Τρίτη 24 Ιουνίου 2014

Απουσία...

Ψηλαφώντας την απουσία σου από τις στάχτες της μνήμης ζωγράφισα αστέρια... αστέρια, που να μου θυμίζουν εσένα για να  μιλώ τις νύχτες μαζί σου....


mariza tsitmi