι τιμές παρέμειναν οι ίδιες.

Τι θα πληρώσει ο αγοραστής αν αποφασίσει να προβεί σε αγορά ακινήτου μέσα στο 2019;
Φόρος μεταβίβασης ακινήτου
Το ποσό αυτό καταβάλλεται στην εφορία και αντιστοιχεί στο 3% της αξίας του συμβολαίου. Αν η τιμή αγοράς είναι μεγαλύτερη της αντικειμενικής αξίας που ισχύει στην περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο ο Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου (ΦΜΑ) υπολογίζεται επί του πραγματικού τιμήματος.
Όταν πρόκειται για πρώτη μεταβίβαση ακινήτου, για δευτερεύουσα κατοικία, με άδεια κατασκευής από την 01/01/2006 και μετά, ο αγοραστής επιβαρύνεται με 24% Φ.Π.Α. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ισχύει ο Φ.Μ.Α. 3%. Επιπλέον, καταβάλλεται στο δήμο ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 3% αυτού του φόρου.
Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτου (ΦΜΑ) για αγορά πρώτης κατοικίας: οι άγαμοι για αγορά μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ, οι άγαμοι που παρουσιάζουν αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία μέχρι του ποσού των 250.000 ευρώ, οι έγγαμοι μέχρι του ποσού των 250.000 ευρώ, οι έγγαμοι που παρουσιάζουν αναπηρία, τουλάχιστον, 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία μέχρι του ποσού των 275.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του. Οι δικαιούχοι απαλλαγής από τον ΦΜΑ απαλλάσσονται και από τον ΦΠΑ.
Έξοδα συμβολαιογράφου
Η αμοιβή του συμβολαιογράφου ξεκινά από 1% για αξία έως 120.000€, μειώνεται στο 0,7% για αξία άνω των 120.000€ έως 380.000€ και πέφτει στο 0,65% εφόσον η αξία που αναγράφεται στο συμβόλαιο υπερβαίνει τα 380.000€ και φτάνει μέχρι και τα 2.000.000€. Στην αμοιβή του συμβολαιογράφου επιβάλλεται και ΦΠΑ 24%, ενώ θα κληθείτε να πληρώσετε ένα πρόσθετο ποσό για κάθε φύλλο του συμβολαίου (συνήθως 4-5€ ανά φύλλο).
Έξοδα μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο
Τα έξοδα μεταγραφής του συμβολαίου στο Υποθηκοφυλακείο όταν πρόκειται για αγοραπωλησία ανέρχονται στο 0,475% επί της αξίας του ακινήτου. Επιπλέον, καταβάλλεται κι ένα ποσό υπέρ του ταμείου Νομικών που ανέρχεται στο 0,125% της αξίας του ακινήτου.


Έξοδα μεσίτη
Η αμοιβή μεσιτείας είναι θέμα διαπραγμάτευσης μεταξύ αγοραστή και μεσίτη. Συνήθως είναι το 2% επί της αξίας του ακινήτου (+24% ΦΠΑ). Για ακίνητα κάτω των 50.000€, η αμοιβή ανέρχεται στα 1000€ συν τον νόμιμο ΦΠΑ (24%)
Έξοδα δικηγόρου
Από 01/01/2014 η παράσταση δικηγόρου κατά τη σύνταξη και υπογραφή μεταβιβαστικού συμβολαίου ακινήτου είναι προαιρετική για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Είναι στο χέρι του αγοραστή να επιλέξει ή όχι δικηγόρο. Αν πάντως αποφασίσετε να έχετε δικηγόρο η αμοιβή του συνήθως ξεκινά από 1% για αξία έως 44.000€, μειώνεται στο 0,5% για αξία άνω των 44.000€ έως 1.407.000€ και πέφτει στο 0,4% εφόσον η αξία που αναγράφεται στο συμβόλαιο υπερβαίνει τα 1.407.000€. Ο νομικός έλεγχος του ακινήτου χρεώνεται επιπρόσθετα και συνήθως κυμαίνεται από 100€ έως 150€.
Γιώργος Δημοσθένους

 .businessnews.gr