ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΓΡΑΦΕΙ ....

Ὁ διάβολος φοβᾶται τό λιβάνι καί ἡ Σακελλαροπούλου φοβᾶται τόν Σταυρόν καί τάς Εἰκόνας, δ’ ὅ καί δέν τά ἀσπάζεται, καί ὅταν τῆς ἐδόθει ἡ εὐκαιρία ἔκανεν πρός τά πίσω. Σακελλαροπούλου καί διάβολος εἶναι αἱ δύο ὄψεις τοῦ ἰδίου νομίσματος. Ποιός μακάκας βρῆκε αὐτό τό ἀνθελληνικό φρικιό καί τήν ἔκανεν πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας.

Ἡ 01/01/1822 δηλ. μερικούς μήνας μετά τήν 25ῃ Μαρτίου 1821, εἶναι μία ἀπό τάς σημαντικοτέρας καί Ἰερωτέρας ἡμερομηνίας τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων, καθ΄ὅτι εἶναι ἡ πρώτη Ἐλευθέρα Συνέλευσις τῶν Ἑλλήνων μετά ἀπό 400 χρόνια Σκλαβιάς καί διεκπεραιώθησαν δύο γεγονότα: Α)Ἐψηφίσθει τό πρῶτον προσωρινόν πολίτευμα τῆς Ἑλλάδος καί Β) ἐγγράφει καί ἀνεκοινώθη, καί πρός ὅλας τάς Εὐρωπαϊκάς χώρας, ἡ Διακήρυξις τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἐλλάδος. Οἱ τότε ἐκπρόσωποι τῶν Ἑλλήνων ἔφερον τήν ὀνομασίαν πληρεξούσιοι ἤ παραστάται καί ἤσαν 60, βεβαίως συμμετεῖχον καί ἄλλοι.

Ἡ πρώτη σελίς τοῦ πρώτου Συντάγματος τῶν Ἑλλήνων γράφει:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ καί συνεχίζοντας γράφει: Τό Ἑλληνικόν Ἔθνος, τό ὑπό τήν φρικώδη ὀθωμανικήν δυναστείαν, μή δυνάμενον νά φέρῃ τόν βαρύτατον καί ἀπαραδειγμάτιστον ζυγόν τῆς τυραννίας, καί ἀποσεῖσαν αὐτόν μέ μεγάλας θυσίας, κηρύττει σήμερον διά τῶν νομίμων παραστατῶν του εἰς τήν ἐθνικήν συνηγμένην Συνέλευσιν, ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων, τήν Πολιτικήν του αὑτοῦ Ὕπαρξιν καί Ἀνεξαρτησίαν.

ἐν Ἐπιδαύρῳ τήν α΄ἰανουαρίου ἔτει, αωκβ΄ καί Α΄τῆς ἀνεξαρτησίας.

Πόσον φαῦλος, πόσον ἄθλιος, πόσον πρόστυχος πρέπει νά εἶναι κάποιος πού δέν σέβεται, δέν τιμᾶ καί δέν ὑποκλίνεται εἰς τάς τάς θυσίας τῶν ἀγωνιστῶν καί τῶν Ἡρώων τοῦ 1821. Αὐτοί μέ τό αἷμα των ἐπότισαν τό δένδρον τῆς Ἐλευθερίας, ὥστε ἐμεῖς σήμερον νά ἀπολαμβάνωμεν τά ἀγαθά μας, τά σπίτια μας, τά ἐξοχικά μας, τά αὐτοκίνητα, τά ψυγεία μας, τάς ταβέρνας μας κ.τ.λ κ.τ.λ καί κυρίως τήν Ἐλευθερίαν μας. Καί αὐτή ὄχι μόνον δέν σέβεται, ἀλλά μέ ἀνθελληνικήν μανίαν ἐξωστρακίζει ἀπό τό προεδρικόν γραφεῖον τήν Ἑλληνικήν σημαίαν μέ τόν Σταυρόν, τά καριοφίλα, τάς παρακαταθήκας τῶν προγόνων μας, πού τήν Ὕπαρξιν μας τήν ὁφείλομεν εἰς τό «ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ». Ἕλληνική σημαία πού εἶναι ἐμπνευσμένη, σχεδιασμένη, εὐλογημένη ἀπό τήν Ἑκκλησία καί ἀπό τό αἷμα καί τά κόκκαλα τῶν Ἑλλήνων τά Ἱερά τοῦ 1821. Σταυρός σέ γαλάζιο φόντο, καί ἐννέα γαλανόλευκαι ρίγες, διά νά μᾶς ὐπενθυμίζουν τό Ε-ΛΕΥ-ΘΕ-ΡΙ-Α –Η- ΘΑ-ΝΑ-ΤΟΣ.

