ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!


Άγιος Αντώνιος ο Μέγας

πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος δ’.

Τόν ζηλωτήν Ἠλίαν τοῖς τρόποις μιμούμενος, τῷ Βαπτιστῇ εὐθείαις ταῖς τρίβοις ἑπόμενος, Πάτερ Ἀντώνιε, τῆς ἐρήμου γέγονας οἰκιστής, καί τήν οἰκουμένην ἐστήριξας εὐχαῖς σου· διό πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν


Απόφθεγμα Αγ. Αντωνίου

Η ζωή είναι πάρα πολύ σύντομη και πρέπει να φροντίζουμε όχι για την απόκτηση υλικών αγαθών, αλλά αιωνίων, όπως σωφροσύνη, ανδρεία, αρετή, αγάπη...