ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – Υπάλληλοι Αορίστου Χρόνου: Κατετέθη Τροπολογία για τη συμμετοχή τους

Τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) αφορά εκπρόθεσμη Τροπολογία των κ.κ. Χαρίτση, Τσακαλώτου, Ξενογιαννακοπούλου και Χουλιαράκη, που κατετέθη στη Βουλή σήμερα το μεσημέρι και πρώτος παρουσιάζει ο AIRETOShttps://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/10930238.pdf .

Με αυτήν προστίθεται διάταξη στο νόμο περί Κινητικότητας (συγκεκριμένα στο αρ.7 του ν.4440/2016), που δίνει το δικαίωμα στους ΙΔΑΧ να συμμετέχουν στη διαδικασία
κάλυψης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).

Η δυνατότητα συμμετοχής που θεσπίζει η Τροπολογία για τους ΙΔΑΧ, έρχεται να καλύψει μια σημαντική παράλειψη που είχε διαπιστωθεί στην Κινητικότητα.

Ζήτημα που είχε επανειλημμένως επισημάνει η Παράταξη “ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ” στην ΚΕΔΕ, με τον Επικεφαλής της, Απ. Κοιμήση, να έχει αναδείξει το θέμα σε τουλάχιστον δύο συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επίλυσής του.

Το κατατεθέν άρθρο, λοιπόν, ορίζει τα κάτωθι:

« Στο άρθρο 7 του ν.4440/2016 (Α’ 224) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
Υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μπορούν να μετέχουν στην διαδικασία κάλυψης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού μέσω του ΕΣΚ.
Εφόσον για την προκηρυσσόμενη θέση μόνιμου προσωπικού δεν υποβληθούν αιτήσεις από μόνιμους υπαλλήλους ή οι αιτούντες μόνιμοι υπάλληλοι δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δύναται να επιλεγεί υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος κρίνεται κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης αυτής από το αρμόδιο τριμελέςόργανο της παρ.1.
Ο υπάλληλος που επιλέγεται μετατάσσεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.
Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως με την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. »

Διευκρινίζουμε ότι όταν η διάταξη κάνει αναφορά σε υπαλλήλους ΙΔΑΧ, εννοεί εκείνους που υπηρετούν σε Φορείς του αρ.3 παρ.1 του ν.4440/2016, δηλαδή:
σε Υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α' και Β' βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης”.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, “η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν κενές θέσεις προσωπικού και να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι Υπηρεσίες των Δήμων, αλλά και άλλων κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Δημοσίου προς όφελος των διοικουμένων”.

ΑΙΡΕΤΟΣ.GR