Καί ὁ Μακρυγιάννης γράφει: «Ἐμεῖς τούς παπάδες τούς εἴχαμε μαζί εἰς κάθε μετερίζι, εἰς κάθε πόνον καί δυστυχίαν. Ὄχι μόνον διά νά βλογᾶνε τά ὄπλα τά ἱερά, ἀλλά καί αὐτοί μέ ντουφέκι καί γιαταγάνι, πολεμώντας σάν λεοντάρια».

Καί αὐτή ὡς δικαστής ἐκ τῶν πραγμάτων ὀφείλει νά σέβεται τούς νόμους καί τάς παραδόσεις. Διά νά διακατέχεται ἀπό αὐτήν τήν ἔκδηλον, ἀνερυθρίαστον καί ξεδιάντροπον ἀνθελληνικήν μανίαν, ὅπως καί μερικοί ἡγήτορες τῆς ἀριστερᾶς, κάποιο αἴτιον, κάποιο κίνητρον προϋπάρχει. Θά τό ἀναζητήσωμεν εἰς τήν ἐπιστήμην. Ἡ ἐπιστήμη λέγει ὅτι κληρονομικότης εἶναι ἡ μεταφορά τῶν σωματοψυχικῶν χαρακτηριστικῶν ἀπό τάς παλαιοτέρας γενεάς εἰς τάς νεωτέρας. Τοῦτο γίνεται διά μέσου τοῦ D.N.A. Οὕτως ὁ κάθε ἕνας ἀπό ἐμᾶς μεταφέρει τά σωματοψυχικά χαρακτηριστικά τοῦ πατρός του, τῆς μητρός του, τοῦ παππού του καί τῆς γιαγιάς του, καί πάει λέγοντας πρός τά πίσω. Ὁ ὁμοιοιδεάτης της, ὁ ὁμογάλακτος της, ὁ μέντορας της, ὁ Ζαχαριάδης αὐτός ὁ σφαγέας τῶν Ἑλλήνων καί μάλιστα ἀναφερόμενος διά τό 1821 ἔχει πεῖ: «το εικοσιένα είνε ένας σταθμός στη νεοελληνική ιστορία ή πιο σωστά στη ρωμαίικη ιστορία, γιατί οι αρχαίοι Ελληνες με τους σημερινούς ρωμηούς δεν έχουν κανέναν απολύτως φυλετικό δεσμό». Πηγή ἰστοσελίς efsyn.gr. Ὁ Ζαχαριάδης, πρέπει νά αὐτοπροσδιορίζεται καί ὄχι νά ἐταιροπροσδιορίζει ἄλλους. Μέ αὐτά πού λέγει, δηλώνει ὅτι εἶναι μπάσταρδος, ἀγνώστου πατρός, καί μητρός μᾶλλον μιάς τσούλας Ἑλληνίδας, πού πῆγε καί μαρκαλήθηκε εἰς τό χαρέμι τοῦ Πασά. Ὄθεν κουβαλᾶ ἕνα γονίδιο βαρβαρον, αἱμοχαρές, αἱμοδιψές, αἱμοσταγές, καί ἄλλο ἕνα ἀπό μιά ξεφτιλισμένη.

Εἰς τήν ἔγκριτον ἐφημερίδα <ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ> τῆς 31/12/2017 διαβάζομεν: «Ποια είναι η γενετική καταγωγή των σημερινών Ελλήνων; Από το μιτοχονδριακό DNA 702 Ελλήνων, μόνο 7 άτομα είχαν DNA σύσταση ασιατικής προέλευσης (ή ποσοστό 1%) και 2 με DNA σύσταση αφρικανικής προέλευσης (ή ποσοστό 0,3%). Δηλ. εἰς τούς 1000 ὑπάρχουν καί 10 πού δέν εἶναι καθαροί Ἕλληνες, ἀλλά τό αἷμα τους εἶναι μολυσμένον ἀπό τήν Τουρκιά. Τόσον λίγοι, ἀλλά πολύ μεγάλον τό κακόν πού προξενοῦν.

