Ἡ λύσις τοῦ θέματος τοῦ ὀνόματος μέ τούς Σκοπιανιούς λύεται τάχιστα.

Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ
Ἀπό σήμερον ἡ Ἑλλάς μετονομάζεται σέ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΕΛΛΑΣ.

Οὕτως θά διεκδικήσωμεν ἀπό τούς Σκοπιανούς ὅτι εἶναι δικά μας καί ὅτι μᾶς ἀνήκουν, καθ΄ὅτι π.χ τό Μοναστήριον ἦτο ἀκμάζουσα Ἑλληνική πόλις.

Ἰδρύθηκε ἀπό τόν Φίλιππον τόν Β! εἰς τά μέσα τοῦ 4ου Π.Χ αἰῶνος καί ὀνομάσθει Ἡράκλεια ἡ Λυγκηστίς. Δηλ. ἡ πόλις τοῦ Ἡρακλέους εἰς τήν Γαίαν τῶν Λυγκηστῶν. Ὁ Φίλιππος ἔδωσεν τό
ὄνομα Ἡράκλεια πρός τιμήν τοῦ ἡμίθεου Ἡρακλή, καθ ὅτι οἱ πρόγονοι του εἶχον καταγωγήν ἀπό τόν ἥρωαν Ἡρακλήν. Ἡ ἀπόστασις ἀπό τήν Φλώρινα μέχρι τό Μοναστήριον εἶναι μόνον 34 χιλιόμετρα.


Ηρακλή και επελέγη διότι ο Φίλιππος θεωρούσε τον εαυτό του Ηρακλείδη και επομένως απόγονο του ημιθέου Ηρακλέους.

Η Ηράκλεια Λυγκηστίς[37] – Πόλη του Ηρακλή στη γη των Λυγκηστών) ήταν σημαντικός οικισμός από την Ελληνιστική περίοδο μέχρι τον πρώιμο Μεσαίωνα. Ιδρύθηκε από τον Φίλιππο Β΄ της Μακεδονίας στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. και πήρε το όνομά της από τον Έλληνα ήρωα Ηρακλή.
 .ksipnistere.com