Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Τι αλλάζει στους πλειστηριασμούς – «Φραγμός» στις ανακοπές

Επιτάχυνση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς δεν απαιτείται πλέον έκδοση δικαστικής απόφασης για τη μείωση της τιμής της πρώτης προσφοράς, ευκολότερη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων και εξοικονόμηση πόρων για τα δικαστήρια, αλλά και τα εμπλεκόμενα μέρη στους πλειστηριασμούς, φέρνουν οι αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» που περιλαμβάνει τις αλλαγές στην Αναγκαστική Εκτέλεση (Κεφάλαιο Η, άρθρα 60 – 85) έχει τεθεί σε διαβούλευση που θα ολοκληρωθεί στις 2 το μεσημέρι της 2ας Σεπτεμβρίου.

Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης (κυρίως οι δεύτερες καθώς αυτές έχουν αναλάβει τον κύριο όγκο της διαχείρισης δανείων για την ανάκτηση οφειλών) θα καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Παρασκευή. Ωστόσο αυτές αναμένονται σε «ήσσονος σημασίας» θέματα ή είναι τεχνικού περιεχομένου. Ενδεικτικά στις παρατηρήσεις, αναφέρεται στο insider.gr, η αύξηση – από 2 σε 6 μήνες - του χρονικού διαστήματος που ο υπερθεματιστής θα μπορεί να καταγγείλει τη μίσθωση σε ακίνητο που απέκτησε από πλειστηριασμό. Αν δε η μίσθωση αφορά πρώτη κατοικία, η καταγγελία δεν θα μπορεί να γίνει πριν από την παρέλευση τριετία.

Κοινή συνισταμένη, πάντως, είναι πως οι αλλαγές που προωθούνται στην αναγκαστική εκτέλεση είναι θετικές και στοχεύουν στην ομαλή λειτουργία του ανταγωνισμού. Αυτό διότι αποτρέπουν τις παρελκυστικές τακτικές για τη ματαίωση πλειστηριασμών, διευκολύνουν τις διαδικασίες μειώνοντας τα κόστη και επιτρέπουν τη συμμετοχή περισσότερων τρίτων ενδιαφερόμενων για την απόκτηση ακινήτων, τα οποία κατέληγαν μέχρι και σε ποσοστό 85% στις επισπεύδουσες τράπεζες.

Το πλέον σημαντικό είναι ότι με τις αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μπαίνει «φραγμός» στις ανακοπές κατά πλειστηριασμών και επιταχύνεται η επαναληπτική διενέργεια πλειστηριασμού με αυτόματη μείωση της τιμής της πρώτης προσφοράς.

* Ειδικότερα, το άρθρο 60 (Αντιρρήσεις κατά της εκτέλεσης) διαμορφώνει το άρθρο 933 του ΚΠολΔ, θέτοντας σφιχτές προθεσμίες για τη συζήτηση και την απόφαση επί της ανακοπής κατά πλειστηριασμού, ενώ δυσχεραίνει πρακτικά για τον οφειλέτη την άσκηση ανακοπής αφού τον υποχρεώνει να την ασκήσει και να την στοιχειοθετήσει έναντι και του επισπεύδοντα και του υπερθεματιστή.

Το άρθρο ορίζει ότι  αντιρρήσεις εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και κάθε δανειστή του που έχει έννομο συμφέρον και αφορούν την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, ή την απαίτηση ασκούνται μόνο με ανακοπή, που εισάγεται στο ειρηνοδικείο, αν ο εκτελεστός τίτλος, έχει εκδοθεί από το δικαστήριο αυτό, και στο μονομελές πρωτοδικείο σε κάθε άλλη περίπτωση. Αν ασκηθούν περισσότερες ανακοπές με χωριστά δικόγραφα με επιμέλεια της γραμματείας προσδιορίζονται και εκδικάζονται όλες υποχρεωτικά στην ίδια δικάσιμο. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής μπορούν να προταθούν μόνο με ιδιαίτερο δικόγραφο, που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται η ανακοπή, κάτω από το οποίο συντάσσεται έκθεση και κοινοποιείται στον αντίδικο, σε κάθε περίπτωση οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν τη συζήτηση. Η ανακοπή κατά του πλειστηριασμού απευθύνεται, με ποινή το απαράδεκτο, κατά του επισπεύδοντα δανειστή (σ.σ. τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης) και του υπερθεματιστή. Επί κοινής δε πλειοδοσίας η ανακοπή ασκείται από όλους και κατά όλων των πλειοδοτών.

Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεσή της και η κλήτευση του καθ’ ου η ανακοπή γίνεται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συζήτηση. Οι ισχυρισμοί που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης πρέπει να αποδεικνύονται μόνο με έγγραφα ή με δικαστική ομολογία. Η απόφαση επί της ανακοπής εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη συζήτησή της.

* Στο άρθρο 62 (Δίκες περί την εκτέλεση) τροποποιείται το άρθρο 937 του ΚΠολΔ, οριοθετούνται επίσης συγκεκριμένες προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων μέσων, τα οποία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.  Όπως ορίζεται:

Στις δίκες τις σχετικές με την εκτέλεση:

α) έχει δικαίωμα να παρέμβει κάθε δανειστής εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση,

β) δεν επιτρέπεται η ανακοπή ερημοδικίας ούτε στο πρωτοβάθμιο ούτε και στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο,

γ) η προθεσμία και η άσκηση του ενδίκου μέσου δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.

Στις δίκες αυτές η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης της είναι εξήντα (60) ημέρες. Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αναίρεσης δεν μπορεί να ορισθεί σε χρόνο που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Αναβολή της συζήτησης δεν μπορεί να είναι κάθε φορά μεγαλύτερη από σαράντα πέντε (45) ημέρες.

* Κρίσιμο είναι το άρθρο 70 (Μη εμφάνιση πλειοδοτών – Χρόνος υποβολής της αίτησης του επισπεύδοντος για κατακύρωση σ’ αυτόν) με το οποίο αντικαθίσταται το  άρθρο 966 του ΚΠολΔ.

Το νέο άρθρο 966 προβλέπει ότι αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν υποβληθούν προσφορές, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Αν όμως ο επισπεύδων δεν ζητήσει κάτι τέτοιο, ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς και σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε σαράντα (40) ημέρες.

Αν και ο δεύτερος  πλειστηριασμός αποβεί άγονος, διεξάγεται νέος με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το ογδόντα τοις εκατό (80%) της αρχικώς ορισθείσας τιμής και σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες.

 Σε περίπτωση που και ο πλειστηριασμός αυτός αποβεί άγονος, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού τον επαναλαμβάνει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της αρχικώς ορισθείσας.

Εάν και ο νέος πλειστηριασμός μείνει χωρίς αποτέλεσμα, το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να άρει την κατάσχεση ή να διατάξει να γίνει αργότερα νέος πλειστηριασμός με τιμή πρώτης προσφοράς στο 65% της αρχικώς ορισθείσας ή ακόμη και κατώτερη.

* Το άρθρο 82 (Προϋποθέσεις ματαίωσης πλειστηριασμού και άρση κατάσχεσης ) τροποποιεί την παρ. 2 του άρθρου 1002 ΚΠολΔ, με την προσθήκη της προϋπόθεσης κατοχής εκτελεστού τίτλου ως προς τους δανειστές που αναγγέλθηκαν. Το νέο άρθρο 1002 ορίζει ότι:

1. Ο πλειστηριασμός ολοκληρώνεται με την κατακύρωση. Ο υπερθεματιστής δεσμεύεται ώσπου να γίνει καλύτερη προσφορά ή ώσπου να ματαιωθεί η κατακύρωση.

2. Έως την κατακύρωση εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση έχει δικαίωμα να εξοφλήσει τις απαιτήσεις εκείνου υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση και των δανειστών που έχουν τίτλο εκτελεστό και αναγγέλθηκαν, καθώς και τα έξοδα και το τέλος χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος πλειστηριασμού. Στην περίπτωση αυτή ο πλειστηριασμός ματαιώνεται και αίρεται η κατάσχεση.


https://www.insider.gr/oikonomia/186657/ti-allazei-stoys-pleistiriasmoys-fragmos-stis-anakopes

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οποιοσδήποτε κάνει σχόλια φέρει και την ευθύνη αυτών που λέει και ο κάθε αναγνώστης είναι ελεύθερος να τον χαρακτηρίζει από αυτά. Παρόλα αυτά ,γνώμες από κομματόσκυλα θα διαγράφονται γιατί η εποχή τους πέρασε, ότι έφαγαν έφαγαν και όσο κακό έκαναν στην Ελλάδα έκαναν.