Ὁ Κολοκοτρώνης ὁμιλόντας μέ σοφίαν πρός τούς μαθητάς τῆς Α! Λυκείου εἰς τήν Πνύκα εἰς τάς 7/10/1838 μεταξύ τῶν ἄλλων, τούς εἶπεν: «μερικοί γιά ταῖς δόξες καί ταῖς ἡδονές ἄφηναν τήν πίστην τους καί ἐγίνοντο μουσουλμάνοι». Μιλόντας σέ μαθητάς ἔπρεπε νά εἶναι κόσμιος, ὁ δέ Καραϊσκάκης πού ἦτο ἀθυρόστομος θά χρησιμοποιῦσεν ἄλλο λεξιλόγιον. Μία ἀπό δαύτες ἦταν καί ἡ Φροσύνη 1773 - 1801, ἡ ὁποία ἐγκαταλείπη τόν ἄνδρα της καί τά παιδιά της γιά νά πάει νά μαρκαληθῆ εἰς τό χαρέμι μέ τόν γιό τοῦ Ἀλή πασά. Τήν γουστάριζε καί ὁ πασάς, ἀλλά στό τέλος τήν ἔπνιξε εἰς τήν λίμνη μέ μερικές ἄλλες τσοῦλες τοῦ χαρεμιοῦ. Ἐάν ἔκανεν παιδιά ἀπό αὐτήν τήν διασταύρωσιν δέν θά προέκυπτεν Τερατογένεσις. Δέν θά κουβαλοῦσαν τό Τούρκικο D.N.A; δέν θά ἦσαν ὑποπροϊόντα κτηνοβασίας; Μόνον οὕτως δύναται νά ἐρμηνευθῆ ἡ ἀνθελληνική καί ἀντιΧριστιανική θέσις ὀλιγαρίθμων <ελληνων>, ἀλλά καί ἡ φιλολαθρο-μεταναστευτική ἀγάπη καί λατρεία τους. Δέν θά ἔλεγαν ὅτι εἰς τήν Σμύρνην ἔγινεν συνωστισμός! ἤ ὅτι δέν ὑπάρχει γενοκτονία τῶν Ποντίων! ἤ ὅτι ἐμεῖς πού εἴμαστε Χριστιανοί εἴμαστε ὀπισθοδρομικοί καί εἰδωλολάτρες, ἐνῶ φτιάξανε τζαμί γιά νά προσεύχονται στό θεό τους! Αὐτή ἀρχικῶς ὡς σύμβουλος τοῦ Σ.τ.Ε καί μετέπειτα ὠς πρόεδρος τοῦ Σ.τ.Ε δέν ἔβγαλεν κτάφορα ΑΔΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑΣ ἀποφάσεις εἰς βάρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας. Αὐτοί οἱ μπάσταρδοι, τά ὀλιγάριθμα ὑποπροϊόντα κτηνοβασίας μάχονται ἄνευ αἰδοῦς καί μέ περισσήν ἐπιθετικότητα σέ κάθε τί ποῦ εἶναι Ἑλληνικόν. Αἰσθάνονται ἀπέχθειαν γιά τόν Ἑλληνικόν πολιτισμόν, τήν Ἑλληνικήν Ἱστορίαν, Τόν Χριστόν μας καί τάς ἙλληνοΧριστιανικάς παραδόσεις, μισοῦν τούς Ἕλληνες περισσότερον ἀπό τούς Τούρκους.

Ὁ ἐκτοπισμός τῶν ἀπροκάλυπτων ἐχθρῶν τοῦ ἔθνους ὀφείλει νά γίνεται βάσει τῶν νόμων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας. Καί αὐτός εἶναι ὀ Νόμος 4229/1929, ψηφισθείς ἀπό τόν Ἐθνάρχην Ἐλευθέριον Βενιζέλον, ὁ ἐπονομαζόμενος καί ἰδιώνυμον. Καί βεβαίως αὐτονόητον εἶναι: ἡ ἀφαίρεσις τῆς Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας καί ὑπηκοότητος, ἡ δήμευσις τῆς περιουσίας των, καί ἡ παραχώρησις της εἰς πτωχούς Ἕλληνας.
ksipnistere.com